2024


12 mei: Eelke & Anna ledenpartij.

De winnaars kleine bal:

1e: Johannes Gerben Brinksma (k) Janna Bokma, Yfke Terpstra

2e: Sjoerd Hofstee, Evert Wieling, Brecht Smit

Winnaars met grote bal:

1e Richard van Dijk (k), Simon Hoekstra 

2e) Esther Elzinga, Willem Heeringa

Sponsor van deze partij was Werff talent.


12 mei
KNKB Sneek schoolmeisjes- 2e Trynke Nijman
KNKB opstap pupillenjongens Minnertsga- 3e Bas van der Weij

 

10 mei Regio Reahûs -Turns
Welpenjongens
2e- Djurre Visser
3e- Jesmer Jan Visser

Pupillenmeisjes
1e Sanne van Dijk

Pupillenjonges
2e Daam Noordenbos
1e verliezersronde- Menne Wieling

Schoolmeisjes
2e Trynke Nijman

9 mei KNKB Vrouwenparochie Jongens A +B Klasse; Lars Tijssen 1ste verliezersronde


5 mei
KNKB Jongens A en B: 2e Lars Tijssen
KNKB Pupillen Mantgum- 1ste Bas van der Weij 1ste herkansing

4 mei Easterlittens Regio welpen:
1ste Djurre Visser
3e Jesmer Jan Visser


28 april:KNKB
Menaam Jonges DEL -1ste Lars Tijssen
Hartwerd schoolmeisjes- 1ste Trynke Nijdam
Leeuwarden Welpen -2e Jesmer Jan Visser
Arum Schooljongens- 3e Rindert Douma Herkansing


27 april Keningspartij:

Kabouters:
1ste: Manne van Dijk en Wisse Hijlkema
2e: Lysanne van Dijk en Janne Roorda
Troostprijs: Brend van der Meulen en Ids Elzinga
troostprijs: Redmer Brouwer, Fenna Geartsje Fennema en Maud Bergsma

Welpen:

1ste: Jelmer Roorda en Jort Bergsma
2e: Jelke de Haan en Pieter Hijlkema
3e: Ids Wieling en Niels van Balen

Pupillen A
1ste: Sanne van Dijk
2e: Menne Wieling

Pupillen B
1ste: Symke de Haan en Fedde Tabe Fennema
2e: Famke Smit, Suze Hijlkema en Kije van Dijk

Schooljeugd
1ste: Trynke Nijman
2e: Jesse Moos

Lytse bal:
1e Lars Tijssen & Louw Adema
2e Jehannes G. Brinksma & Jan Bergsma
Grutte Bal:
1e Mirte Wijnstra
2e Arie Broekstra
3e Janet Bokma (nei werstel fan de rekenformule)
4e Afke Kuipers (ek nei werstel fan de rekkenformule)
Oanmoedigingspriis: Bonno Duhoux

2023


Vrijdag 14 juli 2023

- Regiowedstrijd Balk Schoolmeisjes 

2e prijs Trynke Nijman 

- Regiowedstrijd Harlingen Pupillen jongens 

1e prijs Jesse Moos

* Zaterdag 15 juli 2023

- Regiowedstrijd Dronrijp Schooljeugd 

2e prijs Trynke Nijman 

- Regiowedstrijd Dronrijp Welpenjongens 

3e prijs winnaarsronde Leo Koopmans 

1e prijs herkansing Jelke vd Meulen 

2e prijs herkansing Bas vd Weij 

- KNKB Pupillen jongens St. Nyk

3e prijs Rindert Douma 

* Zondag 16 juli 2023

- KNKB Schooljongens Deinum

1e prijs herkansing Sydo Hamstra 

- KNKB schoolmeisjes Blije

1e prijs herkansing Trynke Nijman 

- KNKB Jongens Afdeling Makkum

4e prijs Lars Tijssen, Thijs van Dijk en Symen Miedema 


14 juli  Nachtkaatsen
De prijswinnaars: 

1e) Siebe P. Fennema; Marcus Heeringa; Nynke vd Velde

2e) Jorrit Sjoerdsma; Martijn vd Meulen; Janna Bokma

3e) Sjoerd Hofstee; Thijs van Dijk; Jelmer Lageveen

1e verl) Jitze Miedema; Jelte Bokma; Janna Rinske Bokma

2e verl) Marco vd Leij; Sietse Fennema; Janna Posthumus

Best verkleed) Johannes vd Veen


9 juli Ouder kind kaatsen

Beginnende kabouters

1e prijs Ids Elzinga en Esther Elzinga

2e prijs Yesper Sikkes en Jurjen Sikkes

3e prijs Janne Roorda en Margriet Wissmann

4e prijs Eke Bergsma en Joast Bergsma

* Kabouters

1e prijs Niels van Balen en Fenny van Balen

2e prijs Ilva Smit en Annie van Dijk

* Welpen

Winnaarsronde

1e prijs Jelmer Roorda en Pieter Roorda

2e prijs Saar Korf en Arvind Korf

3e prijs Jelke vd Meulen en Ronald vd Meulen

Herkansingronde

1e prijs Frâns de Boer en Richard vd Bogert

2e prijs Kije van Dijk en Corrie Betten

* Pupillen

1e prijs Daam Noordenbos en Wilco de Boer

2e prijs Menne Wieling en Pieter Alberda

3e Sanne van Dijk en Richard van Dijk


9 juli Balk KNKB Schoolmeisjes C Klasse
1ste Trynke Nijman

 

