Schoonmaak

2019

 

Klaaihokken

Nei ôfrin fan alle wedtriiden moatte de klaaihokken efkes oanfage wurde.

Wol jim dat sels as keatsers, nei ôfrin as de linen oan kant binne, efkes dwaan

foar’t jim nei de kantine geane? Alfêst bedankt.

 

Kantine

Yn’e sportstichting is troch alle ferieningen beslûten om ien kear yn’e moanne per

toerbeurt te helpen mei it skjinmeitsjen fan de kantine. De keatsferiening makket

skjin op ûndersteande datums, Graach melde yne kantine om 19.00 oere. 

 

 

 

Maandag 8 Juli 2019 om 19.00 uur

 

Sigrid Tijssen, Sietie Boersma, Doety Boersma, Evelyn Bleeker, Janet Bokma

 

Maandag 5 september 2019 om 19.00 uur

 

Yfke Boersma, Froukje de Ree, Hillie vd Bogert, Hester Renia, Geesje Bloem

 

Kunnen jullie niet? Graag zelf vervanging regelen. Wij kunnen niet zonder jullie hulp!

 

Alvast bedankt,

 

Bestuur KV Jan Reitsma