Kantinedienst

 

 

2017

Tongersdei 27 april Jeugdledepartij en Senioarenledepartij

09.30 – 12.30           Marjanne Rinsma en Mirte Wijnstra

12.30 – 15.30           Afke vd Woud en Hester Brinksma

15.30 – 18.30           Doetie Heeringa en Anke v Gorkum

18.30 – ein                Bestjoer

 

Snein 7 maaie Ledepartij

12.45 – 15.45          Lutske v Dijk en Evelien Bleeker

15.45 – ein               Henny Tiesema en Janneke Tijssen

 

Snein 21 maaie KNKB

09.30 - 12.30           Jannie Sjonger en Tsjikke Boonstra

12.30 – 15.30          Sandra Jorna en Trea vd Leij

15.30 – ein               Tineke Koopmans en Annie van Dijk

 

Freed 9 juny Federaasje ofdieling

17.00 – 21.00          Tjitske Roorda en Janna R. Bokma

21.00 – ein               Bestjoer

 

Snein 11 juny Ledepartij

12.45 – 15.45          Ria Noordenbos en Hinke R. Miedema

15.45 – ein               Jannet Bosma en Yfke Boersma

 

 

Sneon 17 juny Federaasje

12.45 - 15.45          Anne B. Bloem en Jitsina vd Bogert

15.45 – ein              Albertine Brinksma en Annelies Lantinga

 

Snein 18 juny alder bern keatsen

09.00 - ein              Bestjoer

 

 

Snein 2 july Ledepartij

12.45 – 15.45          Dina Hoekstra en Elske Tolsma

15.45 – ein               Sigrid Tijssen en Anne M. Haarsma

 

Snein 9 july KNKB

09.45 – 12.45          Klaske Bokma en Afke Kuipers

12.45 – 15.45          Margriet Wissman en Anke Rinsma

15.45 – ein               Nynke Lantinga en Pytsje Pasma

 

Snein 16 july diploma keatsen

09.30 – ein              Jeugdbestuur

 

 

Snein 27 augustus Doarpspartij

12.45 - 15.45          Wilma van Marrum en Joke van Eenenaam

15.45 - 18.45          Leila Moufakkir en Janet Wijnstra

18.45 - ein               Bestjoer

 

Snein 3 septimber           Merkeparty

09.00 – 12.00          Pieter Kuperus en Tineke Dijkstra

12.00 – 15.00          Myja Zijlstra en Edith Zijlstra

15.00 – ein               Karin Wieling en Jeldou Rinsma

 

Snein 10 septimber Pearkekeatsen

 13.00 - ein               Bestjoer

 

Snein 17 septimber Teatsen

12.45 - ein                Organisaasje Teatsen

 

 

Kinne jo net? Sykje dan sels efkes inoar! Lit dit wol efkes witte oan Janna Bokma : bokmajanna@gmail.com   Lit us net stikke, wij kinne net sûnder jo help.