Jeugdbeleidsplan K.F. Jan Reitsma Reduzum


 

Inhoudsopgave

 

 1. Jeugdbestuur
 2. Werving
 3. Trainingen
 4. Speciale activiteiten
 5. Ledenkaatsen
 6. Competitiekaarsen
 7. Regiokaatsen
 8. KNKB-kaatsen
 9. Afdelingskaatsen
 10. Organisatie eigen wedstrijden en activiteiten
 11. Publiciteit
 12. Gedragsregels

1. Jeugdbestuur

 

In 2007 is door het bestuur van K.F. Jan Reitsma Reduzum het jeugdbestuur ingesteld. Deze behartigt alle kaatsactiviteiten voor de jeugd in samenwerking met het bestuur.

 

Doel:

Het algemene doel is de jeugd van Reduzum en en omliggende dorpen te betrekken bij het kaatsen. Elk kind krijgt de gelegenheid het kaatsspel te leren. De kinderen die lid worden krijgen trainingen, wedstrijden en activiteiten aangeboden om zo de kaatssport met plezier te kunnen beoefenen. Er wordt naar gestreefd ieder kind op zijn eigen niveau en behoefte/motivatie te begeleiden in de vereniging, op regio- en op KNKB-niveau.

 

1.1 Taken en taakverdeling jeugdbestuur

 

Coördinatie

De diverse activiteiten van de jeugd (o.a. vergaderingen, trainingen, wedstrijden, activiteiten en PR) op elkaar afstemmen.

 

Trainingen en speciale activiteiten

Het organiseren en uitvoeren van trainingen en activiteiten. De trainer leidt de trainingen, eventueel met assistent trainers voor grote en jongere groepen en coördineert de activiteiten, die door een groep begeleiders wordt uitgevoerd.

 

Ledenwedstrijden

De opgave, lotingen, lijsten, bemensing en uitvoering regelen. De prijzen en perken leggen in samenwerking met bestuur.

 

Competitiekaatsen

De perken, indeling, begeleiding regelen en uitslagen bijhouden.

 

Regiokaatsen

De opgave coördineren, begeleiding regelen en uitslagen bijhouden.

 

Technische zaken

Het samenstellen van een technische commissie om de afdelingsparturen in te delen, de opgave en de coaching regelen. Het bezoeken van trainingen en wedstrijden met verslaglegging. Periodiek overleggen met het bestuur over kwaliteit, presteren en progressie van spelers en parturen.

 

Diplomakaatsen

Het regelen en uitvoeren van diplomakaatsen met een groep begeleiders en het uitreiken van de diploma's.

 

PR

Het werven van kinderen, aankondigingen verzorgen en verslaglegging. Vanuit het jeugdbeleidsplan wordt jaarlijks in het jaarplan vastgelegd, wie welke taak/ taken wanneer uitvoeren.

Er wordt gestreefd naar een zo breed mogelijke bezetting binnen het bestuur met als verantwoordelijkheid het jeugdkaatsen, minimaal 3 personen. In de praktijk van onze niet erg grote vereniging en dorpskern hebben we eigenlijk altijd te maken met een combinatie van taken.

Ook is het een streven meer mensen te betrekken die geen directe relatie hebben met de deelnemers, maar ook dat is in de praktijk slechts deels haalbaar. Daarnaast zijn er nog tal van begeleiders ( senior leden, ouders en oudere jeugd ) bij jeugdactiviteiten, die voor het seizoen of per activiteit persoonlijk worden benaderd.

 

1.2 Categorieën

 

De jeugdleden zijn te verdelen in meerdere doelgroepen. Wie voor 1 januari van het betreffende jaar de volgende leeftijd heeft bereikt zal worden ingedeeld in de bijbehorende categorie:

 • Welpen meisjes t/m 10 jaar
 • Welpen jongens t/m 10 jaar
 • Pupillen meisjes 11-12 jaar
 • Pupillen jongens 11-12 jaar
 • Schoolmeisjes 13-14 jaar
 • Schooljongens 13-14 jaar
 • Meisjes 15-17 jaar
 • Jongens 15-17 jaar

 

Afhankelijk van het niveau en grootte van de doelgroepen kunnen ook combinaties worden gezocht. Voor verschillende doelgroepen kunnen vaak verschillende activiteiten georganiseerd worden, maar in een aantal gevallen zijn er toch verschillen. Dit hangt af van de behoefte/ motivatie van de doelgroep, van het niveau van de groep en van de randvoorwaarden.

