Nieuws17 november 2022
De keatsferiening kriget in nije namme

De keatsferiening fan ús trije doarpen hjit al sûnt minskeheugenis “Kaatsvereniging Jan Reitsma”.

Formeel oer inkele wiken, as de notaris it offisjeel bekrêftige hat, sil de namme wêze: 

Keatsferiening Jan Reitsma Reduzum.

 

Sûnt 1995 wiene de statuten net mear oanpast. Mei de nije wet iepenbier bestuur wie dat nedich en sa is it hiele dokumint opnij besjoen. Derby kaam ek de offisjele namme dúdlik nei foaren, wêryn de namme Reduzum ûntbrûts. No wurdt dizze plaknamme yn de folksmûle wol faak brûkt, mar dit wie de kâns om it ek formeel fêst te lizzen. 

It bestjoer hat doe de leden foarlein de namme te feroarjen yn Kaatsvereniging Jan Reitsma Reduzum. In mearderheid fan de leden oanwêzich op de ALV fan 7-11-2022 keas derfoar dan de namme nei it Frysk om te setten. 

Op it 2e diel fan de ALV, hâlden op 15-11-2022 en nedich yn ferbân mei it ûntbrekkende quorum op de 1e ALV-datum foar oanpassing fan de statuten, is yn mearderheid foar dizze wiziging stimd.

 

Dat sa, fan no ôf sil we as keatsferiening Jan Reitsma Reduzum te boek stean.

 


Beste leden,

Op maandagavond 7 november heeft de ALV plaatsgevonden. 

Eén van de agendapunten was een statutenwijziging. 

Om deze goedgekeurd te krijgen, dienden 2/3 van de leden aanwezig te zijn. Die waren er niet.

De regels bieden ons de mogelijkheid nu een 2e vergadering, specifiek voor dit punt, online uit te zetten. Hierbij is niet een minimaal aantal leden nodig. 

De aanwezigen stemmen in meerderheid wel of niet voor. De uitkomst hiervan is leiden.

Dit 2e deel van de ALV 2022 vindt plaats op dinsdag 15 november. 

Vanaf 19.45 start deze vergadering. 

Alle leden worden welkom geheten deze vooral te volgen.

Dat kan via deze online-link: 

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan een Microsoft Teams-vergadering

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Titel: Teams-vergadering van KV JAN REITSMA

Tijd: dinsdag 15 november 2022 19:45:00 Midden-Europese standaardtijd

 

Deelnemen via uw computer of mobiele app

Op het programma staat de goedkeuring van de aangepaste notulen. 

Meest in het oog springend is het voorstel van het bestuur om de naam van onze vereniging aan te passen. 

De huidige naam is: ‘Kaatsvereniging Jan Reitsma’.

Het 1e voorstel tot een nieuwe naam is: ‘Keatsferiening Jan Reitsma Reduzum’ (afgekort: KF Jan Reitsma Reduzum).

 

Om deze naam in stemming te brengen als nieuwe naam is op de ALV van 7-11-2022 in meerderheid verkozen. 

Mocht deze naamswijziging niet de meerderheid van stemmen krijgen dan brengen we een 2e voorstel tot wijziging in stemming. 

Het mogelijk 2e voorstel tot nieuwe naam is: ‘Kaatsvereniging Jan Reitsma Reduzum’.

(In dat geval voegen we louter de naam Reduzum toe). 

 

Verder:

Vandaag is bij de notaris nogmaals navraag gedaan of alles wat in de statuten staat correct is weergegeven en in lijn is met het huidige handelen binnen onze vereniging. De notaris heeft bevestigd dat dit het geval is.

Wie de wettelijke en andere aanpassingen in de conceptstatuten wil inzien, vóór dinsdagavond 15 november, kan zich daarvoor bij het bestuur melden.

 

We hopen u, online, te begroeten komende dinsdagavond 15 november.

 

Met vriendelijke groet,

 

namens het Bestuur

KV Jan Reitsma Reduzum

 


Uitnodiging Jaarvergadering kaatsvereniging Jan Reitsma 2022

 

Datum             : 7 november 2022 (In de kantine)

Aanvang          : 19:30 uur

Programma      : 19:30 uur Jaarvergadering Stichting Vrienden KV Jan Reitsma

                          20:00 uur Jaarvergadering KV Jan Reitsma

 

Agenda Stichting Vrienden KV Jan Reitsma

1          Opening

2          Ingekomen stukken en mededelingen

3          Verslag vorige jaarvergadering 2021*

4          Jaarverslag penningmeester

5          Verslag kascommissie benoeming nieuwe kascommissie
            (Margriet Wissmann & Jarig Jan Boersma. Reserve: André Zijlstra)

7          Rondvraag

8          Sluiting

 

Agenda Kaatsvereniging Jan Reitsma    

1          Opening

2          Ingekomen stukken en mededelingen

3          Verslag vorige jaarvergadering 2021*

4          Seizoen 2022; Incl. bekendmaking winnaars competitie senioren

5          Jaarverslag penningmeester

6          Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
            (Margriet Wissmann & Jarig Jan Boersma. Reserve: André Zijlstra)

7          Bestuurszaken
            Aftredend en herkiesbaar: Willem Fopma en Andreas Moos
            Aftreden en niet herkiesbaar: externe penningmeester Ane Jan Anema

           Verkiesbaar in HB: Margriet Wissmann
           Verkiesbaar tot penningmeester: André Zijlstra

8          Jeugdbestuur kijkt terug én vooruit

9          Rondgang overige commissies (sponsorcommissie, veldlegcommissie, technische commissie, kransencommissie)

 

Korte Pauze

 

10        Aanpassing statuten**

11        Toelichting meerjarenplan kaatsvereniging
            · Enquête wordt binnenkort opgesteld en verspreid onder de leden

12        Wedstrijdagenda 2022
            · Plannen, ideeën en voorstellen delen en bespreken.

13        KNKB en Federatie-zaken

14        Rondvraag

15        Sluiting vergadering = begin nazit

 

 

*Notulen van ALV 2021 zijn naar leden per mail verstuurd en bij het bestuur op te vragen.

 

**Omwille van enkele wetswijzigingen dienden de statuten aangepast te worden. Die zijn daarop doorlopen en het voorstel ligt voor om die op nog enkele punten licht aan te passen. Een 2/3 meerderheid van de leden dient hiermee in te stemmen. Vandaar ook een oproep aan alle leden om aanwezig te zijn deze avond. Opvragen van de statuten, voorafgaande aan de vergadering, is mogelijk via het bestuur.

_____________________________________________________________________

 

Verslag Algemene ledenvergadering KV Jan Reitsma

Maandag 1 november 2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanwezig:

Sjoerd Hofstee (voorzitter), Andreas Moos, Mirte Wijnstra, Auke Huistra, Myja Zijlstra, Willem Fopma, Jan Jorna, Ane Anema, Sipke Harm Riemersma, Jeroen van Dijk, Wiebe Minnesma, Earde Adema, Jelle Roorda, Loeki Kooistra,  André Zijlstra, Piet Brouwer, Klaas Hylkema, Annie van Dijk, Janneke Tijssen (notulen)

 

Afwezig met kennisgeving:

Hans Brinksma, Margreet Vrieswijk, Jarig Jan Boersma, Sandra Jorna, Wilco de Boer, Jelmer Lageveen, Ylse Zijlstra, Pytsje Pasma, Jan Rodenburg, Trudie Rodenburg, Kirsten Jorritsma.

 

1.  Opening

Sjoerd opent de vergadering om 20:05 uur

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen

De tennisverenging onderzoekt of er een padelbaan kan komen. Er is overleg waar er mogelijkheden zijn. Het past niet op de plaats van de Jeu de Boules baan. Strook naar parkeerterrein met deel van parkeerterrein? De sportverenigingen en de sportstichting zijn hierbij betrokken. Mocht de padelbaan er komen, dan zou de kaatsvereniging er wellicht ook gebruik van kunnen maken. De geschatte kosten bedragen 70.000 euro. De baan zal 10x20x4 meter zijn.

