Jeugdcompetitie

Ek bij it kompetysje keatsen kinne we net sûnder jim help. Wij hawwe dêrom it folgjende skema makke en dogge in berop op de âlders, paken, beppen, as oare helpers, om de jeugd lâns de linen bij te stean yn har kompetysjewedstriden. As jim net kinne dan graach ûnderling prebeare te ruiljen. Tank!

 

 

25 april:          Iris Zijlstra, Nadine Koopmans, Fenna M. Noordenbos, Ylse Zijlstra, Amerins   

Komp.             Bleeker

 

9 maaie:          Iris v Dijk, Lars Tijssen, Rein Jonker, Marleen Haarsma, Anouk vd Meulen

Rabobank

 

16 maaie:        Siemen Miedema, Sylvana Hoogstins, Femke Wijnstra, Leon Sjoerdsma

Komp.              Simon S. Zijlstra

 

23 maaie:       Iris Zijlstra, Nadine Koopmans, Fenna Noordenbos, Ylse Zijlstra, Amerins 

Komp.             Bleeker 

 

30 maaie:        Iris v Dijk, Lars Tijssen, Rein Jonker, Marleen Haarsma, Anouk vd Meulen

Komp.              

 

6 juny:             Siemen Miedema, Sylvana Hoogstins, Anne B. Zijlstra, Amerins Bleeker,

Komp.              Baukje Heeringa

 

13 juny:             Iris Zijlstra, Nadine Koopmans, Fenna Noordenbos, Ylse Zijlstra, Amerins

Rabobank           Bleeker

 

14 juny:           Marleen Haarsma, Lars Tijssen, Nadya R. Moufakkir, Simon S. Zijlstra,

3e Rabobank    Janna R. Bokma, Mark van Dijk, Jannes T. Koopmans

 

20 juny:           Iris v Dijk, Lars Tijssen, Rein Jonker, Marleen Haarsma, Anouk vd Meulen

Komp.              

 

27 juny:           Iris Zijlstra, Nadine Koopmans, Fenna Noordenbos, Ylse Zijlstra, Amerins

Komp.              Bleeker

 

4 july:              Siemen Miedema, Sylvana Hoogstins, Jannes T. Koopmans, Folkert Boersma,

Rabobank          Brent Tijssen

 

11 july:           Iris v Dijk, Lars Tijssen, Rein Jonker, Marleen Haarsma, Jitze Miedema

Komp.              

 

18 july:           Siemen Miedema, Sylvana Hoogstins, Nora Zijlstra, Mark v Dijk, Anouk vd                              Meulen