Bestjoer


Haadbestjoer

Sjoerd Hofstee            - foarsitter

Willem Fopma             - technyske saken

Klaas Hijlkema            - materiaalsaken

Ronald van der Meulen - algemiene saken

Margriet Wissmann      - skriuw- en spesjale saken

 

Jeugdbestjoer

Annie van Dijk        - foarsitter

Andreas Moos         - de regelaar

Andre Zijlstra         - gongmakker

Kirsten Jorritsma    - tige entûsjast

Anique Sikkes         -fan de ideeën

 

Ponghâlder
Andre Zijlstra


Fjildliskommisje

Johannes Roorda

Auke Huistra

 

Lede-administraasje

Andreas Moos

 

Sponsorkommisje

Jelmer Lageveen
Kirsten Jorritsma

 

Technyske kommisje

Marjanne Rinsma

Anke Rinsma

 

Krânsekommisje

Marco Zijlstra

Jelle Roorda
Loekie Kooistra

Jeroen van Dijk

Hester Brinksma

Geesje Bloem

Jeltsje Brouwer

Hendrika Steerenberg

Jannet Bosma

Anke van der Meulen
Mirjam de Boer
Ingrid Hof
Gerda Huisman


Algemeen E-mail:

kfjanreitsma@gmail.comBeleanningsbelied bestjoer

 

De leden fan it bestjoer krije gjin beleanning foar harren wurksumheden.