 

3. Verslag jaarvergadering 2020

Er wordt opgemerkt dat de kascontrole het boekingsjaar 2019 betreft waarover wordt geschreven in het verslag. Het verslag wordt vastgesteld en verder goedgekeurd. Klasine wordt bedankt voor het maken van de notulen.

 

4. Seizoen 2020 en 2021 (incl. bekendmaking prijswinnaars competitie senioren)

Er is geprobeerd om binnen de  mogelijkheden zoveel mogelijk uit het seizoen te halen.

Afgelopen jaar is het contributiestelsel gewijzigd. De contributie is verhoogd waardoor er geen inleg betaald wordt te worden bij de ledenwedstrijden. Dit is vorig jaar vastgesteld tijdens de ALV. De kosten zijn met 5 euro per lid verhoogd. Er zijn een paar opzeggingen geweest, mogelijk mede door deze verandering. Vanuit het bestuur is de aanpassing goed bevallen omdat het veel werk en gesleep met cashgeld scheelt. Er wordt opgemerkt dat ook niet leden geen inleg hoefden te betalen (bijv. bij het nacht kaatsten). Hier wordt voor volgend seizoen naar gekeken door het bestuur.

 

Competitie Senioren :

Heren

1ste prijs: Laurens Hiemstra      2de prijs: Jeroen van Dijk         3de prijs: Sipke Harm Riemersma

                                                                                                            Piet Brouwer

Dames

1ste prijs: Mirte Wijnstra           2de prijs: Anne Baukje Zijlstra  3de prijs: Baukje Scherper

                                                                                                            Janna Rinske Bokma

5. Jaarverslag penningmeester

Resultaten rekening en balans worden uitgelegd door Ane.

Er is een licht negatieve resultaat. Dit zou wellicht mede door corona kunnen worden verklaard? Bepaalde posten zijn nu betaald door KV Jan Reitsma. Ze zouden in het vervolg ook door uit de stichting Vrienden van KV Jan Reitsma gehaald kunnen worden. Dit is vorig jaar reeds besproken en besloten. Voor komend jaar wordt hier scherper op gelet. Ane wordt bedankt voor zijn verslag en bijbehorende uitleg.

 

6. Verslag Kascommissie en benoeming kascommissie

Sandra Jorna en Jarig Jan Boersma hebben zitting genomen in de kascommissie. Voor het jaar 2021 zien zijn geen onrechtmatigheden (het jaar is nog niet afgesloten, de paar posten die nog verwacht worden zijn wel opgevoerd in het verslag). Alles is netjes verwerkt en uitgewerkt. Ze verlenen decharge aan de penningmeester voor boekjaar 2021.

Nieuwe kascommissie: Jarig Jan Boersma en Margriet Wissman. Reserve: André Zijlstra.

 

7. Jeugdbestuur kijken terug en vooruit

Annie vertelt over een mooi seizoen met veel jeugd bij wedstrijden en trainingen. Ze uit haar dank aan de trainers. Het jeugdbestuur heeft versterking gekregen, Kirsten Jorritsma is als nieuw lid aangesloten.

Voor de jeugd waren er in de diverse federaties genoeg wedstrijden om deel te nemen. Opgemerkt wordt is dat er maar een klein groepje jeugd weg gaat te kaatsen (federatie of KNKB). Dit zou meer gestimuleerd moeten worden.

Nieuwe wedstrijd op de agenda: verrassingspartij.

Veel deelname aan de vrije federatie (140 kinderen). Er wordt uitgelegd dat deze wedstrijd zichzelf financiert d.m.v. sponsors. Het vraagt veel inzet van vrijwilligers (uit onze vereniging, er wordt echter ook een beroep gedaan op vrijwilligers uit andere verenigingen/federaties.)

Schoolkaatsen: aangemeld voor volgend jaar.

Contributie van de jeugd is niet verhoogd. Is 25 euro. Jeugd heeft afgelopen seizoen bij ledenwedstijden geen inleg hoeven te betalen.

 

8. Rondgang overige commissies

Sponsorcommissie: Myja Zijlstra en Frank Koopmans. Nieuw commissielid is gewenst en wordt aan gewerkt. De commissie is er in geslaagd om voor elke wedstijd een sponsor te hebben afgelopen seizoen. Het was echter wel een puzzel. Moeilijk jaar voor sponsorwerving t.g.v. de corona. Vanuit de opbrengst uit de Keatskameraden is o.a. de merkepartij gesponsord.

Veldlegcommissie: Johannes Roorda en Auke Huistra. Dit gaat goed . Zijn wel vaak minder mensen dan volgens de lijst aanwezig moesten zijn.  Er komen mensen niet opdagen. Afgesproken deze mensen wel op de lijst te houden.

Technische commissie: Wiebe Minnesma, Marjanne Rinsma en Anke Rinsma.  Gezien het aantal geschikte jeugdleden was het vormen van afdelingsparturen afgelopen jaar niet moeilijk. Opgemerkt wordt dat er behoefte blijkt  te zijn aan partuurkaatsen (bijv. Puur Passie of Fjoer erbij betrekken) voor alle afdelingsparturen. Hier is afgelopen seizoen al aan gewerkt en de TC probeert dat komend seizoen uit te breiden.

Kransencommissie:  Er zijn afgelopen seizoen 102 kransen gemaakt. Vraag naar coniferen is hoog. Wellicht bijplanten?

Anneke Boonstra koopt de bloemen voor de kransen in en maakt er samen met een aantal dames mooie kransen van. Anneke zal gaan verhuizen. Nadenken over opvolging.

 

9. Wedstrijdagenda 2021

Wegens de vele wedstrijden aan het einde van het seizoen, wordt er in de maand september veel gevraagd van de vrijwilligers en het bestuur. Er zal gekeken worden naar een betere spreiding voor volgend seizoen.

Leden vragen om een partij te organiseren. Afgelopen jaar is dit gedaan bij het nachtkaatsen. Hier zijn zowel positieve als negatieve ervaringen mee. Bestuur moet hierin duidelijke kaders stellen. Welke afspraken worden er gemaakt en hoe houdt het bestuur een vinger aan de pols.

Hoofdklasse Heren: KNKB heeft gevraagd of we 20 augustus 2022 een heren hoofdklasse willen organiseren. Dit zou dan samen met de KNKB wedstrijd pupillen zijn. De voor- en tegens worden besproken en er wordt vervolgens gestemd. Het voorstel om de partij te organiseren komt er niet doorheen. Opgemerkt wordt dat er behoefte is aan een 45+ categorie bij de ledenwedstrijden.

 

10. KNKB en Federatiezaken

Roulatiesysteem met Easterlittens voorgesteld aan de KNKB voor het organiseren van de Heren Hoofdklasse partij. Hier is door de KNKB nog geen beslissing gemaakt.

Federatie Mid-Fryslân wordt op het moment niet breed gedragen. Er worden weinig wedstrijden georganiseerd. Ook geen afdelingswedstrijden. Hier lijkt wel behoefte aan.

Pilot eerste fout telt bij de jongste jeugd. Er is nog geen beslissing gevallen of dit definitief wordt.

 

11. Rondvraag

Ane:

-De muur voor het muurkaatsen is klaar. Het is echter nog niet opgestart. Wellicht een clinic organiseren?

- Graag bonnetjes tijdig indienen

- Wil wel ondersteuning bieden bij jeugdwedstrijden

 

Jan:

Mist punten op de agenda, te weten de bestuursverkiezing en vaststellen contributie. Deze horen er standaard op te staan. Voor nu wordt opgemerkt dat er betreft beide punten geen wijzigingen zijn.

 

Earde:

Vraagt naar het aantal clubscheidsrechters en vraagt het bestuur te investeren in nieuwe scheidsrechters d.m.v. een cursus.

 

Jeroen:

-De kransen zouden tijdens wedstrijden ‘uitgestald’ kunnen worden door middel van haken. Vaak liggen ze nu in het materiaalhok. De kransen zouden dan beter tot hun recht komen.

-Boekje beter nakijken op taalfouten.

 

Myja:

Wil graag dat er trainingspakken van de vereniging zijn voor een ieder die weg gaat te kaatsen en dat deze vaker gedragen en gebruikt kunnen worden door de betreffende (jeugd)leden. Om op deze manier de club te promoten. Myja vraagt wat de andere aanwezigen hiervan vinden. Haar mening wordt gedeeld.

