Kantinedienst

 

 

2019

 

Snein 14 april

15:00 - 17:30 Albertine Brinksma

 

Sneon 27 april

09:45 - 12:15 Inge de Bruin en Ymkje Bouma

12:15 - 14:45 Ingrid Hof en Anke van der Meulen

14:45 - 17:15 Hinke R. Miedema en Nynke Postma

 

Sneon 11 maaie

12:45 - 15:15 Nynke Lantinga en Annelies Lantinga

15:15 - 17:45 Catherina Hazenberg en Sietie Boersma

 

Snein 12 maaie

09:45 - 12:15 Mirjan de Boer en Nynke Joustra

12:15 - 14:45 Jellie van Eenenaam en Karin Hempenius

14:45 - 17:15 Annie van Dijk en Inge de Bruin

 

Snein 26 maaie

12:45 - 15:15 Sietske Riemersma

15:15 - 17:45 Edith Zijlstra

 

Sneon 1 juny

09:30 - 12:00 Trea vd Ley en Tsjikke Boonstra

12:00 - 14:30 Yfke Boersma en Anke Rinsma

14:30 - 17:00 Wilma van Marum en Joke van Eenenaam

 

Snein 4 augustus

09:45 - 12:15 Dina Hoekstra en Evelien Bleeker

12:15 - 14:45 Pytsje Pasma en Aukje Roorda

14:45 - 17:15 Janna R. Bokma en Mirte Wijnstra

 

Snein 25 augustus

12:45 - 15:15  Anke van Gorkum en Froukje de Ree

15:15 - 17:45 Lutske van Dijk en Anja Flameling

 

Snein 1 septimber

09:00 - 12:00 Tineke Dijkstra en Albertine Muller

12:00 - 15:00 Doety Heeringa en Margriet Wissman

15:00 - einde Henny Tiesema en Janna Bokma

 

Snein 8 septimber

12:45 - 15:15 Afke Zijlstra en Afke Zijlstra

15:15 - 17:45 Annie van Dijk en Elske Tolsma

 

Sneon 14 septimber

12:30 - 15:00 Femmie Visser en Tjitske Roorda

15:00 - 17:45 Debby Koot en Jannie Sjonger

 

Snein 15 septimber

12:45 - 15:15 Marjanne Rinsma

15:15 - 17:45 Jitsina van der Bogert

 

Kinne jo net? Sykje dan sels efkes inoar! Lit dit wol efkes witte oan Klasine Huistra : kvjanreitsma@gmail.com   Lit us net stikke, wij kinne net sûnder jo help.