Federatie

Opjaan:

Op de webside www.kaatsverenigingjanreitsma.nl ûnder it kopke jongerein- opjefte keatswedstriiden stiet de útlis. Slagget it net, nim dan efkes kontakt op mei Janna Bokma;  Till. 06-12091039 of mail: bokmajanna@gmail.com.

 

 

Auto                                      Auto                                  Auto

Sneon 6 Maaie                      Sneon 13 Maaie                 Sneon 20 Maaie

12:30 LKC                            12.30 Akkrum                    12:30 Wergea

Iris Zijlstra                            Marleen Haarsma               Leon Sjoerdsma

Thijs v Dijk                           Mark v Dijk                         Simon S Zijlstra   

                                                       

Fiets                                   Fiets                                    Auto 

Freed 26 Maaie                   Sneon 3 Juny                       Sneon 10 Juny

12.15 Grou                         12.15 Jirnsum                     12.30 Goutum

Johannes G Brinksma          Jitze Miedema                      Folkert Boersma

Melle Fopma                        Ylse Zijlstra                         Baukje Heeringa

                                                                                                        

Fiets                                    Fiets                                     Auto 

Sneon 17 Juny                     Sneon 24 Juny                      Sneon 8 July                     

12.35 Reduzum                   12.15 Grou                           12.30 Huizum

                                           Amerins Bleeker                    Femke Wijnstra

                                           Corné Langeberg                   Anouk vd Meulen

 

 

Graach 5 minuten earder oanwêzich weze sadat wij op’e tiid fuort kinne.

 

Alle wedstriden begjinne om 13.00 oere. ( m.u.f. Raerd, dizze begjint om 13.00 oere ).

De list mei bern dyt mei geane wurdt by 1 fan de riders brocht.

Sammelje by:  Café-Bar de welp.

 

Kinne jo net, dan graach ûnder inoar ruilje.

 

Sukses en in fijn keatsseizoen tawinske.

Groetnis, Janna Bokma