Sponsors ledenpartijen 2016

27 april, Kening Ledepartij jeugd

Myja Zijlstra, Bernewrald en It Sutelplak

27 april, Kening Ledepartij Senioaren

Lutsen Zijlstra


10 mei, ouder kind kaatsen

Wilco de Boer


20 mei, Straatkaatsen

Jeroen en Lutske van Dijk


27 mei, KNKB jongens


3 juni, Eelke en Ane Partij

Ale en Marjan de Jager


17 juni, Ledenpartij met Wytgaard

Sjoerd de Boer


20 juli, Ledenpartij

Klaske Fennema


28 juli, Nachtkaatsen


12 augustus, KNKB schooljongens/meisjes

Ane Anema

 


26 augustus, Familiepartij

Andre Zijlstra


2 september, Merkepartij

Anton Langeberg


9 september, Pearkekaatsen

Jan en Trudy Rodenburg


16 september, Teatsen