 

2. Werving

 

Elke sportvereniging moet tegenwoordig actief worden en actief blijven om nieuwe jeugdleden te werven, zo ook K.F. Jan Reitsma Reduzum. Onze kaatsvereniging zetelt in een klein dorp met een rijke kaatshistorie en kaatstraditie. De sporten die er zijn houden in behoorlijke mate rekening met elkaar, een voordeel is dat het leren van kaatsen van oudsher vrij gewoon wordt gevonden voor een inwoner van Reduzum en omstreken. Uiteraard is het wel van belang om niet af te wachten maar een goede opvang, een aantrekkelijk programma en een goede begeleiding bij de activiteiten te bieden.

 

Uitnodiging

Elk kind, dat voor 1 januari van het jaar de leeftijd van 6 jaar heeft bereikt, krijgt de mogelijkheid om de kaatslessen bij de kabouters te volgen.

 

Informatie ouders en ouderparticipatie

Voorafgaand aan het kaatsseizoen wordt er via het kaatsboekje, de website, facebook en via de mail informatie met alle activiteiten van het gehele seizoen uitgegeven. Er wordt ook geprobeerd ouders te betrekken bij de te organiseren activiteiten zoals de seizoenopening, het diplomakaatsen, competitie kaatsen en ledenpartijen.

 

3. Trainingen

 

Het is van groot belang dat de kinderen de beginselen van het kaatsen goed aanleren. Dit kan d.m.v. trainingen, met de oefenstof in een combinatie van gevarieerde oefen- en spelvormen.

Trainingen worden afgestemd op leeftijd, niveau en het aantal trainingsjaren van de deelnemers.

 

K.F. Jan Reitsma Reduzum biedt:

 • Beginnerslessen met een opbouw van vereenvoudigd naar volledig spel.
 • Pupillentraining op verschillende niveaus voor jongens en meisjes.
 • Training oudere jeugd.
 • Partuur training indien wenselijk.

 

3.1 Trainingsonderdelen

 

Techniektraining

Tijdens de techniektrainingen zal er onder andere aandacht worden besteed aan de volgende onderdelen:

 • Opslag ( basistechniek, ver opslaan, strak opslaan, zuiver opslaan en vast opslaan)
 • Uitslag ( basistechniek, geplaatst uitslaan, ver uitslaan en vast uitslaan)
 • Tussenspel ( basistechniek, keren van ballen en terugslaan van ballen)

 

Spelregeltraining

Bij het kaatsspel zijn er veel verschillende spelregels, die bij aanvang vrij ingewikkeld overkomen bij kinderen

 

Tactiek training

De wijze waarop je een wedstrijd speelt kun je tactiek noemen. Belangrijk hierbij zijn inzicht, overleg en slimheid. Je gaat hierbij uit van eigen (technische) mogelijkheden (jezelf en je partuur).

Daarna kijk je of je rekening moet houden met de kwaliteiten van de tegenpartij.

 

Mentaliteitstraining

Kaatsen is een spel met een behoorlijke moeilijkheidsgraad qua technische vaardigheden en mentaliteit. Het is een sport, die tegelijk individueel en teamgericht is d.w.z. je moet je taak in het partuur zelf uitvoeren. Je bent bij de uitvoering op jezelf aangewezen voor het team resultaat.

 

Conditietraining

Het begrip conditie houdt voor kinderen in, dat zij in een vrij kort tijdsbestek meerdere partijen kunnen kaatsen en dus volhouden zonder al te grote vermoeidheidsverschijnselen.

Pas bij de oudere jeugd, die de basistechnieken beheersen, kan apart aandacht worden besteed aan conditie aspecten.