KNKB pupillen jongens Spannum

2e prijs herkansingronde Rindert Douma


8 juli Hallum NK 50+
3e Willem Fopma, Hans Brinksma en Peter Tolsma

Regiowedstrijd Menaam Schooljeugd 

1e prijs Trynke Nijman 

 

7 juli Regiowedstrijd Scharnegoutum Pupillen Jongens 
1e prijs herkansingronde Jesse Moos


2 juli
KNKB Leeuwarden Jongens Zachtebalpartij
3e Lars Tijssen

1 juli
Hitzum KNKB schoolmeisjes C Klasse
1ste  Trynke Nijman

Easterein regiowedstrijd Pupillen
1ste Rindert Douma

Horeca straatkaatsen Oldehoofsterkerkhof 
2e herkansing André Zijlstra, Alfred Postma en Simon Sjouke Zijkstra


Zondag 25 juni 2023

 

KNKB Jongens vrije formatie te Arum

Herkansingronde Lars Tijssen


25 juny Reduzum vs Wytgaard
Beginnende kabouters 

1ste Jitse Visser en Lysanne van Dijk 

2e  Redmer Brouwer en Fimme Kingma

3e Janne Roorda, Maud Bergsma en Aniek Douma


Kabouters

1ste Niels van Balen

2e Pieter Roorda

3e Feline vd Wal

4e Jort Bergsma

5e  Ilva Smit

Welpen

1e Jelle van Dijk en Bas vd Weij 

2e  Djurre Visser en Yke Kingma

3e  Jorrit Roorda en Leo Koopmans 

4e  Jorik vd Meulen en Hylke Douma

Pupillen en Schooljeugd 

1ste Mark vd Weij en Menne Wieling 

2e  Herre Bos en Trynke Nijman 

3e Femke Visser en Jesse Moos

4e Rindert Douma en Sale Jonker 


24 juni
KNKB Schooljongens B te Damwald

1ste Jesse Vrieswijk 

Regiowedstrijd Wiuwert/Britswert 

Welpenjongens 

2e herkansingronde Bas vd Weij 

Schooljongens 

2e  Mark vd Weij 


24 juni

50+ keatsen yn Pingjum
1ste Willem Fopma, Peter Tolsma, Hans Brinksma


18 juni Eelke & Anne partij

A-klasse,

1) Jehannes Gerben Brinksma (K) & André Zijlstra

2) Simon Sjouke Zijlstra & Willem Fopma

Gemengde klasse,

1) Margriet Wissmann (K), Germ Boersma & Pytsje Pasma

2) Piet Brouwer, Willem Heeringa & Nora Zijlstra


Zondag 18 juni 2023

Húns KNKB Pupillenjongens B (DEL)

2e Herkansing Jesse Moos 

Grou KNKB Jongens B (DEL)

3e Lars Tijssen


Zondag 11 juni 2023

KNKB Schoolmeisjes Oude Bildtzijl

2e Trynke Nijman 

 

KNKB Jongens Westhoek

2e herkansing Lars Tijssen 


Zaterdag 10 juni 2023

Regiowedstrijd Itens/Boazum

 1ste Rindert Douma (pupillen)

 2e Djurre Visser  (Welpen)

 

Regiowedstrijd Winsum

 

2e Jesmer Jan (Welpen)


Vrijdag 9 juni 2023

Regiowedstrijd Hommerts

2e Trynke Nijman (schoolmeisjes)


3 juni Regio Reduzum
Welpen

1ste Jelmer Roorda en Jort Kronemeijer
2e Pieter Hijlkema en Else Vis
3e Sverre Veenstra en Frâns de Boer


Herkansing
1ste Klaas-Jelle Greidanus en Djurre Feenstra
2e Jan Smid en Tim Adema

 

Pupillen
1ste Rindert Douma en Jelco de Boer

2e Menne Wieling en Jacob Bremer
3e Jesse Moos en Redmar Feenstra
4e Sanne van Dijk en Daam Noordenbos


28 mei Mantgum KNKB Jongens

2e Lars Tijssen
3e Jesse Vrieswijk


27 & 28 maaie Strjittekeatsen
Kabouters:

1e prijs Niels van Balen en Jelke de Haan

2e prijs Ilva Smit en Wisse Hijlkema 

 

Welpen:

1e p Winnaars Jelmer Roorda en Frâns de Boer 

2e p Winnaars Jelle van Dijk en Symke de Haan

1e p Herkansing Femke de Vries en Sybe Hof

2e p Herkansing Jort Bergsma en Margriet de Boer

 

