Nieuws


Freedtejûn 19 july fynt it mourrekeatstoernooi plak. 

Start is om 19.00 skerp en de lieding yn hânnen fan the one and only Willem Fopma (06 15115421).

Jou dy op foar woansdei 17 july 19.30 by dizze selse Willem.

Wês derby! By genoch animo keatse we yn in Manlju & Froulju klasse.

 

Kompetysje keatsen

Oant woansdei 24 july is der kompetysje keatsen wat telt foar de punten. 

Op 31 july (PC) en 7 augustus (Freule) is der gjin keatsen. De woansdeis dernei yn augustus kin elts dy dat wol foar de wille noch wol in potsje keatse.


6 juli
In goed wike lyn fierden de keatsferiening grut feest. In prachtige dei belibben wy mei-inoar. Elkenien dêrfoar hertlik tank. Wolst noch efkes weromsjen en neigenietsje? 

 

Fotoalbum Keatsferiening Jan Reitsma Reduzum 120 jier (myalbum.com)

 

In petear meide foarsitter op Omrop Fryslân radio (fragment start bij 24:18)

https://www.omropfryslan.nl/nl/radio/programma/sneon-yn-fryslan/7130


29 juni
De prijswinnaars Heren Haadklasse 

1: Gert Anne van de Bos, René de Haan en Rick Minnesma 

2: Remmelt Bouma, Taeke Triemstra en Riemer Hoekstra 

Publiekskoning: Remmelt Bouma

 

Taeke Triemstra: de 1ste kaatser die over de 900 punten grens klassement allertijden gaat. Bekijk op KNKB Facebook voor kort fragment

Sponsors, vrijwilligers, kransen- en veldlegcommissie bedankt. Samen staan we sterk, al 120 jaar. Op naar de 125 jaar.


It is jimme grif net ûntgien: op sneon 29 juny is it feest op it keatsfjild!

Op dy dei stean we der ekstra by stil dat Keatsferiening Jan Reitsma Reduzum 120 jier bestiet. En dat dogge we troch in feestje te fieren!

Moarns fan 11.00 ôf binne de manlju fan de haadklasse te gast. It ‘elitekorps’ fan de keatssport sil dan harren keunsten fertoane. Fan de ein fan de middei ôf oant it earste diel fan de jûn wurdt ús feestje fierd. Der is live muzyk, in hapke en in drankje en grif folop gesellichheid.

In pear punten foar jimme as leden binne fan belang:

* Op freedtejûn 28 juny is it ‘opboujûn’. Der moat fansels in fjild lizze en ferskate tinten opsetten wurde. En sa bin der noch meardere putsjes. Dêrfoar ha we helpers nedich! Faaks wurdst wol frege, mar kom oars ek om 19.00 dy jûns nei it fjild om te helpen.

* It feest en de hiele keatsdei binne frij tagonklik. Drank wurdt ferkocht tsjin it taryf fan de sportbar. We freegje fierder gjin bydrage, mar pleatse in molkbus. Wa’t dat wol, kin deryn frijwillich wat donearje.

* Op de sneon fan de keats- en feestdei ha we ek de nedige helpers nedich by ferskate saken. Wurdst frege, sis dan leafst fuort: ‘Ja graach!’

 

We meitsje der in moaie feestlik barren fan!

 


Op freed 12 july stiet it nachtkeatsen op it programma. De wedstriidbegelieding wurdt dien troch Siebe Fennema (06 42926380) en Werner Vermeulen (06 22388528). Jou jim no op by ien fan dizze manlju. Dizze partij is iepen foar leden en net-leden; leden kinne sa meidwaan. Net-leden betelje € 7,50 ynlis.


15 juny hawwe Sanne van Dijk en Femke de Vries mei coach Anique de 3e prijs op it NK Pupillenfamkes wûn. Lokwinske
1. Wommels, Evy Wijnia en Alieke de Jong
2. Scharnegoutum, Rosalie ten Brink Marit Hoekstra Esther Lootsma
3. Reduzum, Sanne van Dijk, Femke de Vries

Juni 2024
Deze toppers hebben onze vereniging geholpen met het meesparen van de Poiesz-actie munten.  Zij hadden de meeste muntjes verzameld en wonnen daarmee een zelfgekozen kleur kaatsbal met naam . Veel plezier met de kaatsbal.


Snein, earste pinksterdei, wie it strjittekeatsen yn Reduzum.

Foar by kroeg Cafe Bar de welp; tevens de sponsor fan de dei!
Besjoch de foto's en de utslaggen:


12 mei
Kf Jan Reitsma Reduzum steekt kaatsers in nieuwe afdelingshirts

 

Keatsferiening Jan Reitsma Reduzum neemt dit seizoen nieuwe shirts in gebruik. Het gaat om de afdelingshirts: de shirts waarin kaats(t)ers de vereniging vertegenwoordigen op officiële wedstrijden. De oude shirts waren aan vernieuwing toe en de vereniging kreeg daarbij hulp aangeboden van de broers Wilco en Sjoerd de Boer. Zij zijn respectievelijk eigenaar van de bedrijven ReduRisk en SjdB gevel- en dakbeplating; en sponsoren de aankoop en het onderhoud van de nieuwe shirts de komende jaren.

Onlangs is het contract getekend en inmiddels zijn de shirts op verschillende wedstrijden in de provincie reeds benut. De kaatsvereniging uit Reduzum vertrouwt erop de nodige successen te mogen vieren in de nieuwe afdelingshirts..!