Sjoerd:

Het archief moet nog nagekeken worden voordat het naar het dorpsarchief gaat.

 

12. Sluiting

Sjoerd sluit de vergadering om 22.45 uur. En vertelt dat de aanwezigen de leuke wetenswaardigheden kunnen bekijken welke uitgestald liggen op de tafels. Het betreft foto’s, verslagen etc. uit het archief.

 

 

 

 

 

 

Notulen stichting vrienden KV jan Reitsma

Maandag 1 november 2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanwezig:

Sjoerd Hofstee (voorzitter), Andreas Moos, Mirte Wijnstra, Auke Huistra, Myja Zijlstra, Willem Fopma, Jan Jorna, Ane Anema, André Zijlstra, Piet Brouwer, Klaas Hylkema, Annie van Dijk, Janneke Tijssen (notulen)

 

Afwezig met kennisgeving:

Hans Brinksma, Margreet Vrieswijk, Jarig Jan Boersma, Sandra Jorna, Wilco de Boer, Jelmer Lageveen, Ylse Zijlstra, Pytsje Pasma, Jan Rodenburg, Trudie Rodenburg, Kirsten Jorritsma.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.  Opening

Sjoerd opent de vergadering om 19.35 uur

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen

-Via Tjerk fûns is er een aanvraag voor trainingspakken gedaan voor de helft van het bedrag. De andere helft zal door de Vrienden van KV Jan Reitsma bekostigd worden.

 

3. Verslag vorige jaarvergadering (2020)

In het financiële verslag zijn de cijfers van 2019 opgenomen (ten gevolge van de corona- maatregelen is er een afwijkend seizoen gemaakt). De kascontrole van 2020 staat er niet in vermeld. Dit wordt opgepakt door de kascommissie.

 

4. Jaarverslag penningmeester

Ane geeft uitleg over de resultatenrekening en de balans.

Jan Jorna geeft aan de bankafschriften nog altijd te ontvangen. Het adres van de stichting blijkt nog op Jan zijn naam te staan. Om dit te veranderen zal er een wijziging bij de Kamer van Koophandel ingediend moeten worden.

Team Fjoer en Puur Passie maken gebruik van de voorzieningen van de kaatsvereniging. Gevraagd wordt wat er van hun gevraagd wordt als tegemoetkoming.  Ze leveren onder andere een financiële bijdrage. Daarnaast worden ze gevraagd voor trainingen/clinics.

Sjoerd bedankt Ane voor het verslag en de bijbehorende uitleg.

 

5. Verslag Kascommissie en benoeming kascommissie

Sandra Jorna en Jarig Jan Boersma hebben zitting genomen in de kascommissie. Voor het jaar 2021 zien zijn geen onrechtmatigheden (het kalenderjaar is nog niet afgelopen, maar de paar posten die nog verwacht worden zijn wel opgevoerd in het verslag). Alles is netjes verwerkt en uitgewerkt. Ze verlenen decharge aan de penningmeester voor boekjaar 2021.

Nieuwe kascommissie: Jarig Jan Boersma en Margriet Wissman. Reserve: André Zijlstra.

 

6. Rondvraag

Er wordt uitleg gedaan over splitsing donateurschap en lidmaatschap. Vandaar dat de stichting vrienden van KV jan Reitsma in het leven geroepen is.

 

7. Sluiting

 

Sjoerd sluit de vergadering om 20.00 uur.

8 september
Zaterdag is het dan zover. Voor de 6e keer organiseren wij de frije federatie. De voorbereidingen zijn al weken aan de gang. De opgave ging al heel snel, waarbij we helaas het aanmelden vroegtijdig hebben moeten sluiten. Als we kaatsters hebben moeten teleurstellen dan onze excuses hiervoor. Wij moeten het doen met wat we aankunnen.

Maar wel zijn we blij met de ruim 120 jeugdkaasters die zaterdag komen. En hoe leuk is het, dat er ongeveer 45 meiden met een bus komen vanuit Balk.

Wij kunnen dit niet zonder onze sponsors, veldlegcommissie, kransencommissie, vrijwilligers en bestuur. Zeker ons dank hiervoor.

Tot zaterdag. 


5 september 2022
Mooi stukje over dames kaatsen tijdens de merke.

Een duwtje voor het vrouwenkaatsen met toppers van toen in Reduzum - Leeuwarder Courant (lc.nl)


Na afloop van Merkepartij konden we Anneke Boonstra nog kort in het zonnetje zetten voor haar jarenlange, meer dan 25 jaar!, kransen maken. De huidige kransencommissie had een passende attentie gemaakt...

 

https://fb.watch/fpXTcWNBlO/


Uitslagen Merke kaatspartij

 

601 oranje -Ballonfeart Dreamflight- sponsor Hendrik Zijlstra

937 oranje- mysterybox -ferskate sponsoren

152 wit – Bluetooth speaker – sponsor Eachwiid

546 oranje- pakket allerhande- sponsor Iel en mear

275 wit- merke pakket- sponsor Café bar de Welp

349 oranje- 18 delige bbq set- sponsor KV Jan Reitsma

De prijzen van de merkekaatspartij kunnen tot 1 november 2022 opgehaald worden bij Myja Zijlstra, Haedstrjitte 48 Reduzum


4 september
Dames 1e Klas Vrije formatie
1Moniek Lootsma, Rixt Blanke, Senne Idsardi (K)

2Gerbrich Koster, Marsha Broersma, Iris Veltman 

 

3Sietske Okkema, Hiske Zeinstra, Melissa Rianne Hiemstra (helaas geen foto)

1e verliezers Bianca van der Veen, Wiljo Sybrandy en Idske Zijlstra

4 september: heren 1e klas vrije formatie Onbeperkt
1Auke Boomsma, Hessel Postma (K), Tsjerk Elsinga

2e Chris Wassenaar, Jacob Wassenaar, Jelmer Miedema

3Rutmer vd Meer, Verry vd Meer, Jan-Tymen Eisma

 


19 augustus
Afke docht foar de radio Omrop Fryslân en via KNKB in oprop om froulju oan it keatsen te krije op de Dames 1e klas Frije formaasje partij fan 4 septimber

Fryslân fan ‘e moarn
(radiofragmint mei Afke Zijlstra begint om 02.40.52)
 

14 augustus 2022
Op snein 28 augustus sille we yn Reduzum de Trije Doarpen PC mei sachte bal ferkeatse.

Fan 13.00 ôf gean we los.

Elkenien út de trije doarpen wurdt fan herte utnûge om mei te dwaan. We keatse mei in sachte bal dus it is tige leechdrompelich.

Wês derby!

Leden bin frij fan ynlis; net-leden betelje € 7,50 of kinne lid wurde.

Opjaan kin oant tongersdei 25 augustus 19.30 by Piet Brouwer (06 15949055)

Nei ôfrin is der in BBQ foar keatsers en publyk, elts dus die dat wol. Kosten derfoar bin € 12.50 p.p. Ek hjirfoar opjaan foar tongersdeitejûn.

De organisaasje op dizze dei is yn hannen fan Sjouke van der Ley en Rein Fluitman.

Sponsor fan dizze partij is Eetcafé ’t Goede!


1 augustus 2022
Wat is het snel gegaan, we zitten over de 100 aanmeldingen voor de Frije federatie. Je kan niet meer opgeven via de KNKB site. Voor de reservelijst mag er nog gemaild worden naar kvjanreitsma@gmail.com (naam, geboortedatum, telefoonnummer). Komt er een plekje vrij dan wordt je gebeld.


Juli 2022
Krekt lyk as elts jier organisearet Keatsferiening Jan Reitsma op de 1e snein fan septimber in 1e klasse partij foar Heren en Dames. By de mannen sjogge we jierliks ferskate (top)keatsers fan earder noch wer efkes de keatswant oppakken. By de froulju minder.
En dat sjogge wy graach oars!
Derom noadigje wy jimme froulju, ‘Toppers fan Toen’, fan herte út om snein 4 septimber werris de keatswant oan te lûken en in baltsje te slaan. Dus sykje kontakt mei jimme keatsmaten fan earder en jou jimme as partoer op!! 


