Technische commissie


De Technyske Kommisje (TK) wurdt gearstald troch it bestjoer fan KV Jan Reitsma. Dizze kommisje is belêst mei de taak om de seleksje te meitsjen fan (jeugd)leden dy’t yn oanmerking komme foar de ôfdielingspartoeren. Dizze partoeren ferstjintwurdigje ûs feriening op KNKB-wedstriden, NK´s yn ferskate leeftiidskategorieën. It seleksjetrajekt stjit op ús webside.

 

Yn seisoen 2021 is it de bedoeling dat de leeftiiden fan de jeugdkatogorien beferzen wurde foar in jier, dat betsjut dat de jeugd yn de selde leeftiidsklasse spilet as yn 2020. Alles skoot in jier troch. Reden is oan iene kant dat der in Kabouter kategory ûnder de Welpen komt, oan de boppekant moat it in bettere oanslúting foar jongens en famkes jaan mei de junioaren. Dit is as goed is besletten op de ALV fan de KNKB yn april 2021.

 

 

Marjanne Rinsma
Anke Rinsma
Wiebe Minnesma