Bestuur


Haadbestjoer

Sjoerd Hofstee       - Foarsitter

Willem Fopma        - Technyske saken
Andreas Moos        - Jeugdsaken

Klaas Hijlkema       - Materiaalsaken

Margriet Wissmann- skriuw- en spesjale saken

 

Jeugdbestjoer

Annie van Dijk       - Foarsitter

Janneke Tijssen     -  Sekretaris

Andreas Moos       - link mei haadbestjoer

André Zijlstra         - Gongmakker

Margreet Vrieswijk  - Fol fjoer

Kirsten Jorritsma    - Tige entûsjast

 

Ponghâlder
Adré Zijlstra


Fjildliskommisje

Johannes Roorda

Auke Huistra

 

Ledenadministraasje

Andreas Moos

 

Sponsorkommisje

Myja Zijlstra
Kirsten Jorritsma

 

Technyske kommisje

Marjanne Rinsma

Anke Rinsma

Wiebe Minnesma

 

Krânsenkommisje

Marco Zijlstra

Jelle Roorda
Loekie Kooistra

Jeroen van Dijk

Hester Brinksma

Geesje Bloem

Jeltsje Brouwer

Hendrika Steerenberg

Jannet Bosma

Anke van der Meulen


Algemeen E-mail:

kvjanreitsma@gmail.comBeloningsbeleid bestuur

 

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.