Pupillen 

1e prijs Menne Wieling en Daam Noordenbos 

2e prijs Sanne van Dijk met haar maatje

 

Schooljeugd

1e prijs Sydo Hamstra 

2e prijs Trynke Nijman en Sale Jonker 


Dames:

1e prijs Janny Sjonger

2e prijs Ylse Zijlstra 

3e prijs Pytsje Pasma

4e prijs Yfke Terpstra

Heren:

1e prijs Thijs van Dijk en Sjoerd Hofstee

2e prijs André Zijlstra en Frederik van Dijk (Richard van Dijk viel in tijdens de finale)

3e prijs Sjoerd de Boer en Pieter Alberda

4e prijs Stefan vd Ley en Pieter Roorda


27 mei Mantgum Schooljeugd
1ste winaarsronde  Mark vd Weij 

2e prijs herkansing Trynke Nijman 


27 mei regiowedstrijd Irnsum. 

Welpenjongens

1e prijs winnaarsronde Pieter Hijlkema 

 

2e prijs winnaarsronde Jelmer Roorda

 

1e prijs herkansing Frâns de Boer 

 

2e prijs herkansing Jelle van Dijk 


26 mei Goeïnga regiowedstrijd

Pupillenjongens

3e prijs winnaarsronde Rindert Douma

1e prijs Herkansing Menne Wieling

Pupillenmeisjes 

3e prijs winnaarsronde Sanne van Dijk


21 mei 1ste Redúster Molenpartij
1e Werner Vermeulen, Auke Huistra en André Zijlstra


Zondag 21 mei 2023

KNKB Pupillen jongens Engelum (opstap)

3e prijs Jesse Moos

 
KNKB Jongens Holwerd

1e prijs Symen Miedema 


Vrijdag 19 mei 2023 Regiowedstrijd Raerd

Categorie Welpen jongens

1e prijs Bas vd Weij 

2e prijs Jelke vd Meulen 

1e prijs herkansing  Djurre Visser en Jelmer Roorda

Pupillen jongens 

2e prijs Jesse Moos

1e prijs Herkansing Rindert Douma 

Pupillen Meisjes

1e prijs Sanne van Dijk


Schooljeugd 

2e prijs Trynke Nijman en Mark vd Weij 


Donderdag 18 mei 2023

KNKB d.e.l. Vrouwenparochie Jongens

 

 

2e prijs Lars Tijssen 6 mei regiowedstrijd Grou

Pupillenmeisjes 

1e prijs Sanne van Dijk

Pupillenjongens 

2e prijs Menne Wieling ( geen beker, maar wel een dikke duim)

Schooljeugd

1e prijs Trynke Nijman 


7 mei KNKB
Reduzum Welpenmeisjes afdeling 

2e prijs Femke de Vries met haar maatje

Easterwierrum Pupillenjongens d.e.l. 

2e prijs Rindert Douma ( met een spannende finale van 5-5 6-6)

Sint Annaparochie Schoolmeisjes opstap

3e prijs Trynke Nijman 

Huizum Jongens d.e.l. 

1e prijs Lars Tijssen


30 april

Arum Welpenjongens 

1e prijs herkansing Bas vd Weij

Wommels Pupillenjongens 

2e prijs winnaarsronde Rindert Douma

1e prijs herkansing Jesse Moos 

Bolsward Pupillenmeisjes 

2e prijs winnaarsronde Sanne van Dijk

Wommels Schoolmeisjes 

1e prijs herkansing Trynke Nijman

Raerd Jongens 

1e prijs winnaarsronde Lars Tijssen 


27 april Keningskeatsen

Kabouters:

1e Prijs Ilva Smit 

2e prijs Marrit de Boer

Ere medaille 🥉  Jelke de Haan en Fenna Geartsje Fennema 

Welpen:

1e prijs Saar Korf met haar maat 😉

2e Prijs Sybe Hof en Suze Hijlkema 

3e Prijs Fedde Tabe Fennema en Leo Koopmans, Frâns de Boer, Pieter Hijlkema en Kije van Dijk 

(Door een foutje bij de telling heeft het bestuur besloten deze 3 jongens ook een 3e prijs te geven, hier hebben ze zeker recht op)

4e prijs  Jelle van Dijk en Jorik vd Meulen 


Pupillen 

1e prijs Sanne van Dijk en Famke Smit 

2e prijs Doutsen Postma en Menne Wieling 

Schooljeugd 

1e prijs Jesse Vrieswijk en Jesse Moos 

2e prijs  Trynke Nijman en Sydo Hamstra.

 

Heren A

1e Jesper Tolsma en Bouke Andries Boersma

2e Johannes Gerben Brinksma en André Zijlstra

 

Heren B

1e Willem Fopma en Martijn van der Meulen

2e Folkert Boersma en Christiaan Hiemstra

 

Froulju

1e Janet Bokma en Anne Baukje Zijlstra

2e Anke Rinsma en Yfke Terpstra

3e Boukje Scheper en Janna Rinske Bokma