2021


12 september Pearkekeatsen

B Klasse:

1e Janna Bokma, Mark Bloem

2e Baukje Schepers, Laurens Hiemstra

 

A klasse:

1e Afke Zijlstra, Willem Fopma

2e Mirthe Wijnstra, Johannes Gerben Brinksma


11 september Marsum KNKB Hoofdklasse Dames del
1ste: Klasina Huistra


11 september Frije federatie

Jongens

1e prijs: Jelmer Foppe Drijfhout

2e prijs: Jardo Sterkenburg

Meisjes

1e prijs: Iris Jasper, Nynke vd Velde, Sanne van Vilsteren

2e prijs: Anne Baukje Zijlstra, Ilse Kooistra, Janna Veldhuis

Schooljongens

1e prijs: Jesse Vrieswijk, Lieuwe vd Kamp, Frans Oosterbaan

2e prijs: Daan Kooistra, Bauke Jetse Kalsbeek, Dennis Bida

3e prijs: Karst Hoekstra, Riemer Postma, Ruurd Oosterbaan

Schoolmeisjes

1e prijs: Fenna Cuperus, Marrit de Groot 

2e prijs: Jelly Hiemstra, Lyanne Wiedijk

Pupillen Jongens

1e prijs: Tyme Mulder, Tsjeard Witteveen, Sigert Bouma

2e prijs: Jan Willem Koopal, Yde Bokma, Jelmar de Vries

3e prijs: Bowe Elings, Jelmer vd Schaaf

1e prijs verliezersronde: Brian Oosting, Sem vd Wei, Pieter Douma 

2e prijs verliezersronde: Matthijs Quak, Jonathan de Boer, Thomas Rinia

Pupillen Meisjes

1e prijs; Mariska Stegenga, Anna Miedema, Elske Kroondijk

2e prijs: Ilse Lanting, Klaske Gaastra

3e prijs: Idwer Vis, Marit vd Meer, Amarens Koopal

1e prijs verliezersronde: Anouk Sterre Stelwagen, Hendrika Stegenga, Maren de Vries 

2e prijs verliezersronde: Sam vd Marel, Tessa Westra

Welpen Jongens

1e prijs: Jesse Moos, Bram Postma

2e prijs: Piet de Jong, Niek de Jong, Pepijn Slot 

3e prijs: Wiebe Haye Bruining, Rindert Douma 

1e prijs verliezersronde: Jitse Jan Kroondijk, Kyran Talsma, Gerlof Schuiling

2e prijs verliezersronde: Pier Zijlstra, Hylke Tassebajof, Lars Haarsma

Welpen Meisjes

1e prijs: Lyset Westra, Liv Los

2e prijs: Eva vd Marel, Jessy Sterk

1e prijs verliezersronde: Sanne van Dijk, Froukje Patricia Blanke

2e prijs verliezersronde: Nynke Visser, Imke Grovenstein


5 september Heren en dames 1ste klasse vrije formatie

Heren

1-Simon Zijlstra (koning) Martijn Olijnsma, Alle Jan Anema

2- Haye Jan Nicolay, Jelte Visser, Evert Pieter Tolsma

3-Bauke Triemstra, Piter Jan Plat, Sjoerd de Jong

 

Dames

1-verliezersronde

Ilse Zwaagstra, Larissa Smink, Noa Elzinga

 

1-Jildou Sweering, Andrea Kroes, Marije Hellinga

2- Wybrig Bakker, Corrie Kroondijk, Fiera de Vries

3- Marije Bodde, Anna-Dieuwke Dijkstra, Gerde Lycklama á Nijeholt


29 augustus Verrassingspartij
Toffe peer, mooist verkleed: Jent Kooistra. 

Coole kikkers:

1e prijs: Daam Noordenbos , Femke de Vries 

2e prijs: Jeroen van Dijk , Suze Hijlkema

3e prijs: Fedde Tabe Fennema , Trynke de Boer 

4e prijs: Hylke Douma , Menne Wieling 

Maffe Meloenen

1e prijs: Rindert Douma ,Ids Hof 

2e prijs: Meinte Miedema, Doutsen Postma 

Crazy Bananas

1e prijs: Lars Tijssen

2e prijs; Simon Sjouke Zijlstra 


1 augustus Cornjum KNKB Dames eerste klas-
1ste Klasina Huistra


18 Juli Stiens KNKB Meisjes d.e.l

1ste Anne-Boukje Zijlstra

  

17 juli KNKB welpen jongens Hantum

2de prijs Jesse Moos 

3de prijs Rindert Douma

 

17 Juli KNKB Schooljongens Morra-Lioessens

2de prijs verliezersronde Lars Tijssen
 

16 Juli Federatie Hommerts Welpen jongens 

1 ste- Rindert Douma

2de -Jesse Moos


11 juli  Reduzum- Wytgaard
De winnaars: 

A-klasse: 

1e priis: Pieter Deelstra & Simon Sjouke Zijlstra

2e priis: Sjoerd Hofstee & Arnold Jorna

 

B-klasse: 

1e priis: Bennie van Dijk, Janna R. Bokma & Cees Verbeek

2e priis: Jitske Andringa & Louwrens Hiemstra

1e verl. ronde: Ronald van der Meulen & Martijn van der Meulen


Competitiekaatsen, gesponsord door Astrid Sportprijzen 

* Jongere welpen

1e Menne Wieling 

2e Simone Korf 

3e Frâns de Boer 

Medaille voor Suze, Fedde Tabe en Jelke.