 

3.2 Trainingsmaterialen

 

Voor veel en goede oefengelegenheid is de aanwezigheid van voldoende en gevarieerd trainingsmateriaal onontbeerlijk. Voor beginners zijn er meerdere soorten zachte balletjes. Er zijn per oefengroepje in ruime mate ballen voorradig voor het te trainen onderdeel. Verder zijn er hulpmiddelen zoals pionnen, hoepels, banken etc.

 

3.3 Trainingsafspraken

 

Voor het goed en prettig functioneren van een trainingsgroep worden met elkaar afspraken gemaakt:

 • Er wordt vanuit gegaan dat je komt. Wanneer je niet kunt komen moet je je op tijd afmelden bij de trainer.
 • Bij het uitvallen van de trainer wordt die via de mail bekend gemaakt.
 • Dragen van geschikte kleding en schoeisel.
 • Op tijd komen.
 • Volledige inzet en sociaal gedrag tijdens de training.
 • Vanaf de pupillen is een kaatswant verplicht.

 

3.4 Trainers en assistenten

 

Naast de inzet van het kind zelf en het beschikbare materiaal is ook de begeleiding van groot belang voor de ontwikkeling van de jonge kaatser. We kiezen bij K.F. Jan Reitsma Reduzum bij voorkeur voor kleine groepen, zodat de kaatser veel individuele aandacht kan krijgen. Er is minimaal één of meerdere assistenten bij de trainingen aanwezig zijn. Bij de wat meer gevorderde kinderen proberen we bewust en zelfstandig oefenen op te bouwen.

 

3.5 Trainingsgroepen

 

De kaatsers kunnen in de volgende trainingsgroepen worden ingedeeld, afhankelijk van het aantal deelnemers kunnen er ook combinaties worden gemaakt. Het kan ook voorkomen dat er op kwaliteit wordt ingedeeld.

 • Welpen 1 x per week
 • Pupillen jongens 1 x per week
 • Pupillen meisjes 1 x per week
 • Schooljongens 1 x per week
 • Schoolmeisjes 1 x per week
 • Jongens 1 x per week
 • Meisjes 1 x per week
 • Regiotraining op afspraak
 • Kaatsschool op afspraak
 • Partuurtraining op afspraak

 

4. Speciale activiteiten

 

KNKB- activiteitendag

In het voorjaar wordt in de kaatshal " De Trije" in Franeker een dag met kaatstraining en speelse vormen gehouden voor jongens en meisjes pupillen en welpen, om zo in aanmerking te komen met de kaatssport en de KNKB als organisatie daarvan. Kinderen worden gestimuleerd zich hiervoor op te geven en deel te nemen. Er zijn geen beperkingen gesteld in de zin van kwaliteit.

 

Seizoensafsluiting

Aan het einde van het seizoen wordt in een nader te bepalen dag het kaatsseizoen afgesloten. Tijdens deze afsluiting worden de prijzen van het competitie kaatsen en de diploma's uitgereikt.

 

Diplomakaatsen

De kinderen worden getest op behendigheid, conditie, snelheid, opslagafstand, opslagtrefzekerheid, uitslagafstand en uitslagtrefzekerheid. Ze krijgen allemaal een KNKB-diploma.

 

5. Ledenkaatsen

 

Het bestuur stelt een wedstrijdagenda samen, waarop een aantal data worden vastgelegd voor de jeugdledenpartijen. Deze worden meestal 's morgens gekaatst vooraf aan een senioren ledenpartij. Er worden minimaal drie ledenpartijen georganiseerd. Tijdens het competitie kaatsen worden kinderen gevraagd zich op te geven. De kinderen kunnen zich ook per mail opgeven. Dit dient te gebeuren voor een afgesproken datum en tijd.

 

Voor het ledenkaatsen kiezen we voor de volgende opzet:

 • Parturen van 2 vormen ( indien mogelijk)
 • Elke deelnemer heeft een dubbelfunctie, dus veel te doen tijdens de wedstrijd. het plezier van deelnemen wordt hiermee vergroot. Indien er een oneven aantal kaatsers zijn, wordt er een partuur van 3 spelers gevormd. 