28 juli 2022
Onze vereniging organiseert op 10 september 2022  de" Frije Federatie " om 13.00 op het  sportveld in Reduzum 

Inleg: 1 euro (afdracht KNKB)

Vorig jaar was er een overweldigende opgave van ruim 140 jeugdkaatsers. We hebben een mooie kaatsmiddag gehad, maar het was voor onze vereniging iets teveel. 

Via deze weg willen we dan vooraf al aangeven dat we een opgave aankunnen van +-/100 jeugdkaatsers. Geef je snel op want VOL =VOL Mocht de opgave zijn gesloten, mail dan de gegevens door naar kvjanreitsma@gmail.com (ovm naam, geboortedatum en categorie van jeugdkaatser + telefoonnummer), we maken wel een reservelijst aan. 

Opgave gaat via de KNKB site.

Uiteraard willen we niemand teleurstellen, we doen wat we aankunnen. Bedankt voor jullie begrip. 

Tot in september, voor nu een fijne vakantie toegewenst. 

Met vriendelijke groet, 

Jeugdbestuur KV Jan Reitsma


25 juli
Als jullie door Reduzum rijden, kunnen jullie zien dat er elk weekend wel wat kransen mee naar huis worden genomen. KNKB Schooljongens A klasse Harlingen was de 1e prijs voor Lars Tijssen, hij werd ook gekozen als koning. Zijn naam zal in de wisselbeker komen te staan, hoe mooi is dat.
Hier nog wat uitslagen van onze toppers:


18 juli 2022
Ofrûne freedtejûn waard der wer nachtkeatsen yn Reduzum. De sfear wie super, in publyk kaam manmachtich op dit barren ôf. Op de list stiene mar leafst 16 partoer.
In tige slagge evenemint; ûnder de besieljende lieding fan Siebe P. Fennema en Werner Vermeulen.
De partij waard sponsore troch Jelmer Lageveen syn bedriuw Eachwiid.
In spesjaal tank giet út nei dizze mannen!
De lokkige priiswinners:
1e winners: Nynke vd Velde, Jelte Bokma, Werner Vermeulen
2e winnaars: Jeroen van Dijk, Louw Adema, Jitze Miedema
1e verl: Sietie Tjalma, Robin Sinnema, Marco Zijlstra
2e verl.: Marije Wiarda, Jan Jorna, Frank Vermeulen
Moaist ferklaaid neffens de deskundige jury: Melissa Woltjer & Johannes vd Veen


NACHTKEATSEN - 15 JULY - REDUZUM

 

Op freed 15 july, fan 21:00 ôf, gean we wer nachtkeatsen.

En wol ûnder lieding fan de organisatoaren fan dizze edysje:

• Siebe Fennema (06 42926380)

• Werner Vermeulen (06 22388528)

Jou dy foar woansdei 13 july 19.30 op by ien fan dizze mannen.

Wy hoopje op in soad dielnamme en sjogge jim graach op freed 15 july!

Lykas foarich jier is der ek wer in priis foar de beste ferklaaide dielnimmer. Dus komt ferklaaid: lûk jim moaiste, gekste, beste outfit ut de kast!

 


23 juni
Ofrûne moandei starte it
 Iepen Frysk Kampioenskip Jeu de pelote (Belgysk keatsen, 5 tsjin 5) yn Easterlittens. Reduzum koe op dei ien drok yn aksje, dizze kear tsjin Boalsert. Sa keatsten Jesper Tolsma, Johannes Gerben Brinksma, Pieter Roorda, Alfred Postma en de troef Sjoerd de Boer in poerbêste pot. Boalsert wie net bestân tsjin it spul fan de Redúster spilers, dy't al gau de 100 man besikers op de hân hie. Nei 4-1 foarsprong kaam Bolsward wat werom, mar mei wat gelok en knappe punten waard it 7-4 en koe Boalsert binnen it oere spyltiid net mear weromkomme. De 2e omloop tsjin Winsum is op moandei 27 juny om 20.00 oere.


6 juni 2022
Zondag stond het jaarlijkse straatkaatsen weer op het programma, vanaf 10.00 mochten onze jeugdleden van start gaan. De kinderen hebben knap gekaatst, hoewel het spel op straat wel een beetje anders gaat dan op het veld. Met behulp van ouders en bestuursleden is het een mooie ochtend geworden. s 'Middags was het de beurt aan de senioren. Zij moesten soms flink op zoek naar de bal....
Mede mogelijk gemaakt door café bar De Welp. Jeroen en Lutske bedankt. Uitslagen


30 mei 2022
Komende zondag, 5 juni, organiseert de kaatsvereniging samen met Café Bar De Welp straatkaatsen. Pupillen, welpen en junioren beginnen om 10.00 uur. Alles vindt plaats op de Haedstrjitte bij het café. Graag opgeven voor dinsdag 31 mei 19:00 bij Annie van Dijk 06 22748213.

De oudere jeugd en senioren starten om 13.00. Zij kunnen zich voor donderdag 19.30 opgeven bij Piet Brouwer (06 15949055). Doen jullie mee?


22 mei 2022
Kommende tiisdei, 24 maaie, stiet yn Reduzum om 19.00 in kreaker by it Jeu de Pelote op it programma!

It team fan Reduzum nimt it thús op tsjin Jellum-Bears II. 

Team Reduzum wurdt foarme troch: Johannes G. Brinksma; Wytse Erik Tijssen; Alfred Postma; Pieter Roorda; Sjoerd de Boer en Willem Fopma. 

Dizze mannen kinne grif wol wat stipe brûke...

Boppedat is it Jeu de Pelote ek in leuke keatsfoarm om nei te sjen. 

Mis it dus net en wês der takom tiisdei by: 19.00 op it sportfjild.


19 mei 2022
De volgende jeugdledenpartij staat weer op het programma. Vorig jaar was het een groot succes, ondanks een beetje regen. Wij hopen dit weer te kunnen evenaren. Het beloofd weer een leuke spannende ochtend te worden, met natuurlijke een aantal verrassingen. Deze partij wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsor: It Sutelplak, bedankt Myja.

*Wanneer: 29 mei 2022
*Hoe laat: 10:00 uur
*Voor wie: beginnerswelpen tot schooljeugd/ jeugd. (bij voldoende deelname)
*Opgeven voor: dinsdag 24 mei 2022, 19:00. Bij Annie 06-22748213. Geef niet te laat op, want als er al is geloot is het aanpassen moeilijk.
*Thema: Helden, wie is jouw held. Verkleed komen mag ook 🤠
*Ouders: iedereen is weer welkom op het veld. Kom gerust kijken. Mogen we ook gebruik maken van jullie hulp?

Doen jullie mee? Geef je snel op, dan zorgen wij voor een leuke ochtend

Jeugdbestuur KV Jan Reitsma

2 mei 2022
Bedankt! Iedereen die mee heeft gespaard met de Poiesz munten. Samen hebben we een mooi bedrag opgehaald.


28 april 2022

Wat een top dag hebben we met onze jeugdleden gehad. De eerste wedstrijd van het seizoen. 22 kinderen, in de categorie beginnerswelpen, welpen en pupillen, deden mee. Schooljeugd en jeugd deden mee met de senioren. Na 2 jaar corona, was het veld nu gevuld met publiek, prachtig om te zien.

Deze wedstrijd werd mede mogelijk gemaakt door onze sponsor Van der Meulen installatie techniek.

Uitslagen: zie hier verder


1 april 2022

Ald-topkeatser Coos Veltman fan De Hommerts is beneamd ta nije foarsitter fan keatsbûn KNKB. Tidens de algemiene ledegearkomste fan de KNKB hie Omrop Fryslân ek noch in petear mei de foarsitter fan ús keatsferiening oer de nije plannen fan de Bond.