Zondag 19 mei is het weer tijd voor Strjittekeatsen. Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsor Café bar De Welp.

Wil je als jeugdlid meedoen, geef je dan op. Kabouters vanaf groep 5 t/m Schooljeugd Opgeven kan t/m as dinsdag 14 mei 19:00, bij Annie.

De jeugd begint om 10.00 oere, de senioren beginnen om 13.00. Senioren ,incl Meiden en Jongens, opgeven tot donderdag 16 mei bij Piet Brouwer.

 

Tot slot: Wij kunnen alle hulp gebruiken. We hopen dan ook dat ouders ons hierbij willen helpen. Samen staan we sterk 


8 maai
Hoe is KF Jan Reitsma Reduzum oan de Eelke en Anna-partij kommen? 

Yn 1982 waard foarsitter Hijlarides skille troch dhr. Hacquebord út Dokkum. 

Hy frege: “Binne jo de foarsitter fan de keatsferiening? Ja…, moai, dan wit ik earst genôch.” “Mar ho ris efkes, wat wolle jo einliks?”, frege Hijlarides. Dêr kin ik op it stuit nog neat oer sizze, mar ik kom hjir ynkoarten op wêrom en kin jo dan mear fertelle”. Soks makket tige nijsgjirrich. Der waard wurd hâlden, rom fjirtjin dagen letter kaam der wer in tillefoantsje, doe mei de útnûging om lâns te kommen en te praten oer it skinken fan in stik lân wat lei op Hatsum ûnder Dronryp. 

De keatsferiening hat mei in delegaasje nei de famylje Hacquebord west. Dizze minsken wiene fertrouwenspersoan foar Eelke en Anna. Ek wie harren notaris dêr oanwêzich. Hjir waard harren plannen kenbar makke. It gie om in stik lân fan twa-en-in-heal hektare, ôfkomstich út de pleats dêr’t harren âlden op buorke hiene. It stik lân wie yn gebrûk by harren neef Frâns de Boer yn maatskip mei skoansoan Geert Hofstra. Wat siet hjir efter? 

Eelke en Anna fregen in hierpriis fier ûnder de normale pachtpriis. Hja tochten sa altyd sels baas te bliuwen oer it lân, om’t hja fan doel wiene om nei Dronryp te ferhúzjen. Geert woe it regelje neffens de regels en makke de taksearre pachtpriis oer. 

Daliks waard de helte dêrfan wer werom stoarten en Geert hie it foar altyd bedoarn. Hjir pakten de âldelju sa mei om, dat sy woene it by it libben regelje, dat Geert nea eigener fan it lân wurde koe. It waard ús oanbean foar it symboalyske bedrach fan…. ien gûne. In prachtige skinking…. mar dan komt it. 

 

As keatsferiening binne jo net in stichting of in nutsynstelling en dan wurde jo foar 46% suksesjerjochten oanslein. It lân wie doe rûchwei 55.000 gûne wurdich. It keatsbesjoer hat it foarlein oan in notaris. Ungefear 25.000 gûne liene mei rinte en ôflossing waard ôfret. Sadwaande gong de delegaasje mei in literke jonge jenever nei Eelke en Anna om it ôf te sizzen. 

Eelke en Anna fûnen it sa sneu foar de keatsferiening, dat se in legaat skonken ha fan 5000 gûne, dat fêstsetten wurde moast en dêr’t dan jierliks de ‘Eelke en Anna-ledepartij’ fan ferkeatst wurde moast. Eelke en Anna hawwe ien kear yn Reduzum west by de nei harren ferneamde ledepartij. Ek binne der nochris foto’s stjoerd fan dizze partij. Eelke is inkele jierren letter ferstoarn. Anna is dêrnei noch ferhuze nei it eardere brêgewachtershúske yn it hert fan Dokkum. Besite fan út de keatsferiening waard net mear op priis steld. 

Hiene se doe yn de takomst sjen kinnen, dan hie it miskien dochs oars moatten. Ein jierren njoggentich is der lân ferkocht by in pleats op Hatsum foar 85.000 gûne de hektare.

 

Kommende snein 12 maaie is de Eelke & Anna partij! In ledepartij foar junioaren en senioaren. En net samar ien:  Jou dy úterlik tongersdei 9 maaie op foar 19.30 by Piet Brouwer 06-15949055. Kinst dyn foarkar by de opjefte oanjaan: keatse mei in lytse of grutte keatsbal. By genôch opjefte kin der keatst wurde yn twa wedstriden mei ferskate ballen.


28 april
It keatseizoen is los!
Mei prachtich keatswaar waard de Keningspartij 2024 yn Reduzum spile. In wedstriid mei lytse en ien mei grutte/sachte bal. In protte wille en striid. In boppeslach foar de dielnimmers, publyk en feriening!
Mei tank oan elts en yn it speciaal de sponsor: SF Bouw. en Van der Meulen Installatietechniek.
En by de KNKB is de earste krâns wûn troch Lars Tijssen
Wa binne de winners?


20 april
De jeugd sponsoraksje fan de Poiesz hat de jeugd fan de keatsferiening 964 euro opsmiten. Elkenien tige tank foar it sparjen en ynleverje fan de sponsormunten.


Jubileum op 29 juny

Op sneon 29 juny fiere we ekstra feest. Dit jier besteane wy as keatsferiening nammentlik 120 jier.

