Schoonmaak

2017

 

Klaaihokken

Nei ôfrin fan alle wedtriiden moatte de klaaihokken efkes oanfage wurde.

Wol jim dat sels as keatsers, nei ôfrin as de linen oan kant binne, efkes dwaan

foar’t jim nei de kantine geane? Alfêst bedankt.

 

Kantine

Yn’e sportstichting is troch alle ferieningen beslûten om ien kear yn’e moanne per

toerbeurt te helpen mei it skjinmeitsjen fan de kantine. De keatsferiening makket

skjin op ûndersteande datums, Graach melde yne kantine om 19.00 oere. 

 

 

 

Maandag 10 Juli 2017 om 19.00 uur

 

Lutske van Dijk, Marjanne Rinsma, Margriet Wissman, Jannie Sjonger, Wytse Erik Tyssen, Myja Zijlstra, Gerda Zijlstra, Dina vd Meulen

 

Maandag 11 september 2017 om 19.00 uur

 

Auke Huistra, Afke vd Woud, Alfred Postma, Anke Rinsma, Tjitske Roorda, Henny Tiesema, Erik Jonker, Hinke Richtsje Miedema

 

Kunnen jullie niet? Graag zelf vervanging regelen. Wij kunnen niet zonder jullie hulp!

 

Alvast bedankt,

 

Bestuur KV Jan Reitsma