 

https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1141816-nieuwe-knkb-voorzitter-coos-veltman-ik-wil-de-sport-vooruit-helpen


28 maart 2022

Het nieuwe kaatsseizoen gaat bijna van start. Afgelopen vrijdag hebben de kinderen van de basisschool een flyer mee naar huis gekregen.
Hieronder nog wat belangrijke data:

  • 5 april, 19:30 Ouderavond in sportbar
  • 10 april, 13:30 Opening seizoen Jeugd olv Puur Passie en Team Fjoer
  • 11 april, 18:30 start training Jeugd
  • 12 april, 18:30 start competitie Jeugd
  • 13 april, start competitie senioren

 

Wel aan onze jeugdleden de vraag om een opgave te doen voor 10 en 11 april.

Wij hebben er zin in, jullie ook?


9 februari 2022
Dit jaar doet onze kaatsvereniging weer mee aan de 17e Jeugd sponsor actie van de Poiesz. Spaart u dit jaar ook weer mee?

 

U steunt onze vereniging en profiteert tegelijk van euro's voordeel bij Poiesz. Bij iedere € 10,- aan boodschappen en bij wekelijkse geselecteerde Jeugd Sponsor Aanbiedingen uit de Poiesz voordeelfolder krijgt u  nieuwe blauwe Jeugdsponsormunten bij de kassa. Hoe meer munten wij verzamelen, hoe meer sponsorgeld onze vereniging aan het einde van de actie uitgekeerd krijgt.

 

Wij doen dit jaar mee in AKKRUM. De 17e Jeugd Sponsor Actie loopt van 14 februari tot en met 10 april 2022.

 

We weten dat niet iedereen in Akkrum boodschappen haalt, daarom mag u de munten ook inleveren bij één van onze bestuursleden. 

Ook hopen we op veel hulp van onze jeugdleden. Om onze jeugdleden te stimuleren hebben we een ludieke actie bedacht....

Wij hebben 3 prijzen voor de jeugdleden die de meeste muntjes kunnen verzamelen. Zij mogen hun gespaarde muntjes inleveren bij Annie van Dijk, de terp 1 Reduzum.  

Hoe: spaar je munten op en lever ze 1x per week in, doe ze in een dichtgeplakte envelop en schrijf je naam erop. Annie houdt dan de score bij. 

 

Houdt ook onze social media in de gaten voor Jeugd Sponsor Aanbiedingen.

 

Samen staan we sterk. Kunnen we op u/jullie hulp rekenen? 

 


30 oktober 2021Beste leden en vrienden van Kv Jan Reitsma Reduzum,

Op maandag 1 november 2021 staat de Algemene Ledenvergadering (ALV) gepland.
Vind de agenda in de bijlage.
We hebben verschillende belangrijke zaken te bespreken + een leuke afsluiter. We hopen dan ook op een grote opkomst.

Namens het Bestuur

KV Jan Reitsma Reduzum

Agenda Jaarvergadering 2021 – Vereniging Kv Jan Reitsma

Notulen jaarvergadering KV Jan Reitsma 3 november 2020 (2019 + 2020)

Notulen stichting vrienden KV Jan Reitsma 3 november 2020 (2019 + 2020)


Snein 12 septimber waard der troch in oantal enthousiaste keats(t)ers, mei skitterend waar derby(!), pearkekeatst. 

B-Klasse winnaars:

1) Janna Bokma & Mark Bloem

2) Boukje Scheper & Laurens Hiemstra

A-Klasse winnaars: 

1) Afke Zijlstra & Willem Fopma

2) Mirthe Wijnstra & Johannes G. Brinksma.

Mei in speciale dank oan de sponsor: Electra Reduzum. Foto's 


12 september 2021

Frije federatie 2021. 5 jarig jubileum. Een opgave van +/- 140 jeugdkaartsers. Wat een mooie middag hebben we gehad. Zelfs de regen mocht de pret niet drukken. Wat een sportiviteit hebben we gezien. 

Deze middag werd mede mogelijk gemaakt door de hulp van alle vrijwilligers, scheidsrechters, kaatsvereniging van Raerd, kransencommissie, veldleggers, ( oud) bestuursleden. TC lid van de KNKB voor het loten. Onze dank is groot.

Maar onze speciale dank gaat uit naar onze sponsors, zij maken het mogelijk dat wij deze wedstrijd kunnen organiseren. Dat we mooi prijzen, zoals telegrafen, bekers, medailles en de mooie kransen uit hebben kunnen delen:

- Anema Salaris&Advies

- De Badmeester

- Hebbes kledingwinkel te Grou

- K. Hijlkema Timmer en onderhoudsbedrijf

- T Velstra Hoveniersbedrijf

- Redurisk

- FDL Elektrogroothandel

- Boksvereniging Van Houten

- Sjen en Hearre live Streams

- Rudi Fennema, installatie en infra techniek

- Remmelt Hoekstra

BEDANKT SPONSORS 

Hebben jullie de gemaakte filmpjes al gezien 😉. KNKB media heeft Joke en Janneke geïnterviewd. Maar ook heeft één vaste sponsors, Sjen en Hearre heeft een sfeerimpressie gemaakt. 


5 september 2021
De prizen fan de ferlotting binne ôf te heljen by Myja Zijlstra, Haedstrjitte 48. Graach eefkes belje yn it foar 0566-602434.
Dit kin oant ein septimber 2021.

De ballonfeart (grien 508), it bierpakket (blau 968), 1 ferienigngspakket (rose 488) én de ûnderhâldsset foar de fyts (rose 328) binne al fersein. 

Allegear tige tank foar it keapjen fan de lotten en fanselts elk dy t op hokker wize in bydrage levere hat; bedankt 


2 september 2021 De verrassingspartij.

Man oh man want een leuke ochtend hebben we afgelopen zondag gehad. De laatste jeugdledenpartij van het seizoen, met allemaal verrassingen. We hadden gekke namen bedacht: "Crazy bananas, Maffe meloenen en de Coole kikkers. Snoepjes en ranja in overvloed en patat met een snack als afsluiter. Onze sponsor had voor alle kinderen een leuke slingerbal meegebracht. Margreet haar werkgever, Kijlstra Ambulance, had ook nog een tasje met leuke spulletjes geschonken. Het was niet eens erg dat het een beetje regende. Kortom het was TOP...

Ons dank gaat uit naar onze sponsor "It Sutelplak" van Myja Zijlstra. Daarnaast bedanken we ook de kransencommissie, veldleggers maar ook alle vrijwilligers die deze dag hebben geholpen.
De uitslagen en foto's


Beste keats leafhawwers,

 

Takom wike snein 5 septimber is it wer tiid foar de tradisjonele 1e klasse Frije Formaasje foar Dames en Heren yn Reduzum.

We wolle dan ek graach alle froulju en manlju útnûgje harren oan te melden foar dizze partij; der bin prachtige krânsen, prizen en prestizjeuze wikselbekers foar de Kening en Keninginne te winnen.

As organisaasje ha wy der wer sin oan om der in moaie keatsdei fan te meitsjen.

Publyk is sa as altyd ek no fan herte wolkom. Sa lang jo gjin sûnensklachten hawwe die op corona wize kinne, kin jo gewoan it fjild op.

Dus keatsers en leafhawwers: wês wolkom en wês derby takom wike snein yn Reduzum!


17 augustus - Voor onze jeugdleden (welpen, pupillen, Schooljeugd en jeugd) organiseren wij: De Verrassingspartij

Deze partij wordt mogelijk gemaakt door onze sponsor It Sutelplak. 

Wanneer: 29 augustus 2021 om 10:00

Opgave: kan bij Annie tot dinsdag 24 augustus 19:00.

Kom verkleed, onze thema is vakantie 🏄‍♀️. We hopen op ☀️. Een ochtend vol verrassingen dus. Geef je snel op.


17 augustus -Team Puur Passie traint al jierren op it fjild yn Reduzum. 

Fan de feriening út woene we harren dan ek graach wat oanbiede nei harren winst op de PC fan dit jier. 

Juster krigen de keatsers, trainer/coaches en fêste begelieder Gabe dan ek in poarsje rikke iel oanbean; fansels bij Iel&Mear wei út Reduzum. (Foaral Teake rûn it wetter út de mûle. Wisten jim dat syn heit ek iel rikket?) 