Dy dei komme de manlju fan de haadklasse op besite en fiere we oan de ein fan de middei in feestje. Mei drinken, iten en muzyk. Elts is wolkom, mar seker alle leden hoopje we dan byelkoar te hawwen.

Sa’n dei slagget net samar. We hawwe hjir en der wol wat hantsjes nedich. Liket dy dat leuk om dan te helpen, jou it dan oan by it bestjoer. En ast frege wurdst: sis dan foaral JA …

Mochtest ideeën hawwe om it jubileum te sponsorjen, ek dêrfoar is noch romte.

Mei-elkoar meitsje we der in moaie dei fan. Set ‘m foaral yn de aginda! 


It keatsboekje stiet online. Jim fine it hjir


Uitnodiging Jaarvergadering

Stichting Vrienden van KF Jan Reitsma Reduzum en Keatsferiening Jan Reitsma 2024

Datum: 28 maart 2024 (In de kantine)

 

Programma: 19:30 uur Jaarvergadering Stichting Vrienden KF Jan Reitsma

Reduzum

20:00 uur Jaarvergadering KF Jan Reitsma Reduzum

Agenda Stichting Vrienden KF Jan Reitsma

 

 1.  Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Verslag vorige jaarvergadering
 4. Jaarverslag penningmeester
 5. Verslag kascommissie benoeming nieuwe kascommissie  (Ronald van der Meulen & Wilco de Boer)
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

Agenda Jaarvergadering 2024 Keatsferiening Jan Reitsma Reduzum

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Verslag vorige jaarvergadering
 4. Seizoen 2023; Incl. bekendmaking winnaars competitie senioren
 5. Jaarverslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie (Ronald van der Meulen & Wilco de Boer)
 7. Bestuurszaken
  Aftreden en niet herkiesbaar: Klaas Hijlkema
  Verkiesbaar in HB: Ronald van der Meulen
 8. Commissies. Uittredende en toetredende personen.
 9. Jeugdbestuur kijkt terug én vooruit
 10. Rondgang overige commissies (sponsorcommissie, veldlegcommissie, technische
  commissie, kransencommissie)
  Korte Pauze
 11. Jubileumjaar 2024; wij vieren ons 120-jarig jubileum
 12. Wedstrijdagenda 2024
 13. Contributie vanaf 2024. Voorstel is om deze met € 2,50 te verhogen.
 14. KNKB en Federatie-zaken
 15. Rondvraag
 16. Sluiting vergadering = begin nazit

 


13 februari
Dit jaar doet onze kaatsvereniging weer mee aan de Jeugd sponsor actie van de Poiesz in Grou. Spaart u dit jaar ook weer mee? 

U steunt onze vereniging en profiteert tegelijk van euro's voordeel bij Poiesz. Bij iedere € 10,- aan boodschappen en bij wekelijkse geselecteerde Jeugd Sponsor Aanbiedingen uit de Poiesz voordeelfolder krijgt u nieuwe Gouden Jeugdsponsormunten bij de kassa. Hoe meer munten wij verzamelen, hoe meer sponsorgeld onze vereniging aan het einde van de actie uitgekeerd krijgt.

 

Er zijn van maandag 12 februari tot en met zondag 7 april 2024 super veel Jeugd Sponsor Munten te sparen met de Super Spaarsprinters: een speciale fruitaanbieding. Hier zijn maar liefst 15 Jeugd Sponsor Munten mee te verdienen. Stop de munten in de koker van je favoriete club of vereniging! Van maandag 12 februari tot en met zondag 7 april vind je wekelijkse de aanbiedingen.

 

In week 12, van 18 tot en met 24 maart, heeft KF Jan Reitsma een Actieweek. In deze week kunnen wij extra munten verdienen. Zaterdag 23 maart 2024 staan we met een aantal jeugdleden in de winkel (Als er jeugdleden zijn die ons hierbij willen helpen, meldt het bij Annie). 

Komt u even niet langs de Poiesz in Grou, dan mag u de munten ook inleveren bij één van onze bestuursleden. 

Ook hopen we op veel hulp van onze jeugdleden. Om onze jeugdleden te stimuleren hebben we een ludieke actie bedacht....

Wij hebben 3 prijzen voor de jeugdleden die de meeste muntjes kunnen verzamelen. Zij mogen hun gespaarde muntjes inleveren bij Annie van Dijk, de terp 1 Reduzum.  

Hoe: spaar je munten op en lever ze 1x per week in, doe ze in een dichtgeplakte envelop en schrijf je naam erop. Annie houdt dan de score bij. 

 

Houd ook onze social media in de gaten voor Jeugd Sponsor Aanbiedingen.

 

Samen staan we sterk. Kunnen we op u/jullie hulp rekenen? 


Februari 2024
KF Jan Reitsma Reduzum is bijna jarig!

 

En dat willen we vieren met een exclusief jubileum T-shirt voor ons 120 jarig bestaan.

Wil jij ook zo’n leuk trainingsshirt hebben, bestel het shirt nu en vier het feest met ons mee! Het shirt is in onze clubkleur, groen (zie afbeelding, het groen is in werkelijkheid iets donkerder dan op de afbeelding), het materiaal is gemaakt van 100% polyester en kost €15,00. Wil je ook jouw naam achterop, dan kost dat  €2,50 extra.

