Wedstrijdagenda 2018

April          

Datum

Snein 15 april

 

Freed 27 april 

 

 

 

Maaie                 

Datum

Tongersdei 10 maaie

Freed 11 maaie

Freed 18 maaie

Sneon 19 maaie

Snein 20 maaie

Freed 25 maaie

Sneon 26 maaie

 

Snein 27 maaie

 

 

 

 

Juny          

Datum

Sneon 2 juny 

Snein 3 juny 

 

Freed 8 juny

Sneon 9 juny

Freed 15 juny

Snein 17 juny

 

Freed 22 juny

Sneon 23 juny

Sneon 30 juny

 

 

 

July           

Datum

Freed 6 july

Sneon 7 july

Freed 20 july

Sneon 28 july

 

 

 

Augustus           

Datum 

Snein 12 augustus

 

Snein 26 augustus

 

 

 

Septimber          

Datum 

Snein 2 septimber

 

 

Snein 9 septimber

Snein 16 septimber

 

 

 

Oanfang

13:00 Iepening keatsseizoen

 

10:00 Keningskeatsen jeugdpartij It Suttelplak

13:00 Keningskeatsen senioren Xelvin 

 

 

Oanfang

13:00 Alder bern keatsen Agriland

12:00 Federaasje Raerd

17:30 Federaasje ofdieling Kat 1

13:00 Federaasje Jirnsum

10:00 Strjittekeatsen Cafe Bar de Welp

17:30 Federaasje ofdieling Kat 2

13:00 Federaasje Reduzum Multiservice Roorda

10:00 KNKB jonges Transportbedrijf Bakker

 

 

 

 

 

Oanfang

13:00 Federaasje Grou

13:00 Eelke en Ane Marbelle en Ale de Jager

17:30 Federaasje Ofdieling Wergea Kat 1

13:00 Federaasje LKC

17:30 Federaasje Ofdieling Jirnsum Kat 1

13:00 Ledenpartij met Wytgaard HO Sjoerd de Boer

17:30 Federaasje Ofdieling Grou Kat 2

13:00 Federaasje Goutum

13:00 Federaasje Wergea

 

 

 

 

Oanfang

17:30 Federaasje Ofdieling Raerd

13:00 Federaasje Akkrum

18:30 Ledepartij Kaphus

21:00 Nactkeatsen Qlubb

 

  

 

 

Oanfang

10:00 KNKB Skoaljonges&famkes Anema Salaris en Advies

13:00 uur Famyljekeatsen De Buitenplaats/t Goede

 

 

 

Oanfang

10:00 1e klas heren/dames Schoonmaakorganisatie Langeberg/ Anoniem

13:00 Pearkekeatsen Electra Reduzum

11:00 Teatsen Agridek