Keatsferiening Jan Reitsma wol it hiele team Puur Passie nochris lokwinskje mei de oerwinning op de PC en we hoopje dat de iel goed smakket of al smakke hat...


17 augustus -Zondag 22 augustus13:00 is er straatkaatsen voor senioren. Wie mee wil doen kan zich tot komende donderdag 19:30 opgeven bij Piet Brouwer (06 15949055).

Mede mogelijk gemaakt door de sponsor: café bar De Welp.


Omdat woensdag 4 augustus de PC plaats vindt en veel kaatsleden afwezig zijn i.v.m. vakantie, wordt het competitiekaatsen dit keer overgeslagen. Op 11 augustus en 18 augustus kaatsen kan er nog wel een potje worden gekaatst voor een ieder die dat wil. Op 22 augustus gaan de senioren straatkaatsen. Deze jaarlijkse mooie partij kon eerder dit jaar niet doorgaan i.v.m. de toenmalige coronaregels. Noteer 'm vast in je agenda en geef je tijdig op bij Piet Brouwer. Het belooft een mooie kaatsdag te worden.!


20 juli
In het voorlopige het laatste KEATS petear van dit seizoen, ging KNKB Media in gesprek met Sjoerd Hofstee voorzitter van KV jan Reitsma uit Reduzum en HB Lid wedstrijdzaken Durk Kuperus


18 juli Er zijn dit weekend weer veel prijzen in de wacht gesleept door onze jeugdleden.
Anne Baukje Zijlstra heeft vandaag de eerste prijs behaald bij KNKB Meisjes door elkaar loten. Rindert Douma won de 1ste prijs met de Federatie Welpen jongens. Wat een finale met 5-5 6-6! Spannend, wat zijn de mannen aan elkaar gewaagd.

Alle uitslagen


Snein 11 juli stie de ledenpartij mei Wytgaard wer op it programma. 

Der waard prachtig keatst yn in A-klasse en in B-klasse by dizze partij, sponsore troch Veehandel Hofstra(!). 

 

De wikselbokaal foar de striid tusken de klubs giet dit jier nei Wytgaard. En der wiene se terjocht bliid mei...

Takom jier hope we wer mei in soad leden fan ús Reduster klub nei Wytgaard ôf te reizigjen. Uitslagen


Afgelopen maandag, 5 juli,  stond diplomakaatsen op het programma, alle jeugdleden konden na 6 speelvelden een diploma krijgen. Het was een mooie chaotische avond, wat af werd gesloten met een ijsje. Tevens kregen de kabouters nog een extraatje. 

Afgelopen dinsdag was de laatste competitiewedstrijd.  Na deze wedstrijd werden alle prijzen uitgereikt. Aanmoedigingsprijs, competitie prijzen en de Kaphûs prijzen. Straks de uitslagen,maar eerst willen vanuit Jeugdbestuur zeggen dat we weer een mooi seizoen hebben gehad, leuk om zoveel kinderen op het veld te kunnen zien kaatsen.

We kunnen het niet alleen, ons dank gaat uit naar de trainers, vrijwilligers die er altijd een handje willen helpen, sponsoren, Jeroen en Jelle die dinsdag altijd de velden voor ons klaar leggen, kransencommissie, veldlegcommissie. Ook alle leden van het bestuur bedankt.

Uitslagen,

Aanmoedigingsprijs ging dit jaar naar Jelle de Vries en Sanne van Dijk. Zij ontvangen deze wisselbeker voor hun sportief gedrag, vrolijkheid en altijd willen helpen en coachen.

Uitslagen


Maandag 5 juli hebben we diplomakaatsen, wij verwachten iedereen (ook de kabouters) om 18:30 op het veld. Mochten er nog ouders willen helpen... kom gerust met de kinderen mee naar het sportveld.


Afgelopen vrijdagavond, 2 juli, was daar het nachtkaatsen. Deze wedstrijd werd georganiseerd door onze eigen leden. Werner Vermeulen en Siebe Fennema hebben er een prachtige evenement van gemaakt 💪. Meer dan 60 mensen deden er aan mee. In de algemene klasse waren er 18 partuur en er was ook nog een senioren+Jeroen klasse 😉. Aan de deelnemers was ook gevraagd om verkleed op het veld te komen. De beste verklede deelnemer kreeg hiervoor een prijs uitgereikt. De foto's zeggen wel genoeg 😅. 

Hierbij de uitslagen (helaas hebben we niet van alle prijswinnaars een foto, aangezien er tot in de late uurtjes is gekaatst):


Zaterdag 26 juni kon de jeugd mee doen aan Regiowedstrijd van de KNKB (jeugdfederatie)  in Grou. Met meer dan 60 opgaves was het lekker druk op het veld. Het was bijna wind stil waardoor het wel warm was deze dag. Niet iedereen had een prijs, maar Rindert Douma wel. De 1ste nog wel, wat werd beloond met een gouden beker 🏆 een krans. Gefeliciteerd topper.

Bijna vergeten, maar zeker noemenswaardig:  12 juni was daar de eerste federatie wedstrijd, helaas niet veel deelname. Maar onze jeugdleden namen wel twee prijzen mee terug naar Reduzum.

1ste prijs voor Anne Baukje Zijlstra 

2de prijs voor Ylse Zijlstra.

Jullie ook nog van harte


Foarich jier koe it spitich genôch net trochgean, mar gelokkich dit jier wol!

Op freed 2 july, fan 21:00 ôf, gean we nachtkeatsen.

En wol ûnder lieding fan de organisatoaren en sponsors fan dizze edysje:

Siebe Fennema (06 42926380 ) en Werner Vermeulen (06 22388528)

Jou dy foar woansdei 30 juny 19.30 op by ien fan dizze mannen.

Graach sjogge Werner en Siebe elkenien ferklaaid op it fjild; der is in priis foar dyjinge dy it moaist ferklaaid is!

Wy hoopje op in soad dielnimmers en sjogge jimme graach op freed 2 july! 


Zondag 20 juni hadden wij de KNKB Schooljongens en Schoolmeisjes op bezoek. Zowel de afdelingsparturen als de opstap. De Schooljongens afdeling mochten om 9:00 al beginnen, dit omdat 27 partuur zich hadden op gegeven. Bij de Schoolmeisjes afdeling stonden 12 partuur op de lijst, zij mochten om 10:00 beginnen. Nadat de afdelingsparturen de 1ste omloop hadden gekaatst, kon (na het loten)de opstap ook beginnen. Na hevige regenbuien in de nacht, bleef het de rest van de dag droog. We hebben mooie, spannende wedstrijden gezien. Bij zowel de afdeling Schooljongens als bij de Schoolmeisjes ging Sint Annaparochie met de eerste prijs naar huis. Reduzum verloor het in de 1ste omloop van St Annaparochie. Lars Tijssen verloor het helaas bij de opstap, maar zijn maat Jesse Vrieswijk ging met de 3de prijs naar huis. Wij willen graag onze sponsor bedanken: Anema Salaris&Advies. Tevens gaat ons dank uit naar de verschillende commissies: veldleggers en kransen makers. Maar ook naar de scheidsrechters, TC leden en als laatste de vrijwilligers bedankt, samen met het bestuur hebben we er een top dag van gemaakt.