 

Bestellen kan tot en met vrijdag 23 februari, dan is het op tijd binnen, voordat het seizoen weer gaat beginnen!

Geef je bestelling snel door via dit mailadres kvjanreitsma@gmail.com, geef in de mail het onderstaande aan:

 

-        Welke maat je wilt 128, 140, 152, 164, S, M, L, XL of XXL (normale pasvorm)

 

-        Welke naam je erop wilt ( of als je geen naam erop wilt)

 

-        Adresgegevens

 

Heb je nog vragen hierover, kun je me altijd bellen ( 0634952039) of mailen


Januari 2024 

Weekend vol sport en spel op Ameland!

Komende lente valt weer veel spektakel te verwachten. Vanwege het 5-jarige jubileum van QlubbRED en het 120-jarige bestaan van de KF Jan Reitsma Reduzum, hebben beide clubs de handen ineen geslagen. Zij organiseren van 12 tot en met 14 april 2024 een jeugdweekend bij Blierherne op Ameland. We gaan met elkaar drie dagen lang; spel, sport en veel plezier beleven op het eiland, dat wil jij toch ook?

Ben jij lid van de kaatsvereniging en/of zit jij in groep 7,8, klas 1, 2 of 3 van het voortgezet (t/m schooljeugd) en wil je ook mee voor veel plezier en vertier? Geef je dan snel op via qlubbred@gmail.com want vol = vol. 

Graag in de mail vermelden:

• Je naam

• Leeftijd

• Klas 

Datum: 12 t/m 14 april 2024

Opgeven voor: 25 februari 2024

Kosten: €40,- per persoon, dit bedrag is inclusief bootreis, accommodatie, eten/drinken en alle activiteiten.

Verdere informatie volgt na opgave. Indien er nog vragen, bijzonderheden of opmerkingen zijn, laat het even weten in de mail. Mocht het financieel niet haalbaar zijn om mee te gaan neem dan even contact met ons op, daar wordt een oplossing voor gezocht.

De organisatie zoekt nog een aantal ouders die de kinderen willen halen en/of brengen van en naar Holwerd op vrijdag en zondag. Mocht iemand bereid zijn om te rijden, graag ook even via de mail aangeven.

Wij hebben er in ieder geval al erg veel zin in!

Groet en laat je horen!

De organisatie jeugdweekend QlubbRED en de KF Jan Reitsma Reduzum

‐‐-----------‐---------------------------------------------------------

QlubbRED is een initiatief vanuit het dorspbelang en organisereert iedere maand een feestje of activiteit voor de kinderen uit Reduzum, Friens, Idaerd en Eagum. Vorig jaar is QlubbRED voor het eerst met jeugd op kamp geweest naar Blierherne. Dit was een groot succes, QlubbRED kijkt er daarom heel erg naar uit om dit jaar weer naar Ameland te gaan.

KF Jan Reitsma Reduzum is de plaatselijke kaatsvereininging en organiseert jaarlijks vele (kaats)activiteiten voor de meer dan 60 jeugdleden uit Reduzum en omstreken. 

Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door de Hervormde Gemeente Reduzum Idaerd.


Beste leden,

 

We sjogge werom op 2023 as in keatsjier wer in protte aktifiteit en wille te belibjen wie op de fjilden. Derom gean we mei in goed keatsgefoel op nei 2024. 

We winskje jim fanút de keatsferiening hiele goede feestdagen ta en we meitsje der ek takom jier wer mei elkoar in sportief jier fan.

 

Op snein 21 jannewaris stiet de earst aktifiteit pland. 

Seniorenleden kinne, tegeare mei tennissers, te padellen en muorrekeatsen yn Grou. Hartstikke leuk, mar der is beperkt plak. 

 

Oant sjen allegear yn 2024 en tige tank foar jim enthousiasme yn 2023.


2024


Kom naar de ALF (Algemeen Leden Feestje) van KF Jan Reitsma Reduzum!!

Wanneer:                       Vrijdagavond 20 oktober; inloop 19.45 en start 20.00
Waar:                            Sportkantine
Wie nodigen we uit:        Alle leden, ouders van jeugdleden, sponsoren en natuurlijk de                                           onmisbare vrijwilligers!
Waarom:                        Dank voor alle vrijwillige inzet bij onze verenigingsactiviteiten

Wat gaan we doen:
* Opening bestuur met korte terugblik seizoen 2023 én vooruitblik seizoen 2024
* Vragen en wilde ideeën ronde
* Een verrassende activiteit
* Héél gezellig bijpraten en napraten

De koffie/thee staat klaar, daarnaast 4 consumpties aangeboden door de vereniging.

Meld je aub aan voor 15 oktober met een mailtje naar kvjanreitsma@gmail.com of appje naar Sjoerd Hofstee (06 51706897)

 

 

Wês derby en mis it net. 😊
Oant sjen op de ALF 2023!!


Der binne in oantal prizen noch net ophelle. Wa hat der thús noch lotten lizzen..... 

 

Helje jim priis foar 1 november op bij Myja, Haedstjitte 48


Rabobankleden kunnen van 4 tot 26 september op ons stemmen; doen! .

Alvast bedankt...!

 

Heb je een betaalrekening bij de Rabobank, dan kun je via de website van de bank direct stemmen. Als coöperatie geeft Rabobank jaarlijks een deel van de winst terug aan de maatschappij.Dit zijn de uitslagen van het kaatsen op zondag 3 september 2023 in Reduzum. 

