Veld leggen 2016

De fjildliskommisje freget jo help bij it lizzen fan de perken en fjilden foar de ferskate partijen. Kinne jo net, sykje dan sels efkes in oar. Sûnder jimme kinne wij net.

Alfêst tank!

 

Tongersdei 27 april Ledepartij jeugd/senioaren

Lizze 26 april 19.00:                  Anton Langeberg , Eerde Adema, Hendrik Zijlstra, Pieter                                                        Alberda, Willem Heeringa, Piet Brouwer    

                  

 

Snein 7 maaie Ledepartij               Frank Koopmans, Douwe Anema, Arie Broekstra, Rein

Lizze 6 maaie:                            Fluitman, Dirk Vermeulen, Sjouke vd Leij

 

Sneon 21 maaie KNKB                  Richard v/d Bogert, Edwin van Dijk, Wilco de Boer, 

Lizze 20 maaie 19:00:              Wietse Erik Thijssen, Wiebe van Marrum, Fedde Boonstra

 

Snein 4 juny Strjittekeatsen          Bestjoer en fjildliskommisje

Lizze yn oerlis                  

 

 

Freed 9 juny Ofd federaasje         Bestjoer, Theo vd Woud, Jaap Tigchelaar, Kees Sjonger

Lizze 8 juny 19:00                   Frank Vermeulen, Simon Hoekstra

 

Snein 11 juny Ledepartij              Bestjoer, Johan Bleeker, Sjoerd Hofstee, Albert Hofstra

Lizze 10 juny 19:00                 Willem Hofstra, Lambertus de Ree

 

Sneon 17 juny Federaasje           Bestjoer, fjildliskommisje, jan Jorna, Bo Bijker,

Lizze 16 juny 19:00                Johannes de Jager, Ronald Talsma

 

Snein 18 juny Alder bern             Bestjoer, fjildliskommisje

Lizze 17 juny

 

Snein 2 july Ledepartij                Peter Tolsma, Alfred Postma, Theunis Hoekstra,

Lizze 1 july 19:00                   Hedzer Fennema, Hendrik Zeinstra

 

Snein 9 july KNKB                      Bestjoer, fjildliskommisje, Hans Brinksma, Germ Boersma,

Lizze 8 july 19:00                  Johannes Zijlstra, Johan Dekens, Marten Bergsma

 

Sneon 15 july Nachtkeatsen      Mei elkoar

 

Snein 27 aug  Doarpspartij        Alle Wijnstra, Jelte Bokma, Piet Brouwer, Jaap Tigchelaar,

Lizze 26 augustus                 Willem Heeringa

 

Snein 3 sept Merkepartij           Bestjoer, fjildliskommisje, Albert J. de Haan, Loeki Kooistra,

Lizze 2 sept. 16:00               Jelle Roorda, Marco Zijlstra, Andre Zijlstra, Hendrik Boonstra

 

Snein 10 sept. Pearkekeatsen  Jelmer Lageveen, Martijn vd Meulen, Richard v Dijk,

Lizze 9 sept. 19:00               Sjoerd de Boer, Pieter Roorda

 

Snein 17 sept. Teatsen            Bestjoer, fjildliskommisje

Lizze 16 sept 19:00