Uitslagen:

Schooljongens afdeling

1ste prijs

St Annaparochie 1 - Jelvin Kaper - Iwan Dijkstra - Hjalmar Dijkstra

2de prijs

Makkum - Clive vd Weerdt - Leon Smink - Luuk Zwaagstra

3de prijs

Grou 1 - Stef van Steen - Daan Harkema - Jan Yntema

3de prijs
Sexbierum Pietersbierum 2 - Sander vd Walt - Enrico Post - Rindert Zijlstra

 

Schooljongens opstap

1ste prijs - Daan Kooistra - Eelco Meyer - Tymen Bijlsma

2de prijs - Bauke Hallema - Jorrit Palma - Jorrit de Groot

3de prijs - Jesse Vrieswijk - Jan-Friso Anema - Silvan Elzinga

 

Uitslagen:

 

*Schoolmeisjes afdeling 

1ste prijs

Sint Annaparochie 1- Sophie Kroondijk., Noëlle Hiddinga, Dido Iedema

2de prijs

Goenga- Berber van der Goot, Ilse Baanstra, Rigt van der Velde

3de prijs 

Dronryp- Maud Hellinga, Fardau Krottje, Linda van der Meer

 

Schoolmeisjes opstap

1ste Prijs - Selma van der Wal, Lisanne Venema

2de Prijs- Fianne Dijkstra, Marije Bokma

3de prijs 

- Liset Sybesma 

- Aukje Sieperda.
Snein is de grutte keatspartij fan KNKB skoaljeugd. Der komme dizze dei wol 140 bern te keatsen. Lars Tijssen, Jesse Vrieswijk en Symen Miedema stean foar ús eigen feriening op it fjild.
Om 9.00 begint de ôfdielingspartij skoaljongens. De skoalfamkes gean om 10.00 los
Anema salaris en Advies is sponsor fan dizze partij


Snein 13 juni ha we, mei hearlik keatswaar derby, de 1e ledenpartij foar senioren fan 2021 belibbe.Der waard yn trije klassen keatst, Dames; Heren B en Heren A.
Dizze Eelke&Anne Ledenpartij waard sponsore troch Bakker Transport. Tige tank!
De útslach en foto's stean hjir


13 juni
De earste KNKB wedstriiden dit wykein wie in boppeslach foar de jeugdleden Jesse Moos en Rindert Douma. Se pakten de 1ste priis yn Spannum mei de Welpenjonges troch elkoar lotsje yn de B Klasse. 
Super!
https://fb.watch/v/atk4LP-gz/


Het is zover; we kunnen ook voor senioren in 2021 de 1e ledenpartij van het seizoen uitschrijven!

Op zondag 13 juni om 13.00 halen we de Eelke & Anne-ledenpartij in en gaan we van start.

Alle seniorenleden; man/vrouw oud/jong: meld je aan en beleef het mee.

Opgeven kan bij Piet Brouwer (06 15949055) tot donderdag 10 juni 19.30.

Deze wedstrijd wordt gesponsord door Bakker Transport.


6 juni
In verband met corona ging de wedstrijd in combinatie met Wytgaard niet door, maar toch wilde we graag onze jeugdleden laten kaatsen. Het bestuur heeft alles op alles gezet en zo werd deze ledenpartij georganiseerd. Wat mede mogelijk is gemaakt door onze sponsor "Krekt op maat". De zon liet even op haar wachten, maar verder was het een mooie ochtend. We willen alle vrijwilligers bedanken, zonder jullie kunnen we het niet. Ook gaat ons dank uit naar de kransen-, veldlegcommissie en aanwezige bestuursleden. Uitslagen


3 juni
De keatsmuorre hat fannewike  in opknapper krigen.
Der binne ballenbeskermers boppe en ûnder pleatst. Sa komme de keatsballen net sa snel mear yn de sleat.

Earder wiene de flier en de muorre ek al bywurke en ferbettere.


Hulp voor langs de lijn

 

We gaan weer een (jeugd) ledenwedstrijd organiseren. Deze wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsor Krekt op Maat.

 

* Wanneer: Zondag 6 juni om 10.00 uur
* Waar: Sportveld Reduzum
* Voor wie: Welpen, pupillen, school-meisjes/ jongens, jeugd t/m 26 jaar
* Aanmelding: Tot woensdag 2 juni 19.00 uur, bij Annie van Dijk 06-22748213.

Om deze wedstrijd goed te kunnen organiseren hebben we nog een aantal vrijwilligers nodig die de telegrafen willen bedienen. Als er vrijwilligers zijn die dit willen doen, geef dit ook even door aan Annie van Dijk. Helaas mogen tijdens de wedstrijd geen ouders, toeschouwers, supporters etc. aanwezig zijn.

Verder is het van belang dat we ons nog steeds aan volgende coronamaatregelen houden:
· heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
· ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
· personen van 18 jaar en ouder houden onderling 1,5 m afstand.
· was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sport locatie.

Afgelopen zondag hebben we voor de jeugd het straatkaatsen georganiseerd. Wat mede mogelijk is gemaakt door onze sponsor Café Bar De Welp. Zij verzorgden zelf de prijzen en daarnaast was het terras open. Hoewel het de mooiste dag van het weekend was qua weer, viel er toch wat regen. Maar dat mocht depressie niet drukken. We willen alle vrijwilligers bedanken, zonder jullie kunnen we het niet. Ook gaat ons dank uit naar de kransen-, veldleggers en aanwezige bestuursleden. 
Bekijk hier de foto's en uitslagen van de kaatsmiddag


Donderdag 20 mei 2021 was de online jaarvergadering van de KNKB. 
Afdeling Reduzum en Easterlittens hebben hier een voorstel ingediend om meer kans te krijgen op een hoofdklasse wedstrijd. Voorzitter Sjoerd Hofstee verteld in het radio programma 'Fryslân fan é moarn hier meer over. (fragment begint bij 7.47.08 min) 

 

 

Het verlammende effect dat corona vorig jaar op sommige verenigingen had, bracht gretige verenigingen als KV Jan Reitsma uit Reduzum en Onder Ons Easterlittens in stelling. ,,En it smakket nei mear’’, merkte Sjoerd Hofstee op, de voorzitter van Reduzum. 
Lees het artikel in LC


Volgende week zondag 23 mei, 1ste pinksterdag, is de 2e jeugdledenpartij van het seizoen: Straatkaatsen, wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsor Café bar De Welp. We beginnen om 12:00. Het terras gaat dan ook open.
Let op: dit geldt voor alle leden die actief zijn in de jeugdcategorieën; van beginnerswelpen tot en met de categorie jongens/meisjes. Opgave kan bij Annie van Dijk (06 22748213) uiterlijk t/m 19 mei, 19:00.


9 mei 2021
Namens onze vereniging heeft Myja Zijlstra een cheque in ontvangst genomen van de 16e jeugdsponsor actie van de Poiesz supermarkten.
Wauw wat een mooi bedrag, €901 euro hebben we bij elkaar gespaard.
Ons dank gaat uit naar iedereen die ons heeft geholpen.


27 april
Wat een ontzettend mooi kaatsdag hebben wij gehad. De eerste ledenpartij voor de jeugd is een feit. Geen lintjes maar prijzen werden er uitgedeeld. Mede mogelijk gemaakt door onze sponsor Multiservice Roorda.

Eerste wedstrijd, betekent eerst loten om mooi parturen te maken. Deze wedstrijd hebben wij, als Jeugdbestuur besloten om de oudere welpen te combineren met een jongere welp. Ze vallen namelijk allemaal onder de categorie welpen (je bent 3 jaar lang welp). We hebben dit ook gedaan zo dat de oudere welpen hun maatjes konden coachen. Dit is zeker gebeurd. Mooi om te zien. Wij, als Jeugdbestuur, gaan evalueren of we dit voortzetten of dat we de groep gaan splitsen, mits er genoeg deelname is.

Het was een mooi dag, waar zelfs de kleuren oranje en rood/wit/blauw te zien waren. Tevens willen we ons dank uiten aan onze kransencommissie, veldleggers en ouders die ons hebben geholpen.
Uitslag en foto's :

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2948584955360545&id=1658326751053045

 

 


25 april
Hallo jeugdleden (ouders en verzorgers), Training Morgen hebben we weer training, 18:30 aanwezig zijn en dan gaan we 18;45 weer los. Daarna hebben we twee weken vakantie, tijdens deze vakantie zijn er geen trainingen. Op 17 mei gaan we weer verder en dan zijn ook de kabouters van harte welkom op het veld (18:45 tot 19:15).Competitie

As dinsdag is het Koningsdag en omdat het een feestdag is, is er 's avonds geen competitiekaatsen. Dinsdag 18 mei pakken we dit weer verder op.

Ledenpartij

As dinsdag 27 april 2021 hebben we onze eerste Jeugdpartij Keningskeatsen, deze wordt mede mogelijk gemaakt door Multiservice Roorda, ons dank gaat uit naar deze sponsor. Wij willen om 10:00 beginnen, graag iets eerder aanwezig zijn. Er is geen inleg.