 

Damens hoofdklasse: 

1e. Ilse Tuinenga, Anne Monfils, Marrit Zeinstraf (K)

2e. Jeldou Koopmans, Jeska Terpstra, Gerde Lycklama à Nijeholt

 

Damens 1e klasse: 

1e: Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk, Jennie Terpstra (K)

2e. Romy Postma, Mintje Meinema, Aluca Bouma

3e: Annelien Broersma, Anouk Smink, Anna-Dieuwke Dijkstra

3e: Moniek Lootsma, Marsha Broersma, Melissa Rianne Hiemstra

1e herkansing: Wybrig Bakker, Lotte Delgrosso, Aluca Bouma

 

Heren 1e klasse: 

1e: Bauke Triemstra, Hendrik Jan van der Velde (K), Riemer Hoekstra

2e: Auke Boomsma, Tsjerk Elsinga, Jan Tymen Eisma

3e: Wierd Baarda, Michel van der Veen, Jari Visser

 

Henk Bootsma maakte een reportage op facebook


KV Jan Reitsma nûget ek dit jier de "Toppers fan toen" út om de keatswant werris oan te lûken! Dus dames jou jimme op!!


Zondag 3 september komen de 1e klas heren en dames, zoals elk jaar, kaatsen op de Merkepartij. Op deze dag is er ook altijd een verloting met mooie prijzen. Vanaf vrijdag 25 augustus gaan de vrijwilligers langs de deuren om lootjes te verkopen in Reduzum, Friens en Idaerd. Voor €1 heeft u al een lot en voor €5 krijgt u maar liefst 6 loten."


31 juli

Freedtejûn wie der in tige slagge muorrekeatstoernooi, mei soad dielnimmers mar ek folk foar de oanmoediging. Nei spannende finale, 26-24, binne Johannes Gerben Brinksma en Esther Elsinga de winners wurden. 

 

Twadde plak is foar  Alfred Postma en Bennie van Dijk.  De ferliezersronde waard  wûn troch Pieter Alberda en Piet Brouwer. Mei tank oan sponsor Klaas Hylkema.


29 juli
Juster middei hie Geert van Tuinen foar it programma 'Fryslân dwerstroch; in petear mei Willem Fopma oer û.ô it muorrekeatsen. Harkje it fragment werom op 02:15:00
 
Goeiemiddei – Omrop Fryslân (omropfryslan.nl) 


22 juli
Komende woensdag (26 juli) is de laatste training dit seizoen onder leiding van Frederik van Dijk. Start zoals altijd 18.45.

De competitie begint zoals altijd om 19.45. Dit is de laatste competitieronde waarbij Piet Brouwer de punten bijhoudt. Mis het niet(!)

De twee opvolgende weken is het PC en Freule. Die woensdagavonden is er geen competitiekaatsen. Op 16 en 23 augustus gaan we nog wel even los voor iedereen die er is en een potje wil kaatsen.

 

Muorrekeatstoernooi op vrijdag 28 juli

Op vrijdagavond 28 juli, vanaf 19.00, vindt het Muorrekeatstoernooi plaats. 

Voor ‘gevorderden’ én beginners. Erg leuk en laagdrempelig; wees erbij!

Opgave, vanaf jongens/meisjes-categorië tot woensdag 26 juli 19.45 bij Willem Fopma (06 15115421)

 

Teatsen

Snein 17 septimber is it wer sa fier, Teatsen yn Reduzum! Jimme kinne jim alfêst opjaan fia teatsenreduzum@gmail.com of 06 12091039. 

Let op, opjaan foar tongersdei 14 septimber 19:00 oere. It teatsen is dit jier ynklusyf lunch. (Sjoch ek flyer)

Wolsto mei de teatswedstriid ek yn topfoarm wêze? Kom dan nei de oefenjûnen op freed 25 augustus en freed 8 septimber op it sportfjild yn Reduzum. 3 juli
Het is alweer bijna tijd voor de laatste jeugdledenpartij van ons kaatsseizoen. Maar wel een hele leuke.. .. namelijk de Ferrassingspartij 😉😁.

Elk jaar probeert het jeugdbestuur een nieuwe verrassing te bedenken. Dit jaar staat deze wedstrijd in het teken van ouder-kind kaatsen.

Wanneer:       9 juli 2023 om 10:00

Wat:                ouder-kind kaatsen

Regels:          - opgeven kan met een ouder, broer/zus boven de 18 of pake/beppe (opa/oma)

                     - we spelen met een zachte bal. Zelfs voor iemand die niet eerder heeft 

                         gekaatst, is mogelijk om mee te doen😉. Mooi leermoment.

Voor wie:       - Kabouters t/m Schooljeugd 
Opgave:         opgeven kan tot dinsdag 4 juli 2013 19:00 bij Annie

Doen jullie mee??? 

Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsor Multiservice Roorda


26 juni 2023
Tropische temperaturen gister, noem het maar gewoon bloedje heet 🥵.... Maar toch hebben de jeugdleden met en tegen de jeugdleden van Wytgaard gekaatst. 9:00 begonnen, de pupillen en Schooljeugd maakten er spannende wedstrijden van, waardoor ze rond 13:30 pas klaar waren. Sponsor voor deze wedstrijd was Electra Reduzum. De wisselbeker is op gemiddelde gewonnen door Wytgaard.
Uitslagen


24 juni
Us âldtjes dogge it noch bêst...

