Veld leggen 2019

De fjildliskommisje freget jo help bij it lizzen fan de perken en fjilden foar de ferskate partijen. Kinne jo net, sykje dan sels efkes in oar. Sûnder jimme kinne wij net.

Alfêst tank!

 

Sneon 27 april Ledepartij jeugd/senioaren

Lizze 26 april 19.00:                 Anton Langeberg, Eerde Adema, Piet Brouwer, Douwe                                                       Anema, Pieter Alberda, Willem Heeringa  

                  

Sneon 11 maaie Federaasje          Frank Koopmans, Andreas Moos, Arie Broekstra, Rein

Lizze 10 maaie:                         Fluitman, Dirk Vermeulen, Sjouke vd Leij

 

Snein 12 maaie Ledepartij            Richard v/d Bogert, Edwin van Dijk, Wilco de Boer, 

Lizze 11 maaie 19:00:              Wietse Erik Thijssen, Wiebe van Marrum

 

Snein 26 maaie Ledepartij            Jehannes G. Brinksma, Melle Fopma, Jesper Tolsma, 

Lizze 25 maaie  19:00               Mark van Dijk, Bauke A. Boersma, Hessel de Ree

 

Sneon 1  juny KNKB                     Bestjoer, Theo vd Woud, Jaap Tigchelaar, Kees Sjonger

Lizze 31 maaie 19:00                Frank Vermeulen, Simon Hoekstra

 

Snein 9 juny Strjittekeatsen          Bestjoer en fjildliskommisje  

Lizze yn oerlis

 

Freed 5 july Nachtkeatsen          

Lizze mei inoar               

 

Snein 25 augustus famylje keatsen     Sjoerd Hofstee, Albert Hofstra, Jan Jorna     

Lizze 24 augustus 19:00                 Willem Hofstra, Stefan vd Ley, Laurens Hiemstra

 

Snein 1 septimber Merkepartij        Bestjoer, fjildliskommisje, Peter Tolsma, Alfred Postma, 

Lizze nei de spultsjes                 Hedzer Fennema, Wilco Haarsma, Johan Bleeker

 

Snein 8 septimber Pearkekeatsen    Hans Brinksma, Germ Boersma, Hendrik Zijlstra, Lizze 7 septimber 19:00                       Johannes Zijlstra, Johan Dekens, Bo Bijker

 

Sneon 14 septimber FF                   Bestjoer, fjildliskommisje, Lambertus de Ree, Klaas P. Lizze 13 septimber 19:00            Hoogland, Jelte Bokma, Jorrit Sjoerdsma, Jelmer                                                              Lageveen.

 

Snein 15 septimber Teatsen            Richard van Dijk, Sjoerd de Boer, Dirk Vermeulen en Lizze 14 septimber 19:00            Pieter Roorda