Keurmeester

2016

 

Snein 3 juny KNKB famkes A en B

Oanfang 10.00 oere:       Kees Sjonger, Alle Jan Wijnstra, Wiebe van Marrum,

                                          Jaap Tigchelaar, Theo vd Woud, Frank Vermeulen

                                          Sjoerd Hofstee, Jeen Brinksma, Rein Fluitman,

                                          Johan Bleeker, Johannes Zijlstra, Arie Broekstra

                                          Kees Tijssen,  Douwe Anema, Germ Boersma

                                          Alfred Postma, Pieter Alberda, Hendrik Zeinstra

 

 

Snein 20 augustus KNKB pupillenjonges                                 

Oanfang 10:00 oere:       Marten Bergsma, Eerde Adema, Bo Bijker, Bennie van Dijk,                                                   Hedzer Fennema, Ronald Talsma, Martijn van der Meulen,

                                          Theunis Hoekstra, Wietse Erik Tijssen, Dirk Vermeulen.

 

 

 

Snein 4 septimber,  Merkepartij Manlju en Froulju.

Jim wurde hjir nog foar frege.

 

 

 

Ferhindere? Kinne jo net, sykje sels efkes een oar.