Voor diegene die mee doen aan deze ledenpartij, jullie mogen uiteraard in Oranje kleuren op het veld verschijnen.

Daarnaast houden we ons aan de coronaregels, zie huidige maatregelen noc*ncf. Belangrijkste zijn:

- heb je klachten, blijf dan thuis,

- bij binnenkomst, graag je handen desinfecteren,

- ouders mogen helaas niet op het veld komen kijken

- aangezien we niet gebruik kunnen maken van de kantine/sportbar, vragen wij aan jullie zelf wat eten en drinken mee te nemen.

Belangrijk

Wij maken veel foto's voor onze website en social media pagina's. Als u bezwaar heeft dat wij uw kind op de foto zetten en plaatsen op internet, wilt u dat aangeven.

Mochten er vragen zijn dan horen wij deze graag.


21 april
Gisteravond hebben we de eerste twee wedstrijden gespeeld voor de Kaphûs competitie. Wat hebben we het getroffen met het weer, wat hebben we spannende wedstrijden gezien. Mede mogelijk gemaakt door onze sponsor Kaphûs.


20 april
Hoi keatsers en minsken die (wer)ris it keatsen besykje wolle,
Moarn (woansdei 21 april) starte we mei it seizoen foar de senioaren.Wolst ek mei traine? Stjoer Hans Brinksma jûn of moarnier efkes in appke en kom uterlik 18.30 op it keatsfjild. (Efkes mei traine is super handich en ferstannich om wer wat yn it ritme te kommen.!) Elts die in potsje keatse wol kin 19.30 nei it fjild komme en harren der dan by Piet Brouwer melde.Fansels hâlde we ús oan de no jildende corona-rigels. Dat betsjut dat we yn groepkes fan maksimaal fjouwer traine en in potsje spylje. Mar ek sa kin we al moai in start meitsje! Oant sjen op it keatsfjild...


11 april
Wat een geslaagde middag. Opening kaatsseizoen is een feit. Het weer zat toch mee. Een paar hageltjes maar ook de zon kwam wel te voor schijn. Kaatsteam PuurPassie verzorgde een mooie clinic. Eerst een gezamenlijke warming-up, daarna werden de kinderen in groepjes gedeeld. Opslaan, uitslaan, keren etc. Alles kwam aanbod deze middag. En als afsluiter lekkere warme chocolademelk. Bedankt Puur Passie, jullie succes met jullie kaatsseizoen. Ouders en bestuursleden bedankt.

  • Maandag starten we met de trainingen (kabouters starten 17 mei), graag 18:30 aanwezig zijn.
  • Dinsdag starten we met competitiekaatsen. Hier graag 18:30 aanwezig zijn.
    We hopen op een sportief seizoen.

Maart 2021
Geachte toekomstige Keatskammeraat,

 

Wat geweldig dat u onze club wilt steunen door keatskammeraat te worden.
Wat houd Keatskammeraat nu eigenlijk in?

Voor een jaarlijkse inleg van minimaal € 25,– per jaar steunt u onze vereniging. Ons eerste doel is om hiermee de jaarlijkse merkepartij te bekostigen. Echter natuurlijk kunnen we, mocht de ruimte er zijn, deze
financiële steun ook gebruiken voor aanschaf van materialen voor bijvoorbeeld trainingsartikelen.
Maar er kan ook iets anders van georganiseerd worden, denk aan een leuke kaatsclinic voor dorpsgenoten.
Natuurlijk is het ook de bedoeling dat de jeugd hiervan kan meeprofiteren.

Wat houd dit voor u in?
Uw naam komt te staan op het prachtige nieuwe keatskammeraatbord, welke komt te hangen in de sportQlubb. Deze naam kunt u zelf opgeven middels onderstaand formulier.
Tevens wordt uw naam vermeld in het programma boekje van de Merkepartij, hierbij kunt u ook een vermelding doen van bijvoorbeeld uw website en/of telefoonnummer. Ook dit kunt u opgeven middels onderstaand formulier.
Wilt u uw naam liever niet op het bord of in het programmaboekje hebben dan kunt u dit hier ook op aangeven, door bijvoorbeeld NVT op te schrijven.

U geeft de vereniging een machtiging om jaarlijks minimaal € 25,– van uw rekening af te schrijven. Deze machtiging is doorlopend tot wederopzegging.
Wederopzegging kan via het bestuur van de kaatsvereniging jaarlijks voor 1 januari. Bij opzegging na 1 januari bent u dat jaar nog Keatskammeraat. Het bedrag wordt jaarlijks in oktober van uw bankrekening afgeschreven.

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van bovenstaand schrijven, dan kunt u een email sturen aan kvjanreitsma@gmail.com of contact opnemen met Frank Koopmans, tel 06-36201795
Allereerst hartelijk bedankt voor uw steun aan onze vereniging,
Met vriendelijke groet,
Sponsorcommisie K.V. Jan Reitsma


Download formulier sponsering Keatskammeraat

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Kaatsvereniging “K.V. Jan Reitsma” te Reduzum, om een doorlopende incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening
af te schrijven.
Hoogte van dit bedrag € 25,– of een hoger bedrag namelijk € …..…..,–
Het bedrag zal in oktober van uw rekening worden afgeschreven
Bank/gironummer : ……………………………………………………………………………………………
Tenaamstelling van het rekeningnummer waarvan het bedrag dient te worden afgeschreven:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Ondertekend
Datum………………………………………Plaats…………………………………………………………………
Handtekening……………………………………………………………………………………………………….
Naam Keatskammeraat K.V. Jan Reitsma
De naamsvermelding op het Keatskammeraat bord is:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Naam Keatskammeraat Merkepartij K.V. Jan Reitsma
De naamsvermelding in het Merkepartij programmaboekje is:
Naam ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Internet ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel nummer………………………………………………………………………………………………………………………..
Graag dit formulier inleveren bij Frank Koopmans of Myja Zijlstra (Haedstrjitte 48) of mailen aan
kvjanreitsma@gmail.com
Namens K.V. Jan Reitsma…..Heel erg bedankt.


Heren Hoofdklasse kaatsers komen op 16 augustus 2020 naar Reduzum!
Kaatsvereniging Jan Reitsma uit Reduzum vult het gat op de kaatskalender voor de Heren Hoofdklasse op 16 augustus 2020. Het ontvangen van het elitekorps van de kaatssport is voor zover bekend een primeur voor de kleine, maar enthousiaste, 116-jarige vereniging. MontageMarkt Grou (Sjoerd de Boer) en Agriland Assurantieadvies (Wilco de Boer) maken dit gebeuren financieel mogelijk. Covid 19 zorgde voor een grote scheuring in de toch al verkorte kaatskalender van 2020. Veel verenigingen gaven hun wedstrijden, vooral hoofdklassewedstrijden, terug.KV Jan Reitsma ziet dit juist als een kans om dit jaar ook eens de Heren Hoofdklasse, het elitekorps van de kaatssport, naar Reduzum te halen. Op 16 augustus 2020 is het zover. 10 partuur in Vrije Formatie staan dan op de lijst. Dat nadat vorig jaar, tijdens het 115-jarige jubileum, de Hoofdklasse Dames kaatsters al langskwamen.Vanzelfsprekend wordt deze wedstrijd georganiseerd met inachtneming van de geldende corona-richtlijnen. Dat betekent ook een maximum van 250 personen als toeschouwer.De entree voor die toeschouwers is echter wel volledig gratis! Dit alles kan niet zonder geweldige sponsors.De broers Sjoerd en Wilco de Boer waren meteen enthousiast om deze kans te omarmen. Met hun bedrijven MontageMarkt Grou (Sjoerd) en Agriland Assurantieadvies (Wilco) maken de broers De Boer dit sportieve festijn samen met de kaatsvereniging mogelijk.

Een boppeslach voor de kaatssport en Kv Jan Reitsma!

Wil je meer weten over onze doelstellingen,neem dan contact op met het bestuur.

 

Kaatsvereniging Jan Reitsma wil hierbij dan ook iedereen bedanken, wie het met ons mogelijk heeft gemaakt, op welke manier dan ook, om onze doelstellingen te behalen.