50+ keatsen yn Pingjum, de krâns giet mei nei Reduzum. Lokwinske mannen!


20 juni
It Redúster team bestiet út Jesper Tolsma, Jehannes Gerben Brinksma, Lars Tijssen, Alfred Postma, André Zijlstra en reserve Peter Tolsma.
Historie – KV Onder Ons


18 juni
Op dizze tige benauwde snein wie it tiid foar de Eelke&Anne ledepartij.

In speciaal wurd fan tank oan Rein Fluitman en Sjouke vd Ley foar de poerbeste wedstrijdlieding én kantinetsjinst! 

Ek in wurd fan tank oan de sponsor: Persbureau Langs de Melkweg.

De winnaars dizze dei: uitslagen


Hadden jullie het al gezien....

Volgende week zondag staat er weer een jeugdledenpartij op het programma. Een wedstrijd die samen wordt gespeeld met de jeugd van Wytgaard.

Wanneer:  zondag 25 juni 2023

Waar:        Reduzum

Hoe laat:  10:00

Voor wie:  Kabouters tot met de Schooljeugd 

                  Ook voor de kabouters die onlangs zijn       

                  doorgeschoven en al mee hebben gedaan 

                  met de competitie. 

Opgave:   tot as dinsdag 19.00 bij Annie

Vragen, stel ze gerust.

Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsor Electra Reduzum.


10 juni
Voor de categorie Jongens (Lars, Thijs en Symen) stond het NK vandaag op het programma. Mei Coach Willem Fopma op paad. In St Annaparochie werd er gestart met 41 partuur. Gelukkig kon de jongens op meerderen velden tegelijk spelen. De 1e omloop moest Reduzum tegen Sneek (gebroeders Oosterbaan), deze wisten ze te winnen met 5-4 2-6. Arum 3 werd te volgende tegenstander, deze ging iets makkelijker, winst met 5-2 6-4. In de 3e omloop werd het zwaarder, Makkum liet het niet zomaar gaan. Met een stand van 5-5 6-6 sloeg Lars de laatste bal boven. 3x winnen dan zit je in de prijzen... Maar ze wilde graag naar de finale, maar dat wilde Bolward natuurlijk ook. Het werd een spannende partij. Eerst om eerst, maar bij 4 eersten gelijk kwam er een omslag punt. Helaas won Bolward met 5-4 6-6. Maar de jongens kunnen trots zijn. Ze hebben de 4e prijs behaalt en meegenomen naar huis. Mooi aandenken hebben ze gekregen. Gefeliciteerd mannen.


Op snein 18 juny, fanôf 13.00, kin de senioren wer in ledepartij keatse. 
En net samar ien: de Eelke&Anne partij mei de wedstriidlieding yn hânnen fan Sjouke van der Ley en Rein Fluitman!
It belooft in bysûndere en moaie keatsmiddei te wurden...
Dat wol gjin lid dochs misse?!!
Jouw jim op, úterlik foar tongersdei 15 juni 19.30, by Piet Brouwer.

3 juni  hadden wij de eer om de regiowedstrijd te organiseren voor Regio midden. Kleine opgave helaas, maar ontzettend blij met de welpen en pupillen die vandaag konden kaatsen.

Deze wedstrijd werd mogelijk gemaakt door Redurisk. Naast de sponsor bedanken we ook de kransen- en veldlegcommissie.

De uitslagen


Pinksterweekend stond in het teken van straatkaatsen. Dit jaar ging het even anders dan de voorgaande jaren. De Headstrijtte en een stukje van de Haven stond vol met onze kaatsende leden. De jeugdleden op ochtend van 1ste Pinksterdag, en de seniorenpartijen werd over twee avonden gespeeld. Soms komt het zo uit. Zo konden de supporters van voetbal en formule 1 gewoon de wedstrijden kijken, en dan 's avonds weer kaatsen. Prima oplossing. Twee gezellige avonden met veel publiek. Mooi wedstrijden met veel tussenspel, geweldig om te zien....Met dank aan onze sponsor Cafe Bar De Welp, zij hadden zelf voor de prijzen gezorgd.

De uitslagen


Straatkaatsen op zaterdag én zondag 27&28 mei

De senioren kaatsen hun wedstrijd dit jaar verdeeld over de zaterdagavond 27 mei en zondagavond 28 mei. Wel in het Pinksterweekend dus, dat wel…..

Start is beide avonden vanaf 18.30.

Aanmelden voor het straatkaatsen, de senioren, kan tot donderdagavond 25 mei 19.30 bij Piet Brouwer.

De jeugdleden kaatsen zondag 28 mei om 10:00 uur

Van Kabouters tot en met de Schooljeugd.

Opgeven: bij Annie, opgeven tot dinsdag 23 mei 19:00.


Zondag 21 mei werd de eerste Molen kaatspartij gekaatst. Georganiseerd door de Blauwe tent, Andre Zijlstra en Café bar de Welp.  

Met dank aan de molenstichting die de tent beschikbaar heeft gesteld. Meer foto's en uitslag


13 mei
De keatsmuorre stiet der al efkes. En nei wat sykjen hoe't it spultsje moat en wat de regels binne, waard der al gau balle tsjin de muorre. Justerjûn waard de keatsmuorre ek wer folop brûkt. Yn dit spultsje hawwe je neist je beide hannen ek in soad taktyk, goed fuotwurk en sûplesse nedich. Ek sin om ris in potsje mei te spyljen? Alle freeds fan 19.00 ôf is it hoe dan ek mooglik. Kom foaral ris del en doch gesellich mei!


