2019

2018


LKC junioren, 13 juli

KNKB jongens A klasse Arum, 11 juli

KNKB jongens Lollum, 7 juli

Federatie Akkrum, 7 juli

KNKB pupillenmeisjes Tzum, 7 juli

Afdeling federatie Raerd, 6 juli

Federatie Warga, 30 juni

Wytgaard vs Reduzum, 24 juni

KNKB jongens FV Wier, 23 juni

Federatie Goutum, 23 juni

Federatie Afdeling Grou, 22 juni

Federatie Afdeling Irnsum, 15 juni

KNKB jongens d.e.l. Hommerts, 10 juni

KNKB jongens opstap Kimswerd, 9 juni

Federatie LKC, 9 juni

Afdeling federatie Warga, 8 juni

Federatie Grou, 2 juni

Federatie Reduzum, 26 mei Hebbes

Federatie Afdeling partuur Akkrum, 25 mei

Straatkaatsen Reduzum 20 mei, Café Bar de Welp

Federatie Irnsum 19 mei

Afdeling federatie Reduzum 18 mei

Federatie Raerd 11 mei

Ouder kind kaatsen 10 mei, Agriland

 

27 april, Kening Ledepartij Bernewrald en It Sutelplak