Download
Protocol Sociaal Veilige sportomgeving aangaande Grens Overschrijdend Gedrag Vertrouwenscontactpersoon
Protocol-Sociaal-Veilige-Sportomgeving.p
Adobe Acrobat document 31.3 KB

Beleid ongewenste omgangsvormen en de vertrouwenspersoon

 

1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen

 

Helaas vinden er soms ongewenste situaties op of rondom het sportveld plaats die betiteld kunnen worden als intimidatie, pesten, agressie, geweld en/of discriminatie. De gevolgen van seksuele en andere vormen van intimidatie kunnen voor iedereen verschillend zijn. Het kan in het ene geval stress veroorzaken, in het andere geval veroorzaakt het bij het slachtoffer het gevoel dat hij of zij zijn/haar vrijheid en zelfstandigheid kwijtraakt. het slachtoffer kan er tegenop zien om naar de club te gaan.

 

Het bespreekbaar maken van een dergelijke beklemmende situatie is daarom belangrijk!

 

Kaatsvereniging Jan Reitsma wil ( seksuele ) intimidatie, pesten, agressie, geweld en discriminatie voorkomen en bestrijden. ( Seksuele ) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie horen nergens thuis, dus ook niet op en rond het veld. Leiders en spelers respecteren over het algemeen elkaars grenzen, maar als dit niet het geval is, als iemand wordt lastig gevallen, doet diegene die het overkomt er goed aan direct duidelijk te maken niet gediend te zijn van dit soort gedrag.

 

Soms is dat moeilijk en dan is het verstandig om de hulp in te roepen van een medespeler of leider. Je kunt ook een beroep doen op de steun van een vertrouwenspersoon om zo jouw klacht te melden. Je kan ook de vertrouwenspersoon benaderen om enkel te spreken over de omgangsvormen.

 

Om het inroepen van hulp bij situaties waarin anderen over je grenzen heengaan gemakkelijker te maken is in dit document het beleid van Kaatsvereniging Jan Reitsma beschreven. In dit beleidsdocument vind je de procedures en plekken waar je terecht kunt. Ook zijn de gedragscodes voor vrijwilligers van Kaatsvereniging Jan Reitsma geformuleerd. Allereerst worden enkele zaken gedefinieerd.

 

2. Definitie begrippen

 

Belangrijk is dat het voor alle ongewenste omgangsvormen geldt dat het altijd gaat om hoe het slachtoffer de gedragingen van de ander gevoelsmatig ervaart, niet om hoe de pleger het bedoeld heeft. Wat voor de een "een leuke", informele manier van met elkaar omgaan is, kan voor de ander veelt te ver gaan.

 

Intimidatie

Onder ( seksuele ) intimidatie wordt enige vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag ( met een seksuele betekenis ) verstaan dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd. 

 

Pesten

Onder pesten wordt het volgende verstaan: Alle vormen van ( structureel ) intimiderend gedrag, van een of meerdere vrijwilliger( s)/speler(s) gericht tegen een vrijwilliger/speler of groep van vrijwilligers/spelers die zich niet kan of kunnen verdedigen tegen dit gedrag. Een belangrijk element aangaande pesten kan zijn de herhaling van die gedraging in de tijd. Het gaat bij pesten dus vaak niet om een eenmalige gedraging. Dit gedrag uit zich op verschillende manieren maar in het bijzonder door woorden, gebaren, handelingen of bedreigingen (NB: Deze opsomming is niet limitatief). Veelal is het doel van de dader om opzettelijk een andere persoon te kwetsen of te vernederen.

 

Agressie en geweld

Voorvallen waarbij een speler/vrijwilliger psychisch of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van activiteiten binnen Kaatsvereniging Jan Reitsma. Bij agressie en geweld gaat het om gedragingen van verbaal geweld ( o.a. uitschelden, beledigen) en fysiek geweld ( o.a. schoppen, slaan met een wapen dreigen en/of overvallen worden) het kan ook gaan om psychisch geweld ( o.a. bedreigingen, intimideren, thuissituatie bedreigen en het beschadigen van eigendommen).

 

Discriminatie

Het in welke vorm dan ook doen van uitspraken over het verrichten van handelingen tegen personen of het nemen van beslissingen over personen welke beledigend zijn voor die personen vanwege hun ras, afkomst, godsdienst, geslacht, levensovertuiging en/of seksuele geaardheid, dan wel het maken van onderscheid op basis van deze factoren.

 

3. Gedragscode

 

De spelers/vrijwilligers zijn respectvol jegens iedereen die bij en/of met Kaatsvereniging Jan Reitsma kaatst en werkt.