Het kaatsseizoen is echt los én hoe!

Afgelopen zondag hadden we een veld vol jongens en meisjes uit heel Friesland die in de welpencategorie een KNKB-wedstrijd speelden. 

De meisjes van onze eigen vereniging behaalden zelfs de finale; prachtig!

En zij waren afgelopen weekend en de week ervoor bepaald niet de enigen met succesvolle resultaten. 

De Molenpartij; geef jezelf en al je vrienden ook op!

Op zondag 21 mei vindt de 1e editie van de Molenpartij plaats. Op een speciaal (kaats)veld bij de Blauwe Tent. Het begint om 10.00 en is toegankelijk voor iedereen, lid of geen lid en waar je ook maar woont, vanaf 16 jaar. Er wordt gekaatst met een grote bal. 

Aanmelden kan tot en met komende zondag 14 mei bij één van de organiserende horecaondernemers uit Reduzum: Tjitske (Blauwe Tent), Jeroen (Café Bar de Welp) of André Zijlstra. 

Het belooft echt een prachtige dag en belevenis te worden. Zorg dus dat je het niet mist en meld je aan! (de flyer in de bijlage kun je eventueel delen met vrienden en bekenden! Iedere deelnemer is immers welkom…)

Training voor senioren start woensdag

Vanaf woensdag 10 mei start de training voor senioren. Vanaf 18.45 begint dit, onder leiding van Frederik van Dijk.

Deze training is toegankelijk voor alle (potentiele) leden. Ben je een ervaren en bekwame kaats(t)er of juist niet? Beide keren ben je van harte welkom!

Kom erbij, maak het mee. Om daarna eventueel gezellig een potje met de aansluitende competitie mee te kaatsen. 

 

Straatkaatsen op zaterdag én zondag 27&28 mei

De jeugd kaats dit jaar ‘gewoon’ op de ochtend van Pinksterzondag op straat. 

De senioren kaatsen hun wedstrijd dit jaar verdeeld over de zaterdagavond 27 mei en zondagavond 28 mei. Hetzelfde Pinksterweekend dus, dat wel….;). Start is beide avonden vanaf 18.30.

Aanmelden kan tot donderdagavond 25 mei 19.30 bij Piet Brouwer.

Tot ziens op en rond het kaatsveld!27 april
De earste krânsen hingje alwer rûnom yn doarp. Sponsors Van der Meulen installatie techniek en SF Bouw stipen dizze partij mei moaie prizen.
De útslaggen fine jim op de side fan

De uitslagen.....

 


Tongersdei 27 april fan 13.00 ôf is der Keningskeatsen foar de senioaren.

Mis it net en jou dy foar tiisdeitejûn 25 april 19.30 op fia Piet Brouwer. Efkes in appke nei: 06 15949055....

It soe samar ris moai waar wurde kinne en it sil sowieso in tige geselliche middei wurden!

Oh ja, wit jim wa dizze partij sponsorje sil?

It is SF Bouw; timmer- en onderhoudsbedrijf !


18 april
It seizoen 2023 is los!

De jeugd hat snein in prachtige iepening hân mei de toppers fan Puur Passie.

En sy bin ek al mei harren trainingen en kompetysje los. 

 

Fanôf dizze woansdei giet de kompetysje foar de senioren ek wer los.

It waar knapt op, it fjild leit der ûtnoegjend by, dus net stinne mar der hinne!

Kom om 19.30. Mei elkoar efkes de perken et cetera lizze en dan gean we 19.45 los.

 

Fanôf 10 maaie gean we fanôf 18.45 ek wer training foar de senioren-leden fersoargjen. 

Dit jier traint Hans Brinksma sels mei (hy hat ambysjes om te flammen op de 50+ NK) en sil Frederik van Dijk de training fersoargje. 

Stjoer in wike fan te foaren efkes in appke nei Willem Fopma (06 1511 5421) en lit efkes witte ofst mei oanslûte wolst by die trainingen.

Leuk, learsaam en tige gesellich...!

 

Op tongersdei 27 april, Keningsdei, keatse de senioren fanôf 13.00. De iepeningskraker fan it nije keatsjier... 

Opjaan kin oant 25 april 19.30 bij Piet Brouwer (06 15949055)

 

We sjogge jim dus hiel graach wer allegear gau en yn grutte getale op it keatsfjild; Oant sjen!

 


Vanaf maandag 17 april beginnen we weer met trainen!
(let op: de beginners beginnen vanaf maandag 15 mei), vooraf nog wat informatie:

Wij verwachten van alle sporters dat ze tijdens de training met trainingskleren en sportschoenen het veld opgaan. Verder vind je in de bijlage nog de gedragsregels van onze vereniging. We verwachten dat jullie uiterlijk 5 minuten voor trainingsbegin op het veld aanwezig zijn. Na afloop van de training ruimen we met z’n allen de perken op. De groepsindeling vinden jullie in de bijlage. De trainingsdagen en tijden staan hieronder vermeld.

