Jeugdcompetitie

Ek bij it kompetysje keatsen kinne we net sûnder jim help. Wij dogge in berop op de âlders, paken, beppen, as oare helpers, om de jeugd lâns de linen bij te stean yn har kompetysjewedstriden. Tank!