2019

14 juli, KNKB Dames 1e klas

1e Klasine Huistra

 

5 juli, Nachtkaatsen

Winnaarsronde

1e Wessel Bergsma, Hendrik de Boer, Nora Zijlstra

2e Johannes Roorda, Jelte Bokma, Jarig Jan Boersma

 

Verliezersronde

1e Marco Zijlstra, Hylke Fennema, Jannie Sjonger

2e Esther Elzinga, Marco van der Ley, Arie Broekstra

 

16 juni, Sexbierum | Dames 1e Klas (VF)

1e in verliezersronde Klasine Huistra

 

9 juni, Straatkaatsen

Dames,

1e: Janet Bokma & Nora Zijlstra 

2e: Marjanne Rinsma & Jeldau Rinsma

3e: Nynke Boersma & Anne Boukje Zijlstra

 

B-klasse, 

1e: Sjoerd de Boer & Jelmer Lageveen

2e: Richard van Dijk & Richard vd Bogert

3e: Piet Brouwer & Jeroen van Dijk

 

A-klasse, 

1e: Pieter Alberda & Wessel Bergsma

2e: Willem Fopma & Sjoerd Hofstee 

3e: Anke Rinsma & Hedzer Fennema

 

12 mei, KNKB Dames Hoofdklasse

2e verliezersronde Klasine Huistra

 

10 mei, KNKB Dames Hoofdklasse d.e.l.

1e Klasine Huistra

 

De priiswinners fan it senioren keningskeatsen 27 april:

Dames

1e Nynke Boersma & Janet Bokma

2e Janna Bokma & Nora Zijlstra

 

Heren A - individueel klassemint

1e Alfred Postma

2e Johannes G. Brinksma

3e Sjoerd Hofstee

 

Heren B

1e Mark v Dijk, Simon Sjouke Zijlstra & Arie Broekstra 

2e Sjoerd de Boer, Folkert Boersma & Jaring Jan Boersma 

3e Richard van Dijk, Wiebe van Marrum & Jelle Roorda

 

2018


Teatsen Agridek, 16 september

Winnaarsronde

1e prijs, Hans Brinksma, Janna Bokma, Klaas Hylkema ( koning)

2e prijs, Hedzer Fennema, Tjitske Roorda, Gerben Meter

 

Verliezersronde

1e prijs, Bo Bijker, Henny Tiesema, Jeroen van Dijk

2e prijs, Martin Hiemstra, Albert Bouwstra, Jitske Hofstra

 

Pearke keatsen, Electra Reduzum, 9 september

A klasse

1e prijs, Johannes Roorda, Janna Bokma

2e prijs, Jesper Tolsma, Jessie Rekker

 

B klasse

1e prijs, Frank Koopmans, Tineke Koopmans

2e prijs, Albertine Brinksma, Johannes G. Brinksma

3e prijs, Sandra Jorna, Sikco Velstra

4e prijs, Siebe Fennema, Trea vd Ley

 

C klasse

1e prijs, Arie Broekstra, Afke Zijlstra

2e prijs, Jitske Hofstra, Gerben Meter

 

Familiekaatsen Eetcafe T Goede, 26 augustus

A klasse

1e prijs, Germ Boersma, Andre Zijlstra, Marco Zijlstra

2e prijs, Simon Hoekstra, Theun Hoekstra, Simon Hoekstra

 

B klasse

1e prijs, Sjoerd Hofstee, Sietske Hylkema, Gauke Zijlstra

2e prijs, Pieter Roorda, Janna Bokma, Jelle Roorda

 

KNKB Z

1e prijs, Joke van Eenenaam

 

Nachtkaatsen Qlubb, 28 juli

1e prijs Janna Bokma, Earde Adema, Auke Huistra

2e prijs Mark van Dijk, Pieter Alberda, Louw Adema 

 

 

Ledenwedstrijd Kaphus, 22 juli

Dames

1e prijs Pytsje Pasma

2e prijs Baukje Heeringa

Heren A

1e prijs Johannes G. Brinksma

2e prijs Pieter Roorda

Heren B

1e prijs Frank Koopmans, Siebe Fennema

2e prijs Jelte Bokma, Piet Brouwer, Jorrit Sjoerdsma

 

 

Ledenwedstrijd Reduzum/Wytgaard Handelsonderneming Sjoerd de Boer, 17 juni

Heren A klasse

1e prijs, Remco Schuurman, Willem Fopma

2e prijs, Bouke Andries Boersma, Benny Jaspers

 

Heren B klasse

1e prijs, Jehannes Gerben Brinksma, Klaas Pieter Hoogland, Remon van der Galiën

2e prijs, Arnold Jorna, Frank Koopmans

 

Dames

1e prijs, Marjanne Rinsma, Anne Baukje Zijlstra, Sandra Jorna

2e prijs, Anke Rinsma, Tsjikke Boonstra, Trea van de Ley

 

Dames KNKB Z + klasse

1e prijs, Janneke Tijssen

2e prijs, Gerda Huisman

 

 

Eelke en Ane partij, Ale en Marjan de Jager, 3 juni

A klasse

1e prijs, Albert Hofstra, Bouke Andries Boersma

2e prijs, Sjoerd de Boer, Marjanne Rinsma

 

B klasse

1e prijs, Stefan vd Ley, Mark van Dijk, Janna Rinske Bokma

2e prijs, Jelle Roorda, Siebe Fennema, Anne Baukje Zijlstra

 

Winsum, Dames Hoofdklasse 26 mei

3e prijs, Klasine Huistra

 

Menaam, Dames Hoofdklasse 25 mei

3e prijs, Klasine Huistra

 

Straatkaatsen 20 mei, Café Bar de Welp

Heren A klasse

1e prijs Pieter Alberda, Hedzer Fennema

2e prijs Bo Bijker, Bouke Andries Boersma

 

Heren B klasse

1e prijs Piet Brouwer, Johan Bleeker

2e prijs Germ Boersma, Mark van Dijk

 

Dames

1e prijs Annelies van Dijk, Jitsina vd Bogert

2e prijs Debbie Koot, Anne Baukje Bloem

3e prijs Anke Rinsma, Janna Rinske Bokma

 

Easterein, Dames hoofdklasse Vf , 5 mei

3e prijs

 

Klasine Huistra

 

De Keningspartij, 27 april

Heren A

1e prijs

Willem Fopma

Sjoerd Hofstee

 

2e prijs

Pieter Roorda

Sjoerd de Boer

 

Heren B

1e prijs

Johannes G. Brinksma

Werner Vermeulen

Jarig Jan Boersma

 

2e prijs

Hans Brinksma

Siebe Fennema

Johannes Zijlstra

 

3e prijs

Anton Langeberg

Mark van Dijk

Arie Broekstra

 

Dames 

1e prijs

Anne Baukje Bloem

Anne Boukje Zijlstra

 

2e prijs

Janna Bokma

Nynke Boersma