Trainingsmomenten 

 

Begjinners (fan 6 jier)                                                  moandei   18:45-19:15 oere 

Kabouters (bertejier 2014)                                           moandei   18:30-19:30oere

Welpen (bertejier 2012–2013)                                      moandei   18:30-19:30 oere 

Pupillen (bertejier 2010–2011)                                     moandei   18:30-19:30 oere                     

Trainingsdata:  

Moandei: 17/4, 8/5, 15/5, 22/5, 5/6, 12/6, 19/6, 26/6, 3/7 en 17/7 

Let op! De begjinners begjinne op moandei  15/5 

 

Skoaljonges/skoalfamkes (bertejier 2008-2009)            moandei 19:30-20:30 oere          

Jonges/famkes (bertejier 2005-2007)                         moandei 19:30-20:30 oere                       

Trainingsdata: 

Moandei:  17/4, 8/5, 15/5, 22/5, 5/6, 12/6, 19/6, 26/6, 3/7 en 17/7 

Heb je nog geen kaatswant en wil je één huren dan kan dat via Annie van Dijk (06-22748213)

NB: Beginners hebben nog geen kaatswant nodig

 

Als er nog vragen hierover zijn, dan horen we het graag.

En niet vergeten:

Maandagavond 17 april 18.30 uur ouderavond in de sportbar, kun je niet, dan graag afmelden.

 

Wij hebben er weer zin in, jullie ook?17 november 2022
De keatsferiening kriget in nije namme

De keatsferiening fan ús trije doarpen hjit al sûnt minskeheugenis “Kaatsvereniging Jan Reitsma”.

Formeel oer inkele wiken, as de notaris it offisjeel bekrêftige hat, sil de namme wêze: 

Keatsferiening Jan Reitsma Reduzum.

 

Sûnt 1995 wiene de statuten net mear oanpast. Mei de nije wet iepenbier bestuur wie dat nedich en sa is it hiele dokumint opnij besjoen. Derby kaam ek de offisjele namme dúdlik nei foaren, wêryn de namme Reduzum ûntbrûts. No wurdt dizze plaknamme yn de folksmûle wol faak brûkt, mar dit wie de kâns om it ek formeel fêst te lizzen. 

It bestjoer hat doe de leden foarlein de namme te feroarjen yn Kaatsvereniging Jan Reitsma Reduzum. In mearderheid fan de leden oanwêzich op de ALV fan 7-11-2022 keas derfoar dan de namme nei it Frysk om te setten. 

Op it 2e diel fan de ALV, hâlden op 15-11-2022 en nedich yn ferbân mei it ûntbrekkende quorum op de 1e ALV-datum foar oanpassing fan de statuten, is yn mearderheid foar dizze wiziging stimd.

 

Dat sa, fan no ôf sil we as keatsferiening Jan Reitsma Reduzum te boek stean.

 


Beste leden,

Op maandagavond 7 november heeft de ALV plaatsgevonden. 

Eén van de agendapunten was een statutenwijziging. 

Om deze goedgekeurd te krijgen, dienden 2/3 van de leden aanwezig te zijn. Die waren er niet.

De regels bieden ons de mogelijkheid nu een 2e vergadering, specifiek voor dit punt, online uit te zetten. Hierbij is niet een minimaal aantal leden nodig. 

De aanwezigen stemmen in meerderheid wel of niet voor. De uitkomst hiervan is leiden.

Dit 2e deel van de ALV 2022 vindt plaats op dinsdag 15 november. 

Vanaf 19.45 start deze vergadering. 

Alle leden worden welkom geheten deze vooral te volgen.

Dat kan via deze online-link: 

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan een Microsoft Teams-vergadering

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Titel: Teams-vergadering van KV JAN REITSMA

Tijd: dinsdag 15 november 2022 19:45:00 Midden-Europese standaardtijd

 

Deelnemen via uw computer of mobiele app

Op het programma staat de goedkeuring van de aangepaste notulen. 

Meest in het oog springend is het voorstel van het bestuur om de naam van onze vereniging aan te passen. 

De huidige naam is: ‘Kaatsvereniging Jan Reitsma’.

Het 1e voorstel tot een nieuwe naam is: ‘Keatsferiening Jan Reitsma Reduzum’ (afgekort: KF Jan Reitsma Reduzum).

 

Om deze naam in stemming te brengen als nieuwe naam is op de ALV van 7-11-2022 in meerderheid verkozen. 

Mocht deze naamswijziging niet de meerderheid van stemmen krijgen dan brengen we een 2e voorstel tot wijziging in stemming. 

Het mogelijk 2e voorstel tot nieuwe naam is: ‘Kaatsvereniging Jan Reitsma Reduzum’.

(In dat geval voegen we louter de naam Reduzum toe). 

 

Verder:

Vandaag is bij de notaris nogmaals navraag gedaan of alles wat in de statuten staat correct is weergegeven en in lijn is met het huidige handelen binnen onze vereniging. De notaris heeft bevestigd dat dit het geval is.

Wie de wettelijke en andere aanpassingen in de conceptstatuten wil inzien, vóór dinsdagavond 15 november, kan zich daarvoor bij het bestuur melden.

 

We hopen u, online, te begroeten komende dinsdagavond 15 november.

 

Met vriendelijke groet,

 

namens het Bestuur

KV Jan Reitsma Reduzum

 


Wil je meer weten over onze doelstellingen,neem dan contact op met het bestuur.

 

Kaatsvereniging Jan Reitsma wil hierbij dan ook iedereen bedanken, wie het met ons mogelijk heeft gemaakt, op welke manier dan ook, om onze doelstellingen te behalen.