Federatie

Opjaan:

Op de webside www.kaatsverenigingjanreitsma.nl ûnder it kopke jongerein- opjefte keatswedstriiden stiet de útlis. Slagget it net, nim dan efkes kontakt op mei Annie van Dijk;  Till. 06-22748213 of kvjanreitsma@gmail.com.