 

Spelen in niveaugroepen, indeling met 1e en 2e maten ( indien mogelijk)

Om zoveel mogelijk speelevenwicht ( spannende wedstrijden) te krijgen wordt de jeugd in verschillende niveau groepen verdeeld. De kinderen spelen dan in elk geval tegen een redelijk gelijkwaardige tegenstander, waardoor er meer spanning, kansen en spelbeleving kan ontstaan en er meer geleerd wordt. Elk jeugdlid kan naar eigen vermogen spelen en in een klein team van 1e en 2e maat functioneren. Verder werkt het stimulerend als kinderen worden ingedeeld naar eigen vermogen. het is de beloning van de 2e maat om uiteindelijk 1e maat te worden of te worden ingedeeld in een moeilijkere niveauklasse.

 

Poulekaatsen ( indien mogelijk)

Kaatsen in poules geeft de deelnemers de garantie meerdere malen te kunnen kaatsen. Meerder poules in de zelfde speelklasse kunnen met ( kruis) finales worden besloten.

 

Begeleiding ( indien mogelijk)

Er wordt zoveel mogelijk naar gestreefd dat bij elk perk een begeleider / scheidsrechter aanwezig is ( er wordt ook een beroep gedaan op ouders) voor korte technische en tactische aanwijzingen en ook voor eventuele spelregel verduidelijking. Bovendien kan deze eventuele meningsverschillen en gedragsproblemen aanpakken.

 

Prijzen en kransen

Het winnen van een krans stimuleert altijd enorm. Evenals het winnen van een medaille o.i.d.

 

6. Competitiekaatsen

 

Elk jeugdlid die voor 1 januari 7 jaar is kan komen zonder zich van tevoren op te geven. Het is voldoende om gewoon op tijd aanwezig te zijn zodat er voor die avond mee geloot kan worden. De uitslagen worden bijgehouden en er wordt een competitieklassement opgemaakt.

 

Voor het ledenkaatsen kiezen we voor de volgende opzet:

 

Algemeen

De kinderen behoren op tijd aanwezig te zijn om mee te loten, mee te helpen het veld te leggen en op te ruimen, tijdens de wedstrijd de telling bij te houden en correct gedrag t.o.v. elkaar te vertonen.

 

Parturen van 2 vormen (indien mogelijk)

Elke deelnemer heeft een dubbelfunctie, dus veel te doen tijdens de wedstrijd. Het plezier van deelnemen wordt hiermee vergroot. Indien er een oneven aantal kaatsers zijn, wordt er een partuur van 3 spelers gevormd.

 

Spelen in niveaugroepen (indien mogelijk)

Het leereffect is het grootst als spelers van ongeveer dezelfde sterkte tegen elkaar uitkomen, hetzelfde geldt voor het plezier beleven aan de wedstrijd.

 

Begeleiding

Er wordt zoveel mogelijk naar gestreefd dat bij lek perk een begeleider / scheidsrechter aanwezig is ( er wordt ook een beroep gedaan op ouders) voor korte technische en tactische aanwijzingen en ook voor eventuele spelregel verduidelijking. Bovendien kan deze eventuele meningsverschillen en gedragsproblemen aanpakken.

 

7. Regiokaatsen

 

Deze wedstrijden worden in de omgeving gehouden. Ze bieden veel jeugdleden de mogelijkheid buiten de eigen vereniging in wedstrijdverband te kaatsen. Daarnaast is regiokaatsen een voorportaal voor KNKB-kaatsen.

 

Deelname aan federatiewedstrijden is vrij laagdrempelig:

 • Vaardigheidseisen zijn voor vrij veel kinderen redelijk haalbaar.
 • Doel van de wedstrijden is een combinatie van winnen en leren.
 • Karakter van de wedstrijden tussen formeel en informeel.
 • Per keer opgeven via de vereniging na afloop van het competitiekaatsen, of op tijd bij een aangewezen coördinator.

