2021


19 juni Jeugdfederatie Goutum

Welpen:

1ste - Jesse Moos
2de - Sanne van Dijk

3de -Daam Noordenbos 

Pupillen

1ste -Trynke Nijman

2de - Jesse Vrieswijk 


13 juni Eelke & Anne partij
A Klasse 

1ste Melle Fopma (Kening), Simon Sjouke Zijlstra

2e Peter Tolsma, Siebe Pyt Fennema

B Klasse

1ste Werner Vermeulen(Kening) Folkert Boersma, Martijn vd Meulen.

2e Stefan vd Ley, Willem Heeringa en Louw Adema

Dames:

1ste Janna Rinske Bokma(Keninginne), Anke Rinsma

2e Afke Kuipers, Boukje Scheper


12 juni - Spannum, KNKB Welpen B Klasse Door elkaar loten
1ste Jesse Moos en Rindert Douma


6 juni Krekt op maat partij
Jongere welpen
1ste Margriet de Boer
2e Frâns de Boer

Welpen
1ste Sanne van Dijk en Menne Wieling
2e Jeroen van Dijk en Simone Korf

3e Djurre Kooistra en zijn maat
4e Daam Noordenbos en Trynke de Boer

Oudere welpen

1ste Ids Hof en Jent Kooistra

2e Doutsen Postma en Jelle de Vries

Pupillen

1ste Jesse Vrieswijk
2e Janneke Nijdam
Jeugd
1ste Ylse Zijlstra
2e Simon Sjouke Zijlstra

23 mei Strjittekeatsen
Jongere welpen

1ste - Femke de Vries en Famke Smith
2e - Simone Korf en Fedde Tabe Fennema

Welpen

1ste- Jesse Moos en Djurre Kooistra

2e -Jent Kooistra en Menne Wieling

Pupillen

1ste - Jesse Vrieswijk

2e - Sjoerd Mulder

Jeugd

1ste- Simon Sjouke Zijlstra

2e -Folkert Boersma


7 april Keningskeatsen
Beginners:
1ste - Suze Hylkema, Margriet de Boer

2e - Fedde Tabe Fennema, Jelke vd Meulen

Medaille

Menne Wieling, Frâns de Boer

Welpen

1ste- Jesse Moos, Trynke de Boer

2e - Jeroen van Dijk, Djurre Kooistra

3e - Jent Kooistra, Freark vd Wal
4e - Daam Noordenbos, Jelle van Dijk

Pupillen
1ste - Jesse Vrieswijk
2e - Meinte Miedema
3e - Trynke Nijdam
4e - Janneke Nijdam

Schooljeugd/jeugd
1ste - Simon Sjouke Zijlstra, Ylse Zijlstra

2e - Anne Baukje Zijlstra, Lars Tijssen