 • Leiders en coördinatoren reageren alert op ongewenst gedrag;
 • Ongewenst gedrag hoort altijd aan de orde te worden gesteld, hetzij door betrokkene zelf rechtstreeks aan te spreken, hetzij door derden in te schakelen;
 • Leiders en coördinatoren krijgen maximale ruimte om klachten te melden.

 

Het indienen van een klacht mag geen nadelige gevolgen hebben voor een meld(st)er. Daarnaast moet de meld(st)er zich geholpen voelen bij de afhandeling van zijn/haar klacht. Daarom gelden de volgende stelregels.

 

 • Alle meldingen worden uiterst vertrouwelijk behandeld;
 • Elke formele klacht wordt objectief en grondig onderzocht;
 • Er worden zo snel mogelijk gepaste en corrigerende maatregelen genomen tegen iedereen in de organisatie die een ander lastig valt of naar sekse, geloof of afkomst kwetst.

 

Deze gedragscode is van toepassing op alle spelers en vrijwilligers van Kaatsvereniging Jan Reitsma in hun gedrag tegenover:

 

 • Medewerkers, vrijwilligers en spelers van Kaatsvereniging Jan Reitsma
 • Bezoekers van Kaatsvereniging Jan Reitsma

 

4. Meldpunt en procedures ongewenste omgangsvormen

 

Vertrouwenspersoon

 

Buiten de organisatie is een vertrouwenspersoon aangesteld. Bij deze persoon kan je terecht met melding(en) of klacht(en) over onder andere agressie en geweld, ( seksuele ) intimidatie, pesten en discriminatie. Je kan ook anoniem melding maken van ongewenste omgangsvormen.

 

De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en zal je melding discreet behandelen. De vertrouwenspersoon handelt onafhankelijk en zonder toestemming van de melder zal er nooit contact worden opgenomen met het bestuur.

 

De externe vertrouwenspersoon is:

Frans Nijman

Mobiel: 06-12584432

E-mail: fcnijman@hotmail.com

 

Klachtenprocedure

 

Hoe moeilijk dit wellicht ook is, maar het devies is: probeer eerst zelf tot een oplossing te komen. Eventueel met behulp van een ander kaats-lid, leider of coördinator. Neem daarnaast contact op met onze vertrouwenspersoon. Deze kan de melding registreren en zo nodig helpen bij het zoeken naar een oplossing. De vertrouwenspersoon kan ook ondersteunen bij een eventuele klachtenprocedure.

 

Procedure klachtmelding en klachtenbehandeling

 

Er bestaan verschillende mogelijkheden om klachten over seksuele intimidatie, pesterijen, agressie, geweld en discriminatie te behandelen. Geen enkele klachtmelding is hetzelfde en daarom is er ook geen standaardaanpak. Iemand die meteen probleem rondom een van deze vormen van ongewenst gedrag zit denkt niet alleen mee over de mogelijk oplossingen, maar bepaalt ook het verdere verloop van de klachtenbehandeling. Zonder uitdrukkelijke toestemming van degene die een klacht heeft, wordt geen actie ondernomen en kan op diens verzoek het traject op elk moment worden gestopt.

 

Binnen Kaatsvereniging Jan Reitsma worden 2 type klachten onderscheiden

 

1. Informele klacht

 

Als een klacht gemeld wordt bij de vertrouwenspersoon en deze niet wordt gemeld bij het bestuur is er sprake van een informele klacht.

 

Let wel: een contactpersoon of vertrouwenspersoon heeft noch het recht, noch de taak om te onderzoeken of een klacht al dan niet gegrond is, dat is aan de klachtencommissie ( de vertrouwenspersoon, de voorzitter van het bestuur en een lid van het bestuur van de kaatsvereniging). Mogelijke trajecten zijn in geval van een informele klacht:

 

 • Een gesprek met vertrouwenspersoon;
 • Bespreken hoe het ongewenste gedrag te laten ophouden;
 • Degene die intimideert mondeling of schriftelijk ( laten) aanspreken op zijn of haar gedrag;
 • Inschakelen van een tussenpersoon;
 • Een bemiddelingsgesprek;
 • Indienen van een formele klacht.

 

2. Formele klacht

 

Er is sprake van een formele klacht als de klacht schriftelijk wordt ingediend bij het bestuur van de kaatsvereniging, na overleg hierover met de vertrouwenspersoon. Na ontvangst van de klacht zal het bestuur de klachtencommissie opdragen de klacht te onderzoeken en het bestuur te adviseren over de te nemen maatregelen en de eventueel op te leggen sancties. De voorgetelde sancties zijn uiteraard afhankelijk van de aard en de ernst van de intimidatie. Royement en een aangifte bij de politie is de zwaarste sanctie die de klachtencommissie kan adviseren.

 

Klachtencommissie

De klachtencommissie wordt enkel in het leven geroepen wanneer er volgens de vertrouwenspersoon een dusdanig zware noodzaak is om dit te doen.