 

Gehanteerde richtlijnen voor deelname:

 • Opslagafstand met regelmaat ruim kunnen halen.
 • Een redelijke kaats slaan
 • Basis spelregels weten.
 • Tegen je verlies kunnen, omgaan met het lukken/mislukken van acties met maten tegenstanders en leiding.

 

Regelingen/afspraken:

 • Tijdens de trainingen wordt er naar de vorderingen gekeken.
 • De kinderen die de gestelde eisen halen en mee willen doen, krijgen dan toestemming om zich op te geven.
 • De opgave wordt tijdens het competitiekaatsen geregeld, of kan uiterlijk tot dinsdagavond 19:00 uur bij een aangewezen coördinator. 
 • De opgave wordt door het bestuur centraal doorgegeven aan de organiserende vereniging.
 • De opgegeven deelnemers betalen voor aanvang van de wedstrijd zelf inleg bij de organisatie.
 • Een rijschema wordt opgesteld voor het vervoer van en naar de wedstrijd, gezamenlijk fietsen of rijden wordt gestimuleerd.
 • Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het deelnemen aan de wedstrijd en de begeleiding daarbij.

 

Het federatie bestuur van Midden Friesland en de organiserende verenigingen stellen het op prijs, als meegekomen ouders een stukje verantwoordelijkheid op zich nemen in de vorm van tellen, blokjeslopen of een partij keurmeester zijn.

Het bestuur probeert wel bij elke federatie wedstrijd aanwezig te zijn om de eigen leden te volgen en waar mogelijk van advies te dienen

 

De beschreven regelingen gelden voor federatiewedstrijden door elkaar loten.

De afdelingswedstrijden in federatief verband worden beschreven bij afdelingskaatsen.

 

8. KNKB-kaatsen

 

De KNKB organiseert elk jaar een groot aantal wedstrijden voor alle jeugd categorieën. Deze wedstrijden zijn bedoeld voor die kaatsers, die aan de gestelde minimum eisen voldoen en gemotiveerd zijn voor deelname aan deze officiële gereglementeerde wedstrijden. 

 

Gehanteerde eisen voor deelname:

 • De geldende opslagafstand moet worden beheerst (= halverwege het perk kunnen halen met voldoende vastheid)
 • Voldoende zicht op de bal hebben om met regelmaat een kaats te slaan (= kunnen schikken, voldoende vastheid)
 • De spelregels weten en kunnen toepassen.
 • Geschikte wedstrijdmentaliteit hebben (kunnen omgaan met succes en teleurstelling, lukken en mislukken, voorsprong en achterstand, winst en verlies, voldoende concentratie hebben, kunnen omgaan met betere of mindere maten, tegenstanders en wedstrijdspanning, de aanwezigheid en beslissingen van de scheidsrechters, keurmeesters en coaches accepteren).

 

Regelingen/afspraken:

 • Tijdens de trainingen wordt deelname aan KNKB-wedstrijden gestimuleerd, maar de deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het opgeven voor de wedstrijd via de KNKB-site.
 • Het is verplicht te kaatsen in wit shirt en zwarte broek zonder reclame of in het KNKB tenue.
 • Een ieder is zelf verantwoordelijk voor vervoer van en naar de wedstrijd, combinaties worden zelf gezocht.
 • Ook voor de deelname aan de wedstrijd en de begeleiding daarbij is men zelf verantwoordelijk.

 

Uiteraard probeert het bestuur de eigen leden te volgen en te ondersteunen, mits ze daartoe in de gelegenheid is. In geval van andere verplichtingen probeert ze nadien belangstelling te tonen en de wedstrijd te bespreken.

De beschreven regelingen gelden voor deelname aan KNKB-wedstrijden door elkaar loten en vrij formatie. Voor KNKB-afdelingskaatsen wordt verwezen naar het hoofdstuk hierover.

 

9. Afdelingskaatsen

 

Dit is naast door elkaar loten een traditioneel veel georganiseerde wedstrijdvorm, waarbij de kaatsverenigingen tegen elkaar uit komen. De organisatie vindt plaats binnen de federatie en in KNKB verband. Er zijn verschillende soorten afdelingswedstrijden, ook veelal met een verschillend doel en belevingswaarde.

