datum

tiid

jeugd partij

kategory

10 april

13.30

Iepening keatsen 2022, clinic

welpen, pupillen, skoaljeugd en jonges/famkes

27 april

10:00

Keningskeatsen

welpen, pupillen en skoaljeugd

29 maaie

10:00

Ferrassingspartij

welpen, pupillen, skoaljeugd

5 juny

10:00

Strjittekeatsen

welpen, pupillen en skoaljeugd

18 juny

13:00

Regio/Federaasje jeugd in Reduzum

welpen, pupillen, skoaljeugd, jonges/famkes

26 juny

10:00

Ledepartij mei en yn Wytgaard

welpen, pupillen, skoaljeugd

20 aug

10:00

KNKB Pupillen jonges A+B klasse

pupillen jonges

 10 sept

13:00

Frije Federaasje

welpen, pupillen skoaljeugd en jonges/famkes

       

 

 

 

 

datum

tiid

senioaren partijen

kategory

27 april

13:00

Keningskeatsen

jonges/famkes, junioaren en senioaren ynkl. Z klasse

20 maaie

16:30

KNKB  junioren manlju en froulju

junioaren

22 maaie

13:00

Eelke & Anne partij

jonges/famkes, junioaren en senioaren

5 juny

13:00

Strjittekeatsen

jonges/famkes, junioaren en senioaren

10 juny

16.30

KNKB junioren manlju en froulju

junioren

12 juny

13:00

Ledepartij mei en yn Wytgaard

jonges/famkes, junioaren en senioaren

15 july

20:00

Nachtkeatsen

jonges/famkes, junioaren en senioaren

28 aug

13:00

Famyljekeatsen met BBQ

jonges/famkes, junioaren en senioaren

4 sept

10:00

1e klasse KNKB manlju en froulju

senioaren KNKB

18 sept

10:15

Teatsen

jonges/famkes, junioaren en senioaren