Veld leggen


Nadat er voor een partij is geloot, wordt aan de veldcommissie doorgegeven hoeveel perken per categorie gelegd moeten worden.

 

Veldcommissie:

Johannes Roorda

Auke Huistra


 

 

tiid

Wie

Keningskeatsen

26 april

19:00

Folkert Boersma, Stefan van der Ley, Wytse E. Tijssen

KNKB junioaren froulju en manlju

19 maaie

19:00

Louw Adema, Theunis Hoekstra, Sjoerd de Boer, Ronald van der Meulen

Eelke en Anne partij

21 maaie

19:00

Simon Hoekstra, Hedzer Fennema, Frank Koopmans

Ferrassingspartij jeugd

28 maaie

19:00

Albert Hofstra, Margriet Wissman, Frederik van Dijk

KNKB junioren, Dames en heren

8 juni

19.00

Louw Adema, Theunis Hoekstra, Sjoerd de Boer en Ronald van der Meulen

Regio/federaasje jeugd

17 juny

19:00

Leon Sjoerdsma, Martijn van der Meulen, Pieter Alberda, Wilco Haarsma, Jan Jorna

Nachtkeatsen

15 july

20:00

Dielnimmers lizze fjid sels fan te foaren

KNKB pupillen jonges A+B

19 aug

20:00

Jitze Miedema, Wiebe B. Bijker, Willem Heeringa, Earde Adema, Arie Broekstra

Famyljekeatsen met BBQ

27 aug

19:00

Siebe P. Fennema, Werner Vermeulen, Hendrik Zijlstra, Lambertus de Ree

1e klasse KNKB manlju en froulju

3 sept

19:00

Melle Fopma, Johannes G. Brinksma, Frank Vermeulen, Sjouke van der Ley, Pieter Roorda

Frije federaasje

9 sept

17:00

Simon S. Zijlstra, Alle J. Wijnstra, Peter Tolsma, Willem Hofstra, Bennie van Dijk, Symen Miedema

Teatsen

17 sept

19:00

Hendrik de Boer, Ronald van der Meulen, Anton Langeberg, Rein Fluitman