K.F. Jan Reitsma Reduzum vindt het belangrijk om als vereniging afdelingsparturen af te vaardigen naar deze wedstrijden met het doel de vereniging zo veel en zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.

 

Daarmee verplicht de vereniging zich, om te zorgen voor opgave, kleding en begeleiding.

 

9.1 Wedstrijdvormen

 

De verschillende afdelingswedstrijden in de jeugdcategorieën zijn:

 • Regio-afdelingscompetitie
 • KNKB-afdelingswedstrijden
 • NK's
 • Freule (jongens)
 • Ald Meiers partij (meisjes)

 

Regio afdelingscompetitie:

Voor de jeugd, die (nog) niet kan meedoen aan de KNKB-afdelingscompetitie wordt er jaarlijks een regiocompetitie georganiseerd. De laagdrempeligheid van de regio 'door elkaar loten' wedstrijden geldt hier ook. Het doel is een combinatie van een zo goed mogelijk resultaat voor de vereniging te behalen en te leren door een verdeling van de taken waarbij elke deelnemer een functie heeft.

 

De opgave voor deze competitie wordt door het bestuur gedaan. Het streven van onze vereniging is om in elke categorie mee te doen, waar mogelijk met meerdere parturen om zoveel mogelijk kinderen de mogelijkheid te geven om voor hun club uit te komen, met eigen maten in het club tenue.

 

KNKB afdelingswedstrijd:

Dit is een wedstrijdvorm uitgeschreven voor een wedstrijddag. het gaat in een afvalsysteem om de dagprijzen en het jaarpunten klassement. Het speciale aan deze wedstrijden is, dat bij verlies in de eerste omloop de kaatsers worden ingedeeld bij een opstapwedstrijd of er wordt een verliezersronde afdeling verkaatst. Bij de partijen met opstapwedstrijd moet er zwart-wit tenue mee worden genomen.

Opgave voor deze wedstrijdvorm kan per keer en wordt door de vereniging gedaan via de site van de KNKB. Het streven van onze vereniging is om zo vaak mogelijk aanwezig te zijn, met een zo sterk mogelijk partuur gevormd met kaatsers uit de betreffende categorie. Bij meerdere kaatsers in een categorie kunnen ook meerdere parturen worden opgegeven.

 

Nederlands kampioenschap:

Dit is de jaarlijkse topwedstrijd in elke categorie. Elke vereniging mag met één partuur inschrijven en strijden om het Nederlands kampioenschap. Het is de belangrijkste wedstrijd van het seizoen met een mooie entourage, veel deelnemende parturen, mooie prijzen en de spanning om de hoogste eer te behalen voor de vereniging.

Opgave voor deze wedstrijd gaat hetzelfde als bij afdelingswedstrijden. Het streven van onze vereniging is om bij elke categorie aanwezig te zijn, met een zo sterk mogelijk partuur gevormd met kaatsers uit de betreffende categorie.

 

Freule:

Bij de jongenscategorie is er naast het NK nog een wedstrijd die zeer tot de verbeelding spreekt, namelijk de Freule. Deze wedstrijd wordt traditioneel verkaatst in Wommels op de 2e woensdag in augustus. Voor opgave en doel geldt hetzelfde als voor het NK.

 

Ald-Meijers partij:

Bij de meisjescategorie is er naast het NK nog een wedstrijd die zeer tot de verbeelding spreekt, namelijk de Ald-Meijers partij. Deze wedstrijd wordt traditioneel verkaatst in Hitzum op de 1e zaterdag na de PC. Voor opgave en doel geldt hetzelfde als voor het NK.

 

Regelingen/afspraken

De vereniging draagt zorg voor opgaven en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Er wordt getracht een begeleider of ouder aan te stellen voor elk partuur, deze regelt het vervoer en zorgt er voor dat de afdelingstenues aanwezig zijn en brengt deze ook weer terug.

De begeleider/coach heeft tot taak de opstelling te regelen en waar gewenst te wijzigen. Ook geeft deze tactische en technische aanwijzingen en ondersteund het partuur mentaal.