* Welpen

1e Sanne van Dijk

2e iom ouders geen naam 

3e Femke de Vries

4e Trynke de Boer 

* Oudere welpen 

1e Doutsen Postma 

2e Jesse Moos 

3e Djurre Kooistra 

4e Pier Zijlstra 

5e Daam Noordenbos 

6e Jent Kooistra 

* Pupillen/Schooljeugd

1e Lars Tijssen 

2e Trynke Nijman 

3e Meinte Miedema 


Kaphûs Competitie, gesponsord door kapsalon Kaphûs, prijzen werden uitgereikt door Klaske, die tevens voor iedereen een kleinigheidje mee had genomen.
Jongere welpen
1e Menne Wieling 2e Suze Hijlkema 3e Fedde Tabe Fennema
Welpen
1e Jeroen van Dijk 2e Famke Smit 3e Trynke de Boer 4e Janne Marij Jonker
Oudere welpen
1e Janneke Nijman 2e Jesse Moos 3e Daam Noordenbos 4e Ids Hof 5e Jarno Anema 6e Jent Kooistra
Pupillen/Schooljeugd
1e Meinte Miedema 2e Lars Tijssen 3e Jesse Vrieswijk 


3 juli Jeugdfederatie Wommels
1ste Rindert Douma-  verliezersronde
2e  Pier Zijlstra - verliezersronde


2 juli Nachtkaatsen

* Meest origineel verkleed: Eitze Stuiver

* Seniorenklasse:

1ste  Wilco de Boer en Germ Boersma

* Algemene klasse:

1ste- Joshua Terra, Willem Fopma, Thiadmar vd Wal

2de -Riemy Reitsma, Milan Keulen, Johannes vd Veen

3e -Stefan vd Ley, Annelies Van Dijk, Martine Keulen

1ste verliezersronde

Hedzer Fennema, Martijn vd Meulen, Karen Wiersma

2e verliezersronde 

 Klaske Bokma, Eitze Stuiver, Markus Heeringa


26 juni jeugdfederatie Grou
1ste- Rindert Douma


19 juni Jeugdfederatie Goutum

Welpen:

1ste - Jesse Moos
2de - Sanne van Dijk

3de -Daam Noordenbos 

Pupillen

1ste -Trynke Nijman

2de - Jesse Vrieswijk 


13 juni Eelke & Anne partij
A Klasse 

1ste Melle Fopma (Kening), Simon Sjouke Zijlstra

2e Peter Tolsma, Siebe Pyt Fennema

B Klasse

1ste Werner Vermeulen(Kening) Folkert Boersma, Martijn vd Meulen.

2e Stefan vd Ley, Willem Heeringa en Louw Adema

Dames:

1ste Janna Rinske Bokma(Keninginne), Anke Rinsma

2e Afke Kuipers, Boukje Scheper


12 juni Jeugd federatie Welsrijp

1ste- Anne Baukje Zijlstra 
2de - Ylse Zijlstra.

12 juni - Spannum, KNKB Welpen B Klasse Door elkaar loten
1ste Jesse Moos en Rindert Douma


6 juni Krekt op maat partij
Jongere welpen
1ste Margriet de Boer
2e Frâns de Boer

Welpen
1ste Sanne van Dijk en Menne Wieling
2e Jeroen van Dijk en Simone Korf

3e Djurre Kooistra en zijn maat
4e Daam Noordenbos en Trynke de Boer

Oudere welpen

1ste Ids Hof en Jent Kooistra

2e Doutsen Postma en Jelle de Vries

Pupillen

1ste Jesse Vrieswijk
2e Janneke Nijdam
Jeugd
1ste Ylse Zijlstra
2e Simon Sjouke Zijlstra

23 mei Strjittekeatsen
Jongere welpen

1ste - Femke de Vries en Famke Smith
2e - Simone Korf en Fedde Tabe Fennema

Welpen

1ste- Jesse Moos en Djurre Kooistra

2e -Jent Kooistra en Menne Wieling

Pupillen

1ste - Jesse Vrieswijk

2e - Sjoerd Mulder

Jeugd

1ste- Simon Sjouke Zijlstra

2e -Folkert Boersma


7 april Keningskeatsen
Beginners:
1ste - Suze Hylkema, Margriet de Boer

2e - Fedde Tabe Fennema, Jelke vd Meulen

Medaille

Menne Wieling, Frâns de Boer

Welpen

1ste- Jesse Moos, Trynke de Boer

2e - Jeroen van Dijk, Djurre Kooistra

3e - Jent Kooistra, Freark vd Wal
4e - Daam Noordenbos, Jelle van Dijk

Pupillen
1ste - Jesse Vrieswijk
2e - Meinte Miedema
3e - Trynke Nijdam
4e - Janneke Nijdam

Schooljeugd/jeugd
1ste - Simon Sjouke Zijlstra, Ylse Zijlstra

2e - Anne Baukje Zijlstra, Lars Tijssen