 

9.2 Samenstelling afdelingsparturen

 

De samenstelling van de afdelingsparturen moet in het belang van de leden, die voor vertegenwoordiging in een partuur in aanmerking komen, en in het belang van de vereniging zorgvuldig gebeuren. Hiervoor is een Technische Commissie aangesteld.

 

Doelstelling vereniging

De doelstellingen zijn uitgebreid omschreven bij verschillende activiteiten. De zorgvuldigheid bij het nemen van beslissingen voor de samenstelling van de eerste parturen voor afvaardiging namens de vereniging zit in een gedegen begeleiding met veel observeren, analyseren, testen en overleggen. Uiteindelijk zullen de spelers met een koppeling van kaatskwaliteiten en de wil om samen resultaat te boeken het beste team vormen.

De verantwoordelijkheid voor de samenstelling van de afdelingsparturen ligt bij de Technische Commissie, het bestuur in samenspraak met de trainers. De voorzitter/coordinator overlegt hiervoor met de trainer en de coach van het afdelingspartuur in de betreffende categorie. Gezamenlijk nemen zij de beslissing wie deel uitmaakt van het partuur.

De informatie op grond waarvan de beslissing wordt genomen komt ui de training en de wedstrijden. De trainer observeert de kaatsers wekelijks tijdens de training, houdt gegevens bij over prestatie en inzet. De coach haalt daarnaast zijn bevindingen uit de partuur begeleiding.

Hieruit komt extra informatie over het functioneren van de formatie en de bereidheid van de spelers om samen te gaan voor het beste resultaat. De momenten voor periodiek overleg en eventuele beslissingen worden samen afgesproken.

Het streven van K.F. Jan Reitsma Reduzum is te allen tijde om bij elke categorie aanwezig te zijn, met een zo sterk mogelijk en gedreven partuur gevormd met kaatsers uit de betreffende/zelfde categorie.

Wanneer dit niet mogelijk is wordt er overlegd met de trainers en de coach. De uiteindelijke beslissing wordt te allen tijde gemaakt door de Technische Commissie in overleg met het bestuur.

 

Voor meer informatie kunt u kijken onder het kopje Technische Commissie.

 

9.3. Eenlingen beleid KNKB

 

Per het seizoen 2015 heeft de KNKB als proef voor één seizoen het eenlingen beleid aangepast.

 

Wat is een eenling volgens de KNKB

Een kaats(st)er die voor zijn huidige vereniging geen afdelingswedstrijden kan kaatsen omdat geen partuur van minimaal twee personen kan worden gevormd.

 

Waar mag een eenling voor kaatsen

Een eenling kan voor een afdeling kaatsen aangrenzend aan zijn huidige postcode conform de gebiedsindeling KNKB (zie website www.knkb.nl).

 

Wie doet het verzoek?

Een eenling/vereniging dient zelf een aangrenzende vereniging te benaderen met het verzoek om bij hen te mogen komen kaatsen.

 

Randvoorwaarden

Het betreft één seizoen.

Je mag per seizoen maar voor één afdeling uitkomen.

Beide verenigingen moeten schriftelijk en ondertekend akkoord zijn.

De éénling wordt lid van de ontvangende vereniging.

In 2015 moet de éénling voor 1 mei aangeven voor welke vereniging wordt gekaatst.

 

Hoe in praktijk

Een kaatser van K.F. Jan Reitsma Reduzum is van mening dat hij of zij een éénling is. Samen met de ouders of verzorgers van de éénling zal K.F. Jan Reitsma Reduzum beoordelen of de kaatser voor het seizoen ook daadwerkelijk een éénling is. Bij het nemen van de beslissing zal rekening gehouden worden met meerdere factoren en indien nodig zal er overleg volgen met andere kaatsers uit de betreffende categorie. De uiteindelijke beslissing wordt ten alle tijde gemaakt door de Technische Commissie in overleg met het bestuur.

 

Onderstaand een voorbeeld wanneer het een éénling betreft;

Stel een kaatser van K.F. Jan Reitsma Reduzum is een éénling en de vereniging heeft verder geen kaatsmaten en wil gaan kaatsen voor Jirnsum. Kaatser van K.F. Jan Reitsma Reduzum doet voorstel met zijn bestuur bij afdeling Jirnsum indien geselecteerd, voor Jirnsum. Beide besturen tekenen voor akkoord.

 

Toezicht

Het bondsbureau doet de uitvoering van verzoeken. De werkgroep "Eenlingen beleid" houdt de vinger aan de pols en evalueert na het seizoen de werkwijze.

 

10. Organisatie eigen wedstrijden en activiteiten

 

Elk seizoen worden er een x aantal ledenwedstrijden georganiseerd. De agenda wordt in het begin van het kaatsseizoen bekend gemaakt. De loting en het veld leggen valt onder de verantwoordelijkheid van het verenigingsbestuur. Ook worden de prijzen en kransen door het verenigingsbestuur geregeld.

 

Regelen kaats-aanmerkers

Voor een vlot verloop van de KNKB-partijen is het wenselijk dat er blokje lopers zijn. De jeugd die niet meedoet maar wel de spelregels kent wordt hiervoor gevraagd. Zij worden hierbij begeleid en krijgen hiervoor een kleine vergoeding en/of consumptie. Zo kunnen ze ook kijken hoe zo'n officiële wedstrijd gaat en wellicht nog iets opsteken.

 

11. Publiciteit

 

Het is belangrijk, dat alle jeugdleden en hun ouders op de hoogte zijn van alle kaatsactiviteiten, regelingen en ontwikkelingen van het jeugdkaatsen.

 

K.F. Jan Reitsma Reduzum gebruikt daarvoor de volgende middelen:

Het gele kaatsboekje

Aan het begin van ieder seizoen brengt het bestuur een zo compleet mogelijke agenda naar buiten met ledenwedstrijden van het aankomende jaar.

 

Affiches

In en ronde de sportkantine worden aankondigingen opgehangen om activiteiten extra in de belangstelling te brengen.

 

Mail/ website K.F. Jan Reitsma Reduzum

Aankondigingen via de nieuwspagina en/of een email.

 

12. Gedragsregels

 

iedereen binnen het kaatsen heeft te maken met waarden en normen. En zeker ook met fair play. Hoe gaan we met elkaar om, welke ( spel ) regels hanteren we binnen en buiten het veld, hoe lossen we problemen op.

K.F. Jan Reitsma Reduzum wil er aan bijdragen dat de kaatsers onbezorgd en met plezier kunnen kaatsen en zich verder kunnen ontwikkelen.

Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve kijker of degene die meehelpt ( een functie bekleedt) in een vereniging: iedereen moet plezier kunnen beleven aan de kaatssport.

 

De 18 "gouden " regels

 1. Als speler ben je een voorbeeld voor anderen.
 2. Zowel in als buiten het veld vloek je niet.
 3. Je beledigt niemand.
 4. Anderen worden hierop zo nodig aangesproken.
 5. Je hebt respect voor je medespeler en de tegenstander.
 6. Je blesseert je tegenstand niet opzettelijk.
 7. Je vernedert niemand in woord of gebaar.
 8. Je accepteert het gezag van de scheidsrechter.
 9. Je accepteert de leiding van je begeleider en van het bestuur.
 10. Je bent zuinig op de spullen van de vereniging.
 11. Je houdt de kleedkamers netjes.
 12. Je bent op tijd voor de trainingen en de wedstrijden.
 13. Je bent aanwezig bij de prijsuitreiking wanneer je een prijs hebt gewonnen.
 14. Wanneer je eens een keer bent verhinderd, dan meld je je tijdig af.
 15. Je "loopt"niet weg voor een klusje.
 16. We praten met elkaar en niet over elkaar.
 17. Tonen en uitdragen van goede omgangsvormen.
 18. Openheid en eerlijkheid staan voorop.

Sancties

Overtredingen van de gedragsregels leiden tot één waarschuwing vervolgens tot sancties. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen getroffen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar de passende sancties die overeenkomen met het geconstateerde gedrag.